Commodities que no són comoditats

producte indiferenciat, mercantilització

En l’àmbit de l’economia de vegades es veuen usos del substantiu comoditat i d’altres formes derivades que responen a una mala traducció dels mots anglesos. És el que en diuen un fals amic, i convé tenir en compte els diversos sentits que aquests termes tenen en els contextos especialitzats.

El Consell Supervisor del TERMCAT ha aprovat recentment les formes producte indiferenciat, per a denominar el concepte específic que se sol difondre amb l’anglicisme commodity, i mercantilització, per a commodification. Paral·lelament, les formes indiferenciació i indiferenciar són les propostes per a commoditization i to commoditize, i el verb mercantilitzar per a to commodify.

En l’àmbit d’especialitat concret del màrqueting i la comercialització, el substantiu producte indiferenciat (commodity) fa referència al producte que no presenta diferències de qualitat o de prestacions respecte d’altres productes competidors, de manera que el preu n’és l’única variable realment diferenciadora, i indiferenciació (commoditization) designa el procés pel qual un producte que té un grau alt d’especialització dins del mercat esdevé un bé de consum més, sense diferenciació dels productes competidors, de manera que el comprador a l’hora de decidir només té en compte el preu del producte. Per exemple, és el que han viscut les companyies de transport aeri tradicionals, perquè actualment és habitual que l’usuari triï la companyia en funció del preu del bitllet, no de la marca ni de les prestacions, perquè aquestes són pràcticament idèntiques.

En canvi, mercantilització (commodification) sol descriure el procés pel qual determinats elements que, en principi, no són susceptibles de rebre un tracte comercial o econòmic, acaben esdevenint béns de consum. Aquest procés té generalment una consideració negativa, i en poden ser exemples la conversió de la sanitat o de l’educació en simples objectes de compra i venda segons l’oferta i la demanda; o certs tractaments econòmics de serveis bàsics com ara l’aigua, el transport, l’energia, etc.

En català, i també en la resta de llengües romàniques, la paraula comoditat i la seva família tenen sentits ben distints de l’anglès, i no es poden utilitzar com a base de les denominacions alternatives. Per això s’ha recorregut a bases com diferència i mercat, que s’adiuen semànticament amb els conceptes que es designen, permeten completar tota la sèrie terminològica i ja han tingut ús en textos especialitzats.

Podeu consultar aquests termes, amb les definicions corresponents i els equivalents en altres llengües, a la Neoloteca, el diccionari en línia amb tots els termes normalitzats.