Nou criteri sobre les denominacions acabades amb preposició

Criteris terminològics

En totes les llengües hi ha un nombre important de denominacions que demanen un complement preposicional. Per exemple, aclimatació a l’Himàlaia, incurs en una causa, accedir a una pàgina web, to look after the children, to take on sales personnel, etc. Conèixer els usos preposicionals és molt important per a fer un ús correcte dels termes. Però com es pot representar en un diccionari aquest ús preposicional? La preposició forma part de la denominació? El codi de categoria lèxica pot reflectir un ús preposicional?

El criteri Denominacions acabades amb preposició fa una proposta de representació d’aquestes denominacions categoria per categoria, amb una atenció especial al cas dels verbs en anglès. L’objectiu: aconseguir una representació de les denominacions amb complement preposicional que resulti clara i màximament informativa per a l’usuari.