Nous termes en estudi al Consell Supervisor (11/11/2020)

imatge del Consell Supervisor

En la reunió del Consell Supervisor d’aquest dimecres, 11 de novembre, s’estudiaran termes nous dels àmbits del medi ambient, l’economia, les ciències de la salut, la meteorologia i la sismologia. A banda, es revisaran les decisions preses en la reunió anterior, del 21 d’octubre, sobre termes de comerç internacional (Incoterms).

Medi ambient

carboni [Nou significat]

Conjunt de gasos amb efecte d'hivernacle que s'emeten a l'atmosfera, relacionats amb l'escalfament global i el canvi climàtic.

Nota: El mot carboni amb aquest nou sentit, diferent del sentit original que té carboni en l'àmbit de la química, se sol fer servir bàsicament com a complement d'altres denominacions (per exemple, crèdit de carboni, mercat de carboni, neutralitat de carboni, petjada de carboni o pressupost de carboni). Convé remarcar que aquest nou sentit de carboni en l'àmbit del medi ambient i del canvi climàtic no equival al terme diòxid de carboni.

Termes relacionats:

 • baix en carboni / de baix carboni (low-carbon)
 • captura de carboni (carbon capture)
 • captura i emmagatzematge de carboni (carbon capture and storage)
 • neutre -a de carboni (carbon neutral)
 • crèdit de carboni (carbon credit)
 • mercat de carboni (carbon credit)
 • descarbonitzar (decarbonise, to)
 • descarbonització (decarbonisation)
 • lliure de carboni / sense carboni / descarbonitzat -ada (carbon-free)
 • neutralitat de carboni (carbon neutrality)
 • petjada de carboni / empremta de carboni (carbon footprint)
 • pressupost de carboni (carbon budget)

 

diòxid de carboni equivalent / equivalent de diòxid de carboni (carbon dioxide equivalent)

Unitat de mesura que permet determinar l'equivalència en CO2 de la resta de gasos amb efecte d'hivernacle, tenint en compte el seu potencial d'escalfament global.

 

temps de residència / temps de permanència (lifetime / residence time)

Període mitjà durant el qual una molècula d'un contaminant o una partícula en suspensió es manté a l'atmosfera.

 

desplaçat climàtic / migrant climàtic / refugiat climàtic

Persona que es veu obligada a abandonar el seu lloc de residència habitual, de manera temporal o permanent, a causa d'una degradació ambiental relacionada amb el canvi climàtic que afecta negativament les seves condicions de vida, especialment en contextos de vulnerabilitat.

 

desplaçat ambiental / migrant ambiental / refugiat ambiental

Persona que es veu obligada a abandonar el seu lloc de residència habitual, de manera temporal o permanent, a causa d'una degradació ambiental que afecta negativament les seves condicions de vida, especialment en contextos de vulnerabilitat.

 

Economia i empresa

hiperinflació (hyperinflation)

Inflació de gran magnitud i fora del control de l'autoritat monetària en què els preus dels productes i serveis augmenten a gran velocitat i el diner perd valor de canvi.

 

desinflació (disinflation)

Desacceleració del ritme de creixement del nivell general dels preus.

 

agflació (agflation)

Situació econòmica d'una àrea determinada que es caracteritza per una inflació generalitzada deguda a l'increment de preu dels productes agrícoles.

 

biflació (biflation, mixflation)

Situació econòmica d'una àrea determinada que es caracteritza per la presència simultània d'inflació, deguda a un augment del preu de determinats actius, com ara l'energia i els metalls preciosos, i de deflació, deguda a una caiguda del preu d'actius basats en el deute, com ara els béns immobles.

 

reflació (reflation)

Situació econòmica d'una àrea determinada que es caracteritza per l'augment de la taxa d'inflació, com a resultat d'un increment de l'activitat econòmica causat per les accions dutes a terme per l'autoritat econòmica amb l'objectiu de revertir un període de recessió o de deflació.

 

reduflació (shrinkflation)

Acció d'un fabricant de reduir la mida o el pes d'un producte comercial a la ven-da, sovint un producte alimentari o un producte de neteja, sense abaratir-ne el preu, amb l'objectiu de compensar l'increment dels costos de producció.

 

client anònim / client espia / client fantasma / client simulat / fals client (mistery shopper)

Persona que, en el marc d’una investigació de mercat, es fa passar per client i fa actes de compra o sol·licitud de béns o serveis, a petició de la mateixa empresa on els fa o d’un òrgan supervisor, amb la finalitat d’obtenir informació relacionada amb els estàndards de qualitat.

 

compra espia / compra falsa / compra fantasma / compra simulada / simulació de compra (mistery shopping)

Tècnica d’investigació de mercat consistent a fingir, a través d’una persona que es fa passar per client, actes de compra o sol•licituds d’informació de béns o serveis, amb l’objectiu de verificar el compliment dels paràmetres de qualitat establerts per la direcció de l'empresa avaluada o d'un òrgan supervisor.

 

ebitda

Indicador comptable que proporciona informació sobre el benefici brut d'una empresa calculat sense incloure les despeses per impostos o interessos, ni les disminucions de valor per depreciacions o amortitzacions, i que serveix per a avaluar la rendibilitat econòmica de l'organització.

 

Ciències de la salut

fomes / fomite / fòmit

Objecte que pot hostatjar microorganismes patògens i convertir-se en un agent transmissor d’infeccions.

 

Meteorologia

predicció meteorològica / previsió meteorològica / pronòstic meteorològic

Declaració de les condicions meteorològiques que es preveuen per a un període de temps en una àrea concreta de l’atmosfera.

 

predicció ampliada / predicció prolongada / predicció estesa (extended forecast)

Predicció a mitjà o llarg termini  que es duu a terme de manera ocasional per a conèixer la tendència meteorològica prevista per al cap de tres dies o més, o per a les setmanes següents.

 

Termes relacionats:

 • predicció operativa (operational forecast)
 • predicció immediata (nowcast)
 • predicció a molt curt termini (very short-range forecast)
 • predicció a curt termini (short-term forecast)
 • predicció a mitjà termini (medium-term forecast)
 • predicció a llarg termini (long-term forecast)
 • predicció setmanal (weekly forecast)
 • predicció estacional (seasonal forecast)

 

Sismologia

borrascatrèmol / meteotrèmol / sisme de borrasca / terratrèmol de borrasca / sisme meteorològic / terratrèmol meterològic / sisme temporal / terratrèmol temporal (stormquake)

Sisme de magnitud moderada induït per l’impacte en el fons marí som de les ones oceàniques generades per grans borrasques o huracans, que pot ser d’una magnitud superior a 3,5 a l’escala de Richter.

 

Si teniu interès a conèixer més detalls sobre algun d’aquests termes, o si sou experts en les matèries objecte d’estudi i voleu fer-nos arribar la vostra opinió, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

El Consell Supervisor és l’òrgan encarregat de la fixació de la terminologia en llengua catalana, integrat per membres designats per l’Institut d’Estudis Catalans i membres del TERMCAT.