Nous termes en estudi al Consell Supervisor (25/06/2020)

termes en estudi al Consell Supervisor

Aquest dijous, dia 25 de juny, a tocar de la festa del foc de tot el domini de la llengua catalana, es torna a reunir el Consell Supervisor. La reunió es farà per videoconferència, com és habitual darrerament.

En aquesta reunió s’estudiaran termes de mobilitat sostenible, sobretot de l’àmbit de l’automoció. A banda, es revisaran les decisions preses en la darrera reunió sobre termes de ciències de la salut i d’informàtica.

Els termes nous previstos per a aquesta reunió són els següents:

Mobilitat sostenible

liveability / vivibilitat / habitabilitat: Conjunt de condicions relatives a la qualitat de vida que una ciutat de grans dimensions ofereix als seus habitants.
Terme relacionat: liveable / vivible / habitable

to coast / conduir a vela / anar a vela / velejar: Fer avançar per inèrcia un vehicle de motor de combustió interna per mitjà d’un sistema electrònic que desacobla el motor i la caixa de canvis.
Terme relacionat: coasting / conducció a vela / velejament

platooning / circulació en comboi / circulació en pilot: Sistema de desplaçament d’un grup de vehicles independents consistent a fer-los circular afilerats de manera sincrònica per una via interurbana, sota control electrònic o mecànic.
Terme relacionat: platoon / comboi automatitzat / comboi de vehicles / comboi autònom

spoiler / aleró / espòiler: Element aerodinàmic consistent en una superfície plana fixada horitzontalment per mitjà de suports a la carrosseria d'un vehicle, que s'utilitza per a incrementar la càrrega aerodinàmica.

spoiler / aleró / espòiler: Element aerodinàmic integrat en un vehicle en forma d'apèndix, que s'utilitza per a millorar el coeficient aerodinàmic.

sistema start-stop / sistema stop-start / sistema de parada i arrencada / sistema d’aturada i engegada: Sistema electrònic de vehicles amb motor de combustió interna que apaga el motor quan s’atura i l'engega de nou en iniciar la marxa.

solar roof / sostre solar / sostre fotovoltaic: Sostre de determinats vehicles equipat amb panells solars que permeten una aportació suplementària d’energia elèctrica al vehicle.

AdBlue / solució d’urea / dissolució d’urea: Additiu d'un sistema de reducció catalítica selectiva consistent en una dissolució sintètica d'urea al 32,5% en aigua desmineralitzada, utilitzat per a fer-lo reaccionar amb els gasos resultants de la combustió del motor.

electrolinera / estació de càrrega / estació de recàrrega elèctrica / estació elèctrica: Estació de servei connectada a la xarxa d'electricitat general o proveïda d'un sistema propi de generació que disposa d'un o més punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.
Termes relacionats: fotolinera, estació eòlica de recàrrega, gasinera, hidrolinera

Si teniu interès a conèixer més detalls sobre algun d’aquests temes, o si sou experts en les matèries objecte d’estudi, i voleu fer-nos arribar la vostra opinió, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

El Consell Supervisor és l’òrgan encarregat de la fixació de la terminologia en llengua catalana, integrat per membres designats per l’Institut d’Estudis Catalans i membres del TERMCAT.