Back to top
0 CRITERI inflació, deflació, hiperinflació, desinflació, biflació, reflació, estagflació o agroflació? 0 CRITERI inflació, deflació, hiperinflació, desinflació, biflació, reflació, estagflació o agroflació?

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa és l'adaptació resumida d'un criteri elaborat pel TERMCAT.

En el camp de la denominació i els equivalents, quan es tracta de fitxes que exposen un criteri general, es recullen sovint uns quants exemples. Aquests casos s'indiquen amb la marca (EXEMPLE) al final, en uns quants casos precedits d'informació sobre el punt que exemplifiquen.

En el camp dels equivalents, quan es tracta de fitxes que posen en relació dos termes o més, s'indica al costat de cada forma, en cursiva, quina és la denominació catalana principal corresponent.

En el camp de la nota s'indica on es pot consultar la versió completa del criteri, sempre que es tracti d'un document disponible en línia.

Aquesta fitxa de criteri, juntament amb totes les altres fitxes de criteri contingudes en el Cercaterm, forma part del Diccionari de criteris terminològics. Aquest diccionari es pot consultar complet en la pàgina de diccionaris en línia del web del TERMCAT (http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/187).

  • ca  0 CRITERI inflació, deflació, hiperinflació, desinflació, biflació, reflació, estagflació o agroflació?

<Economia. Empresa>

Definició
Tant inflació com deflació, hiperinflació, desinflació, biflació, reflació, estagflació i agroflació són formes adequades, encara que tenen significats diferents, tots relacionats d'una manera o altra entre ells.

Així, inflació i deflació són termes oposats, que reflecteixen la realitat contrària:
- La inflació és una elevació general i continuada de l'índex de preus, que comporta una disminució del poder adquisitiu dels consumidors.
. L'equivalent castellà és la inflación; el francès, l'inflation, i l'anglès, the inflation. El català, el castellà i el francès han adaptat la forma original anglesa inflation, agafada al seu torn del llatí inflatio -ōnis (que significa 'inflament').
- La deflació és una baixada general i continuada de l'índex de preus.
. L'equivalent castellà és la deflación; el francès, la déflation, i l'anglès, the deflation. Com el cas anterior, la forma original és l'anglesa, en aquest cas deflation, creada a partir del verb llatí deflare (que significa 'desinflar').

Pel que fa a hiperinflació i desinflació, es poden considerar variants de la inflació:
- La hiperinflació és una inflació amb un augment tan ràpid dels preus que queda fora del control de les autoritats monetàries.
. L'equivalent castellà és la hiperinflación; el francès, l'hyperinflation, i els anglesos, the hyperinflation i the runaway inflation.
- La desinflació és una desacceleració temporal del ritme de creixement dels preus en una situació general d'inflació.
. L'equivalent castellà és la desinflación; el francès, la désinflation, i l'anglès, the disinflation.

Pel que fa a biflació i reflació, comparteixen característiques pròpies de la inflació i de la deflació:
- La biflació és una combinació d'inflació (deguda a l'augment del preu dels productes bàsics i els actius basats en els ingressos) i de deflació (deguda a una caiguda del preu dels actius basats en el deute).
. Els equivalents castellans són la biflación, la indeflación i la mixflación; els francesos, la biflation, l'indéflation i la mixflation, i els anglesos, the biflation i the mixflation. La forma biflació és una adaptació de l'anglès biflation, format a partir del prefix bi- ('dos') i -flation (part compartida de inflation i deflation).
- La reflació és una situació d'inflació dels preus provocada per l'increment de l'activitat econòmica resultant de les accions que ha adoptat l'autoritat econòmica per revertir un període de deflació.
. L'equivalent castellà és la reflación; el francès, la reflation, i l'anglès, the reflation.

Finalment, estagflació i agroflació són situacions d'inflació combinades amb circumstàncies especials:
- L'estagflació és la combinació d'una situació d'inflació amb l'estancament de l'activitat econòmica i la producció (anomenada estagnació).
. L'equivalent castellà és la estanflación; el francès, la stagflation, i els anglesos, the recession-inflation i the stagflation. La forma estagflació és una adaptació de l'anglès stagflation, format a partir de stag- (del llatí stagnare, 'estancar-se', i -flation (de inflation).
- L'agroflació és una situació d'augment generalitzat del preu dels aliments, com a conseqüència de l'increment de la demanda de productes agrícoles.
. Els equivalents castellans són la agflación i la agroflación; el francès, l'agflation, i l'anglès, the agflation.

Nota

  • 1. Tot i que semànticament la reduflació (en anglès, shrinkflation) no té una relació directa amb la inflació, formalment també hi està relacionada, ja que el segon formant prové de inflació. La reduflació és l'acció d'un fabricant de reduir la mida o el pes d'un producte comercial (sovint un producte alimentari o de neteja) sense abaratir-ne el preu final, en principi amb la intenció de compensar l'increment de costos de la producció.
  • 2. Podeu consultar les fitxes completes de inflació, deflació i estagflació al Cercaterm i de hiperinflació, desinflació, biflació, reflació i agroflació a la Neoloteca i el Cercaterm, i també el document de criteri original, Coneixeu la parentela de la inflació?, en l'apartat "L'apunt terminològic" del web del TERMCAT (www.termcat.cat/ca/actualitat/apunts/coneixeu-la-parentela-la-inflacio).