Back to top

Diccionari de telecomunicacions

Presentació
algorisme de gradient estocàstic algorisme de gradient estocàstic

Sistemes i serveis de telecomunicació

 • ca  algorisme de gradient estocàstic, n m
 • es  algoritmo de gradiente estocástico
 • en  stochastic gradient algorithm

Sistemes i serveis de telecomunicació

Definició
Algorisme de gradient en el qual les dades s'actualitzen en cada iteració i, per tant, el màxim o mínim de la funció es desplaça en cada iteració de forma aleatòria.
algorisme de Levinson-Durbin algorisme de Levinson-Durbin

Tractament de la informació

 • ca  algorisme de Levinson-Durbin, n m
 • es  algoritmo de Levinson-Durbin
 • en  Levinson-Durbin algorithm

Tractament de la informació

Definició
Algorisme que permet de resoldre les ^equacions de Yule-Walker^ de manera computacionalment eficient. La clau d'aquest algorisme està a resoldre les equacions de manera recursiva començant a partir d'un predictor d'ordre 1 i anar incrementant progressivament l'ordre del predictor, utilitzant les solucions anteriors per a obtenir la nova solució, fins a arribar a l'ordre desitjat.
algorisme de poda algorisme de poda

Tractament de la informació

 • ca  algorisme de poda, n m
 • es  algoritmo de poda
 • en  pruning and weight algorithm

Tractament de la informació

Definició
Algorisme que elimina paràmetres d'un model amb l'objectiu final de millorar el comportament dels sistemes enfront de dades no vistes durant l'entrenament. En el cas de les xarxes neuronals, són algorismes iteratius que tracten els coeficients de tal manera que els coeficients innecessaris disminueixen en valor. En el cas dels arbres de decisió, redueixen el nombre de nivells de l'arbre, seguint un criteri de nombre d'elements assignats a un node, o criteris estadístics del tipus de validació encreuada.
algorisme de retropropagació d'error algorisme de retropropagació d'error

Tractament de la informació

 • ca  algorisme de retropropagació d'error, n m
 • es  algoritmo de retropropagación de error
 • en  back-propagation learning rule
 • en  error back-propagation algorithm

Tractament de la informació

Definició
Algorisme que permet entrenar els coeficients d'una xarxa neuronal a partir d'exemples. Es tracta d'un algorisme de cerca per gradient, que pertorba els coeficients de la xarxa neuronal de manera proporcional a l'error en les neurones de sortida. En el cas de les neurones que no tenen sortida explícita, es pertorben els coeficients segons l'error que es propaga des de les neurones de la sortida seguint la regla de la cadena.
algorisme de taxa de cel·les genèric algorisme de taxa de cel·les genèric

Telemàtica

 • ca  algorisme de taxa de cel·les genèric, n m
 • ca  GCRA, n m sigla
 • es  algoritmo de tasa de celdas genérico
 • es  GCRA sigla
 • en  generic cell rate algorithm
 • en  GCRA sigla

Telemàtica

Definició
Algorisme usat per al control i el monitoratge de la taxa d'arribades de ^cel·les^.

Nota

 • La sigla GCRA correspon a la denominació anglesa generic cell rate algorithm.
algorisme de Viterbi algorisme de Viterbi

Sistemes i serveis de telecomunicació

 • ca  algorisme de Viterbi, n m
 • es  algoritmo de Viterbi
 • en  Viterbi algorithm

Sistemes i serveis de telecomunicació

Definició
Algorisme de cerca seqüencial del camí de distància mínima en un ^diagrama d'enreixat^, que s'utilitza en aplicacions de processament del senyal.
algorisme dels vasos comunicants algorisme dels vasos comunicants

Telemàtica

 • ca  algorisme dels vasos comunicants, n m
 • es  algoritmo water-filling
 • en  water-filling algorithm

Telemàtica

Definició
Algorisme emprat en ADSL i en altres sistemes de comunicació basats en modulacions multiportadora per a repartir una quantitat fixa de potència entre un conjunt de portadores amb l'objectiu de maximitzar la capacitat de canal. El resultat d'aquest algorisme és que s'assigna més potència a les millors portadores (les que tenen menys atenuació) i menys potència a les pitjors. L'origen del nom prové d'una interpretació gràfica en què la suma de la potència assignada a cada canal més l'invers de l'atenuació del canal és una constant, la qual cosa pot interpretar-se com un problema de vasos comunicants en què cada vas correspon a una portadora.
algorisme genètic algorisme genètic

Tractament de la informació

 • ca  algorisme genètic, n m
 • es  algoritmo genético
 • en  genetic algorithm

Tractament de la informació

Definició
Algorisme d'optimització basat en una analogia amb els mecanismes d'evolució darwiniana, que consisteix a operar sobre una població de candidats a solució i aplicar sobre aquesta població els mecanismes de mutació aleatòria, de recombinació, de selecció i de reproducció de les millors solucions. Aquest algorisme porta una població inicialitzada aleatòriament cap a una població de solucions de mitjana bones. Generalment les solucions corresponen a paràmetres d'una funció que s'ha d'optimitzar codificats en forma de vectors binaris.
algoritme algoritme

Tractament de la informació, Tecnologia electrònica

 • ca  algorisme, n m
 • ca  algoritme, n m sin. compl.
 • es  algoritmo
 • en  algorithm

Tractament de la informació, Tecnologia electrònica

Definició
Conjunt finit de regles que, aplicades de manera ordenada, permeten la resolució sistemàtica d'un problema, el qual s'utilitza com a punt de partida en programació informàtica.
aliàsing aliàsing

Tractament de la informació

 • ca  aliàsing, n m
 • es  aliasing
 • es  solapamiento
 • en  aliasing

Tractament de la informació

Definició
Distorsió del senyal que es produeix com a conseqüència del mostratge a una freqüència inferior a la de Nyquist. L'aliàsing és irreversible i comporta la pèrdua d'informació en el procés de mostratge.