Aliments modificats genèticament i aliments transgènics

aliment transgènic

El Consell Supervisor ha aprovat recentment els termes de l’àmbit de la indústria alimentària aliment modificat genèticament i aliment transgènic.

Aquests termes han estat estudiats per un motiu doble: conceptual, d’una banda (per la poca claredat de les obres a l’hora d’establir la relació entre aquestes dues denominacions, utilitzades sovint com a sinònimes), i formal o lingüístic, de l’altra (per la vacil·lació detectada entre les formes aliment modificat genèticament i aliment genèticament modificat, emprades, per exemple, en l’etiquetatge de productes). Com a termes relacionats, s’han aprovat també les formes de l’àmbit de la genètica organisme modificat genèticament (amb la sigla corresponent, OMG) i organisme transgènic, que han servit de base per a la creació dels termes anteriors.

Pel que fa a la qüestió conceptual, la recerca duta a terme i la consulta a nombrosos especialistes han permès concloure que aliment modificat genèticament és un hiperònim de aliment transgènic, és a dir, una designació més àmplia. La mateixa relació s’estableix en genètica entre les formes organisme modificat genèticament i organisme transgènic. Així, els aliments modificats genèticament provenen d'organismes modificats genèticament (és a dir, d’organismes vius als quals s'ha canviat el patrimoni gènic mitjançant tècniques d'enginyeria genètica, ja sigui per la modificació dels gens propis o per la introducció de gens aliens), o inclouen en la seva composició aliments procedents d'organismes modificats genèticament o algun derivat d'organismes modificats genèticament.

Els aliments transgènics, en canvi, són aliments modificats genèticament procedents d'un organisme transgènic (això és, un organisme modificat genèticament en el genoma del qual s'ha introduït DNA d'una altra espècie), o que inclou en la seva composició un aliment procedent d'un organisme transgènic o algun derivat d'un organisme transgènic.


Sovint els aliments modificats genèticament són aliments transgènics, motiu pel qual les formes aliment modificat genèticament i aliment transgènic s'utilitzen de manera indistinta, com a sinònims. Estrictament, però, hi pot haver aliments modificats genèticament que no siguin transgènics.

Finalment, pel que fa a la vacil·lació entre aliment modificat genèticament i aliment genèticament modificat (i paral·lelament, entre organisme modificat genèticament i organisme genèticament modificat), s’ha optat per la forma amb l’adverbi posposat al participi per diversos motius: 1) perquè és la que té més suport entre els especialistes consultats; 2) perquè és l'ordre dels constituents que es considera més normal en català, i el que dóna lloc a una denominació més neutra (la solució amb l'adverbi anteposat possiblement s'ha creat per mimetisme de l'anglès); i 3) en la negació l'ordre més habitual dels constituents del terme és substantiu+negació+adjectiu+adverbi (és a dir, aliment no modificat genèticament) i no pas substantiu+adverbi+negació+adjectiu (és a dir, aliment genèticament no modificat), la qual cosa fa pensar que la proposta més adequada en català és aliment modificat genèticament.

Podeu consultar tots aquests termes a la Neoloteca, el diccionari dels termes normalitzats pel Consell Supervisor del TERMCAT, i al Cercaterm.