En primera persona: Rodolfo Maslias

"La gestió de la terminologia a les institucions de la Unió Europea

La Unió Europea redacta legislació en 24 idiomes i treballa amb 552 combinacions lingüístiques. La base de dades interactiva IATE incorpora les aportacions dels gairebé 5.000 traductors de les institucions de la UE que l’alimenten permanentment. La gestió de la base de dades IATE requereix un sistema molt complex de normes i directrius que garanteixen la qualitat lingüística i la coherència dels textos legislatius en tots els idiomes. En el Parlament Europeu, el qual, en virtut del Tractat de Lisboa decideix sobre la major part de legislació de la Unió, els nous termes provenen especialment dels milers d’esmenes dels seus diputats, pertanyents a 7 grups polítics i a 23 comitès, que tracten qüestions de tots els àmbits polítics.

L’any 2008, el Parlament Europeu va prendre la decisió de crear una unitat que s’encarregués, d’una banda, de coordinar, harmonitzar i donar suport a la recerca terminològica i a l’emmagatzematge de noves dades a l’IATE i, de l’altra, de cooperar amb la resta d’unitats de treball i d’institucions en la titànica tasca de depurar i actualitzar una base de dades que conté 11 milions de termes. Per aconseguir-ho, aquesta unitat ha hagut de treballar per crear consciència sobre el paper de la terminologia com a element inherent a la traducció, especialment en una legislació que s’aplica a 28 països i que permet als ciutadans d’acudir als tribunals prenent com a base els documents traduïts. Així, es va constituir un grup de traductors, que constitueixen l’anomenada Terminology Network, integrat per més d’un centenar de traductors repartits en 23 unitats lingüístiques, que tracten les qüestions terminològiques en les seves respectives unitats. La part interna i interactiva de IATE requereix una estreta i continua cooperació entre totes les institucions participants.

La Unitat de Coordinació Terminològica del Parlament Europeu (TermCoord) ha adoptat un enfocament particular entre els serveis de coordinació de les 10 institucions de la Unió Europea i ha obert la terminologia de la Unió a aspectes més científics i industrials. La terminologia ha evolucionat durant els darrers anys com a conseqüència de la necessitat inherent de comunicació multilingüe per a tot tipus d’activitat pública, privada i acadèmica en un món globalitzat. TermCoord col·labora amb la Universitat de Luxemburg, en el marc del Màster en Aprenentatge i Comunicació en Contextos Multilingües i Multiculturals (Master in Learning and Communication in Multilingual and Multicultural Contexts), impartint una sèrie de classes i tallers, en tres llengües, sobre gestió terminològica, multilingüisme, creació de terminologia i seguiment de la terminologia a Internet. TermCoord també ha estat convidat per diverses universitats a impartir una part d’aquestes classes orientades a un projecte terminològic concret (Saarbrücken, Viena, Tessalònica, Bolonya, París, Sofia, Salern, Màlaga, Vigo, etc.).

L’any 2012, TermCoord va iniciar projectes de col·laboració amb les universitats relacionats amb IATE. Els departaments de traducció i terminologia interessats a participar-hi reben una plantilla per realitzar exercicis amb els seus estudiants basats en la simulació d’afegir informació a la base de dades. En aquesta mateixa línia, i en col·laboració amb la nostra Unitat, creen llistes de noves entrades en les seves respectives llengües, les quals, un cop validades, s’incorporen a l’IATE.

 

Un projecte per al català a l’IATE

En la Cimera de Terminologia, que l’Associació Europea de Terminologia, en col·laboració amb el TERMCAT, va organitzar a Barcelona a finals del 2014, vam parlar de col·laborar amb el TERMCAT amb l’objectiu d’enriquir la base de dades IATE amb la llengua catalana. Actualment, IATE aplega 1.700 termes en català que només es poden consultar en la versió interna de la base de dades, atès que des de la versió pública d’IATE només es difon la terminologia que prèviament ha passat per un procés automàtic de validació que únicament pot ser activat per terminòlegs de les institucions per a les 24 llengües oficials de la Unió Europea.

