Com podem traduir media literacy al català?

© Kamruzzaman Ratan / iStockphoto.com
 

La forma anglesa media literacy es refereix en aquesta llengua alhora a dos conceptes, que en català es designen amb dues denominacions diferents. En primer lloc, cal fer notar que el substantiu anglès literacy pot correspondre en català a alfabetisme o a alfabetització, segons es faci referència a una capacitat, un coneixement (alfabetisme) o a una instrucció, un ensenyament (alfabetització). D’altra banda, el mot anglès media fa referència als mitjans de comunicació, entesos tradicionalment com la televisió, la ràdio i la premsa i, avui en dia, també Internet.

D’una banda, doncs, media literacy fa referència al que en català anomenem alfabetisme digital, és a dir, la capacitat de fer ús de les tecnologies de la informació i la comunicació d’una manera competent. És una denominació transparent, formada amb la base substantiva alfabetisme, amb el sentit de ‘capacitat de’, i l’adjectiu digital, que s’aplica als mitjans i instruments electrònics. També s’accepta en català el sinònim literacitat digital, calc de l’anglès que té l’aval dels principals especialistes sobretot de l’àmbit de la comunicació.

De l’altra, media literacy designa l’educació en comunicació, la instrucció en l’àmbit dels mitjans de comunicació de massa. Aquest és, de fet, l’ús més comú de media literacy en anglès. Per a fer referència a aquest concepte, les formes proposades en català són alfabetització mediàtica i educació mediàtica. Són denominacions transparents i motivades des d’un punt de vista semàntic. El substantiu alfabetització designa l’acció i l’efecte d’alfabetitzar (“Ensenyar de llegir i d’escriure o bé instruir (especialment persones adultes)”, segons el diccionari normatiu) i educació, l’acció i l’efecte d’educar (“Transmetre (a algú) coneixements, actituds, valors o formes de cultura”). Així mateix, l’adjectiu mediàtic, que significa “Relatiu o pertanyent als mitjans de comunicació de massa”, és precís i adequat en aquest context.