De tuple a tupla

Wikimedia Commons / Doug youvan

Recentment el Consell Supervisor ha aprovat en l’àmbit de les matemàtiques el terme n-tupla, juntament amb el sinònim complementari n-pla, per fer referència a un conjunt de n elements disposats ordenadament que admet repeticions. Així mateix, també ha aprovat en l’àmbit de la informàtica el terme relacionat tupla, que designa el conjunt de valors associats als atributs d'una relació en una base de dades relacional.

Els termes n-tupla i tupla són adaptacions gràfiques del substantiu anglès tuple, creat per truncament de la part final de mots anglesos com quintuple, sextuple o octuple, que fan referència a conjunts d'elements (de cinc, sis i vuit elements, respectivament). La forma n-pla, que s’utilitza complementàriament en l’àmbit de les matemàtiques i té l’aval d’especialistes de l’àmbit, és la reducció de la forma n-tupla.

En català, les grafies adaptades amb a final, que són les més esteses i les que prioritzen de manera majoritària els especialistes, s’expliquen probablement per dos motius: d’una banda, pel fet que els termes se solen utilitzar com a formes femenines (i la terminació habitual de femení en català és la a); d’altra banda, pel fet que s’ha perdut la referència a la multiplicitat i a les formes quíntuple, sèxtuple, etc., que són les que han originat el terme.

A més a més, en l’aprovació d’aquestes grafies el Consell Supervisor també ha tingut en compte que en els dialectes occidentals la pronúncia habitual d'aquestes formes és amb [a] final, tant en posició àtona (n-tupla i tupla) com en posició tònica (n-pla), i que en altres llengües romàniques, com ara el castellà i l’italià, també es documenten i tenen ús les formes en femení i amb a final.

Altres variants o denominacions que s’han valorat —ja sigui perquè s'han documentat en algunes fonts o perquè en altres llengües es documenten solucions anàlogues— com ara n-upla o upla (i n-uple o uple, terminació compartida de duple, quíntuple, sèxtuple, etc.) o n-uplet (o uplet, per analogia amb el francès), s’han desestimat perquè no tenen ús.

Ben aviat podreu consultar les fitxes completes dels termes n-tupla i tupla al Cercaterm i a la Neoloteca.