Back to top

Criteris terminològics

Criteris terminològics, tant lingüístics com metodològics, que donen resposta a les necessitats sorgides en el treball terminològic.