Nous termes en estudi al Consell Supervisor (25/10/2021)

imatge d'una reunió del Consell Supervisor

Aquest dilluns, 25 d’octubre, es torna a reunir el Consell Supervisor. En aquesta reunió, a banda de revisar, com sempre, les decisions preses en la reunió anterior, sobre termes d’esports, s’estudiaran termes de lingüística i termes de seguretat alimentària.

TERMES DE LINGÜÍSTICA

S’estudiaran les relacions conceptuals entre les formes abreviació, sigla, acrònim i mot creuat, partint de les definicions següents:

abreviació
Forma gràfica reduïda d'un mot, un sintagma o una oració, que té el mateix significat que l’expressió que redueix. 

sigla
Abreviació constituïda per les lletres inicials dels mots plens que formen un sintagma o dels formants d'un compost, amb l'afegiment, eventualment, d'altres lletres no inicials, de la inicial o la forma completa de mots gramaticals, o de xifres o altres símbols presents en el sintagma o el compost.

acrònim
Sigla que es pronuncia com un mot ordinari.
Nota: Són acrònims, per exemple, les sigles UNESCO (de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), PIME (de petita i mitjana empresa) i ovni (forma lexicalitzada de OVNI, corresponent a objecte volador no identificat).

acrònim / mot creuat
Mot format a partir de la unió de segments truncats d'altres mots, sovint de segments inicials i finals, amb un significat propi resultant de la combinació de les nocions dels mots que l'originen. 
Nota: Són mots creuats, per exemple, flexitarià, de flexible i vegetarià, o heliport, de helicòpter i aeroport).

TERMES DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA

Es presentarà al Consell Supervisor una selecció de termes del Diccionari de seguretat alimentària, en curs d’elaboració. Concretament, termes neològics i poc documentats encara en català; termes conceptualment dubtosos que es considera que poden tenir un interès i una difusió social importants, i termes que presenten alguna dificultat o algun dubte pel que fa a la denominació.

seguretat alimentària (1)
Qualitat dels aliments que tenen la garantia que no poder causar cap dany al consumidor si es preparen o es consumeixen d'acord amb l'ús a què estan destinats.

seguretat alimentària (2)
Situació en què totes les persones, en qualsevol moment i circumstància, tenen garantit l’accés a aliments innocus i nutritius en quantitats suficients per a satisfer les seves necessitats alimentàries i energètiques i poder tenir una vida sana i activa

ingesta adequada
Ingesta mitjana diària de nutrients d’una població sana típica que se suposa que cobreix les necessitats nutritives en general.

perill alimentari
Agent biològic, físic o químic que pot causar un efecte perjudicial per a la salut si és present en un aliment.

perill emergent
Perill alimentari d’identificació recent, o que ha augmentat el potencial de dany, que constitueix una amenaça nova per a la sanitat pública local, regional o internacional.

risc alimentari
Probabilitat que es produeixi un efecte advers sobre la salut, combinada amb la gravetat que pot tenir aquest efecte, com a conseqüència de l'exposició a un perill alimentari.

risc acumulatiu
Probabilitat que es produeixi un efecte acumulatiu en l'organisme en perllongar-se en el temps l'exposició a més d'una substància química

risc emergent
Risc alimentari derivat d’un perill emergent.

risc potencial
Risc alimentari que és susceptible de provocar un problema de salut pública.

risc real
Risc alimentari que s’ha demostrat científicament que pot provocar un problema de salut pública.

ingesta diària admissible
Valor toxicològic que indica la ingesta màxima d'una substància present en els productes alimentaris o en l'aigua potable que una persona pot admetre diàriament al llarg de tota la vida sense risc apreciable per a la salut.

dosi de referència
Valor toxicològic que indica la ingesta màxima d'una substància present en els productes alimentaris o en l'aigua potable que una persona pot admetre en un àpat o durant tot un dia sense risc apreciable per a la salut.

ingesta diària tolerable
Valor toxicològic que indica la ingesta màxima d'una substància present en els productes alimentaris o en l'aigua potable, no afegida deliberadament, que una persona pot admetre diàriament al llarg de tota la vida sense risc apreciable per a la salut.

ingesta diària provisional tolerable
Valor toxicològic corresponent a la ingesta diària tolerable d’una substància sobre la qual existeixen dades concloents que n’avalen l’ús a curt termini sense risc apreciable per a la salut, però no dades que n’avalin la seguretat al llarg de tota la vida.

ingesta màxima tolerable
Valor toxicològic que indica el nivell més alt d'ingesta d'un nutrient per al qual és probable que no s'observi cap efecte advers per a la salut de la majoria de persones de la població general. 

ingesta setmanal tolerable
Valor toxicològic que indica la ingesta màxima d'una substància present en els productes alimentaris o en l'aigua potable, no afegida deliberadament, que una persona pot admetre setmanalment al llarg de tota la vida sense risc apreciable per a la salut.

ingesta setmanal provisional tolerable
Valor toxicològic corresponent a la ingesta setmanal tolerable d’una substància sobre la qual existeixen dades concloents que n’avalen l’ús a curt termini sense risc apreciable per a la salut, però no dades que n’avalin la seguretat al llarg de tota la vida.

recall / avís de retirada / avís de devolució / avís de recuperació
Mesura adoptada per l'autoritat competent o per un fabricant consistent a demanar als consumidors que no consumeixin un producte determinat que s’ha descobert que pot comportar un risc alimentari, i a recomanar-los que el retornin o el destrueixin

withdrawal / retirada / retirada del mercat
Mesura adoptada per l'autoritat competent consistent a separar de la cadena de subministrament un producte que pot comportar un risc alimentari, a fi d’evitar que arribi al consumidor final.

immobilització
Mesura cautelar adoptada per l'autoritat competent consistent a aturar la distribució d'un producte a causa d’un risc alimentari o d’un incompliment reglamentari abans que es posi a disposició del consumidor, mentre s'espera una decisió definitiva sobre la seva comercialització.

Si teniu interès a conèixer més detalls sobre algun d’aquests temes, o si sou experts en les matèries objecte d’estudi, i voleu fer-nos arribar la vostra opinió, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

El Consell Supervisor és l’òrgan encarregat de la fixació de la terminologia en llengua catalana, integrat per membres designats per l’Institut d’Estudis Catalans i membres del TERMCAT.