Recórrer i impugnar són sinònims?

persona signant document

Els verbs recórrer impugnar de vegades es fan servir com a sinònims, però jurídicament tenen significats diferenciats, ja que entre aquests dos verbs hi ha una relació d’hiponímia. El significat dels substantius corresponents, recurs impugnació, ho evidencia.

Un recurs és un mitjà d’impugnació que es presenta i es resol dins d’un mateix procés (no n’obre un de nou), és a dir, és l’instrument processal que es dirigeix contra resolucions dictades durant el procés o contra resolucions o sentències que encara no són fermes.

El recurs és el mitjà d’impugnació més habitual, i per això sovint pot semblar que els verbs recórrer impugnar es fan servir com si fossin sinònims, però, estrictament, impugnar té un sentit més general que no pas recórrer.

Font: TERMCAT