Termes del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya i altres organismes al Cercaterm

notícies

L’última actualització del Cercaterm permet consultar el Diccionari multilingüe de l’enginyeria, cedit per la Comissió de Lexicografia del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. Aquest vocabulari, fins ara inèdit, conté un total de 3.496 termes, entre els quals hi ha acanaladura, cadena, falca, reblament o talla-reblons. Per a tots aquests termes s’ofereixen els equivalents castellans, francesos, anglesos i alemanys, tots amb la categoria lèxica corresponent.

Dins d’aquesta mateixa línia d’obrir el Cercaterm a fitxes terminològiques de qualitat elaborades per altres organismes o professionals, també s’hi poden consultar els productes externs següents:

- Vocabularis i diccionaris cedits pel Gabinet de Terminologia del Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears. Per exemple, Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge (acalcúlia afàsica, trastorn específic del llenguatge), Lèxic bàsic de cinema (acció continuada, fora de camp), Lèxic multilingüe de la construcció: català-castellà-francès-anglès-alemany (a topar, massilla asfàltica), Fonaments de l’Educació musical: Vocal, auditiva i rítmica (educació vocal, instrument de làmines) o Citologia i histologia (histologia vegetal) (càmbium suberogen, hidatode).

- El Vocabulari d’acceleradors de partícules, cedit pel Servei de Llengües i Terminologia de la Universitat Politècnica de Catalunya. Aquest vocabulari conté un total de 731 termes, entre els quals hi ha acceptància, refredament estocàstic o ciclotró isòcron.  

- El Vocabulari de paremiologia, de Víctor Pàmies i Riudor. Es tracta de 145 fitxes, sovint amb exemples pràctics, entre les quals hi ha calembour, frase proverbial o demofilologia.

- Les Paraules de Mar, de Jordi Salvador. Aquest diccionari conté 1.881 termes, entre els quals hi ha bafarol, desarborar-se o apagaveles.

Totes aquestes fitxes es difonen des del Cercaterm degudament etiquetades amb una font de procedència que n’indica clarament l’origen. Igualment, el TERMCAT assumeix el compromís d’anar-hi aplicant les modificacions que decideixin els autors o bé que tinguin el seu vistiplau, de manera que se’n pugui garantir alhora la fidelitat i l’actualització.

Actualment el TERMCAT continua treballant per incorporar en la seva base de dades noves fitxes terminològiques externes, amb la voluntat de cobrir els buits terminològics detectats en el Cercaterm i d’anar teixint una xarxa de col·laboració amb tots els sectors implicats en la terminologia catalana.