Back to top
arrendament d'empresa arrendament d'empresa

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa, que ha estat cedida per la Societat Catalana d'Estudis Jurídics de l'Institut d'Estudis Catalans, procedeix de l'obra següent:
SOCIETAT CATALANA D'ESTUDIS JURÍDICS. Diccionari jurídic [en línia]. 12a ampl. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. Societat Catalana d'Estudis Jurídics, 2022.
<' target='_blank'><https://cit.iec.cat/obresx.asp?obra=DJC>>
Les dades originals poden haver estat actualitzades posteriorment per la Societat Catalana d'Estudis Jurídics o, amb el seu vistiplau, pel TERMCAT.

 • ca  arrendament d'empresa, n m
 • ca  arrendament d'indústria, n m sin. compl.
 • es  arrendamiento de empresa
 • es  arrendamiento de industria

<Documentació jurídica>, <Dret civil>

Definició
Contracte d'arrendament en què la part arrendadora lloga tant l'espai físic com el negoci o les activitats que duu a terme una empresa, juntament amb les instal·lacions i l'organització, a la part arrendatària.

Nota

 • Les empreses poden ser objecte de diversos negocis jurídics, entre els quals es troba l'arrendament d'empresa (o arrendament d'indústria).
  L'arrendament d'empresa és una figura que s'aplica de manera general a certs sectors, que consisteix a arrendar l'empresa totalment, és a dir, el conjunt de béns, drets i obligacions que conté.
  A diferència de l'arrendament de local, la jurisprudència defineix l'arrendament d'empresa com el negoci jurídic en què no només s'arrenda el local, sinó també el negoci o l'activitat de l'empresa, juntament amb les instal·lacions i l'organització i, per tant, la universalitat d'elements destinats a l'activitat de l'empresa.
  L'article 1543 del Codi civil espanyol (CC) defineix aquest negoci jurídic així: «contracte en què una de les parts (arrendadora) s'obliga a cedir l'ús a l'altra (arrendatària) per un temps i un preu determinats». Aquests dos elements, temps i preu, exigits pel CC, són indispensables i essencials en aquest tipus de negoci jurídic, ja que, en cas que no hi constessin, no es podria considerar un arrendament d'empresa, sinó un altre negoci jurídic.
  El preu s'ha de fixar en el contracte, però no necessàriament en diners, atès que també es permet el pagament en espècie o a canvi de serveis (encara que aquests no solen ser els casos comuns). La fixació del preu d'arrendament és determinat lliurement per les parts, i en el contracte s'ha de disposar el lloc on s'ha d'efectuar el pagament. En absència d'especificació del lloc, s'aplica l'article 1171 del CC, que disposa que el pagament s'ha de fer al lloc on s'hagi estipulat l'obligació o bé en altres casos, és a dir, al domicili del deutor o arrendatari.
  Pel que fa al temps de durada de l'arrendament, també ha de constar en el contracte. Cal deixar-hi clar que no es tracta d'un altre tipus de negoci jurídic, ja que no comporta un canvi de propietat de l'empresa. L'article 1543 del CC disposa que no s'accepta l'arrendament perpetu, però sí que és possible pactar un contracte de durada indeterminada.
  En aquest negoci jurídic, tant la part arrendadora com l'arrendatària tenen certes obligacions respecte a aquest arrendament i entre les parts. Per exemple, l'article 1554 del CC disposa que l'arrendador està obligat a entregar a l'arrendatari l'objecte (empresa) del contracte; a fer les reparacions necessàries per a conservar-lo en estat de servir per a l'ús destinat (sempre que els desperfectes no siguin atribuïbles a l'arrendatari), i també està obligat a «mantenir el gaudi pacífic de l'arrendament», és a dir, queda obligat a no fer la competència amb una altra empresa destinada a la mateixa activitat dins el territori on es troba l'empresa arrendada.
  D'altra banda, l'article 1555 del CC disposa les obligacions que té l'arrendatari: abonar el pagament del preu pactat en el contracte d'arrendament; utilitzar l'empresa arrendada i utilitzar-la per a l'activitat que figura en el contracte; pagar les despeses que pugui ocasionar l'escriptura del contracte (atès que no és aquesta la modalitat comuna); també està obligat a restituir l'empresa a l'arrendador un cop finalitzi el contracte, i, en alguns casos, ha d'assumir les despeses de certes millores o reparacions per al bon funcionament de l'empresa.
  El CC també permet el sotsarrendament de l'empresa, que pot ser total o parcial, sempre que no hi hagi pacte en contra en el contracte d'arrendament entre l'arrendador i l'arrendatari. Ara bé, els articles 1551 i 1552 del CC disposen que el sotsarrendament no exclou de la responsabilitat de compliment del contracte de l'arrendatari respecte a l'arrendador i, a més, el sotsarrendatari queda obligat a favor de l'arrendador per l'ús i la conservació de l'empresa, i pel preu convingut.
  A més, l'arrendador té la possibilitat i la facultat de desnonar judicialment l'arrendatari per diverses causes, com ara: l'impagament del preu convingut en el contracte; l'expiració del termini fixat de durada de l'arrendament; la infracció d'alguna o algunes condicions estipulades en el contracte, o bé destinar l'empresa a algun ús o servei que no s'hagi pactat en el contracte d'arrendament.
  Finalment, el CC disposa, com a regla general, que l'arrendament de l'empresa o la indústria conclou el dia prefixat en el contracte d'arrendament sense necessitat de requeriment. En cas que aquest hagi finalitzat però l'arrendatari segueixi l'activitat de l'empresa durant quinze dies més sense que l'arrendador hagi manifestat la seva oposició, s'entén que hi ha una continuació del contracte mitjançant una reconducció tàcita. Es prorroga el contracte tenint en compte el preu i el temps de pagament de l'arrendament, tal com disposa l'article 1566 del CC, i es fixa aquesta pròrroga segons el que disposen els articles 1577 i 1581 del CC («Si el contracte d'arrendament va ser fixat anualment, es prorrogarà per anys, en cas de ser un arrendament mensual la pròrroga es farà per mesos, i en cas de ser diari es prorrogarà diàriament»).