Back to top

Criteris terminològics

Presentació
FAMÍLIA MONOPARENTAL FEMENINA, FAMÍLIA MONOMARENTAL, FAMÍLIA MONOMATERNA O FAMÍLIA MONOMATERNAL? FAMÍLIA MONOPARENTAL FEMENINA, FAMÍLIA MONOMARENTAL, FAMÍLIA MONOMATERNA O FAMÍLIA MONOMATERNAL?

  • ca  FAMÍLIA MONOPARENTAL FEMENINA, FAMÍLIA MONOMARENTAL, FAMÍLIA MONOMATERNA O FAMÍLIA MONOMATERNAL?
  • es  familia monoparental femenina (família monoparental femenina), n f
  • fr  famille de mère seule (família monoparental femenina), n f
  • fr  famille gynoparentale (família monoparental femenina), n f
  • fr  famille monoparentale féminine (família monoparental femenina), n f
  • en  lone-mother family (família monoparental femenina), n
  • en  single mother family (família monoparental femenina), n

Criteris d'especialitat > Ciències socials

Definició
Es considera que la forma adequada és família monoparental femenina (nom femení), i no *família monomarental, *família monomaterna ni *família monomaternal.

Els motius de la tria de família monoparental femenina (forma normalitzada pel Consell Supervisor del TERMCAT) són els següents:
(1) És una especificació de la forma genèrica ja existent família monoparental, per mitjà de l'adjunció de l'adjectiu femení, que la restringeix als casos de famílies en què el progenitor únic és la mare.
(2) Lingüísticament i etimològicament és una forma adequada, ja que parental significa 'relatiu al pare i a la mare', pel fet de derivar del llatí parens, -ntis (participi present del verb parere 'parir), que fa referència al pare o a la mare. (És l'ètim que ha donat lloc també a parent o parentiu, formes no lligades al sexe masculí.)
(3) Permet la creació de la forma paral·lela família monoparental masculina, per als casos en què el progenitor únic sigui el pare.

En canvi, *família monomarental, *família monomaterna i *família monomaternal presenten problemes:
- *Família monomarental té el problema lingüístic de basar-se en un adjectiu, *marental, inexistent en català, innecessari perquè ja hi ha adjectius que indiquen la relació amb la mare (matern, del llatí maternus, i maternal, del llatí maternalis) i mal format (*marental no pot derivar de mare, igual que parental no deriva de pare sinó de parens, -entis).
- *Família monomaterna i *família monomaternal, lingüísticament ben formades, tenen el problema semàntic de poder-se aplicar a totes les famílies que tenen una sola mare (per exemple, les famílies amb un pare i una mare), i no a les famílies amb un sol progenitor que és la mare

Una família monoparental femenina és una família monoparental en què el progenitor únic és la mare, és a dir que es tracta d'una família constituïda per una mare i un o més fills.

Nota