Paral·lelament als projectes de l’IATE que TermCoord manté amb les universitats, els projectes coordinats pel TERMCAT seguint aquest mateix model es publicaran com a glossaris independents a la pàgina web pública de TermCoord i la nostra unitat s’encarregarà de fer-ne difusió. Es podrà treballar en diferents projectes utilitzant la plantilla que proporciona TermCoord per a aquest tipus de tasca. Així, els camps de l’IATE s’aniran enriquint progressivament amb la incorporació del català, que és la llengua europea no oficial més ensenyada. Els glossaris de català de l’IATE estarien disponibles per als usuaris interessats a través de termcoord.eu i de les plataformes i pàgines web lingüístiques catalanes."  

 

Rodolfo Maslias
Cap de la Unitat de Coordinació Terminològica (TermCoord) del Parlament Europeu

 

_________________________________________

 

"Managing Terminology in the EU Institutions

The European Union issues legislation in 24 languages and works with 552 language combinations. Among the tools used for translation on an interinstitutional level, the EU regrouped all separate databases in an interactive database (IATE) permitting permanent input by the some 5000 translators of the participating Institutions. The management of IATE requires a very complex system of rules and guidelines to ensure linguistic quality and consistency between the legislative texts in all languages. In the European Parliament, which gradually obtained more and more power in the legislative process until it became the final legislator under the Lisbon Treaty, the input of terminology is created mainly from the thousands of amendments of 766 MEPs, pertaining to 7 political groups and 23 committees dealing with all policy fields.

In 2008, the European Parliament decided to create a unit to coordinate, harmonize, support and assist the terminology research and storage of the findings into IATE and also to cooperate with the units and the other Institutions in the huge effort of cleaning and updating a database containing 11 millions of terms. To achieve this coordination, the new unit needed to raise awareness on the inherent role of terminology in translation, especially of a legislation governing 28 countries and permitting each citizen to go to Court on the basis of the translated version. It needed to organize a group of translators dealing with terminology in the units; today this group is the Terminology Network and numbers more than one hundred translators in the 23 language units. The internal and interactive part of IATE needs a tight and continuous cooperation between all the participating Institutions.

The Terminology Coordination Unit of the European Parliament has an original approach among the Coordination Services of the 10 EU Institutions; it has opened up EU terminology to the science and industry aspects of the field. Terminology has evolved in the last years, thanks to and because of the inherent need for multilingual communication for every public, private and academic sphere of activity in a globalised world. The University of Luxembourg inserted in the syllabus of its Master in Learning and Communication in Multilingual and Multicultural Contexts a series of courses and workshops on terminology management, multilingualism, terminology coining and web monitoring, given in three languages by members of TermCoord staff.  Several universities invited the lecturers to give a part of these courses combined with a terminology project (Saarbrücken, Vienna, Thessaloniki, Bologna, Paris, Sofia, Salerno, Malaga, Vigo, etc.). In 2012, TermCoord launched IATE projects with Universities: interested translation and terminology departments receive a template to make exercises with their students simulating input into the database and compile lists of entries in their languages in cooperation with our unit, which after validation are inserted in IATE.

 

A project for Catalan in IATE

At the "Terminology Summit" organised in 2014 in Barcelona by TERMCAT, running the secretariat of the European Association for Terminology (EAFT), we discussed a cooperation with TERMCAT in order to enrich the IATE data with Catalan. The 1700 Catalan terms can be accessible only in internal IATE, since to be visible in IATE public a term has to pass the automatic procedure of validation that can be activated only by terminologists of the EU Institutions and this is possible only for the 24 official EU languages.

Nevertheless, the projects coordinated by TERMCAT using the model of the IATE projects with Universities will be published as separate glossaries on the public website of TermCoord and promoted by our Unit. The Catalan part can run projects in any education level under the responsibility of professors of Catalan using the template of IATE provided for these projects by our Unit. This way, gradually, several domains of IATE would be enriched with this language, which is the most widely taught European non official EU language, and the "IATE Catalan glossaries" would be available to the interested users, both on termcoord.eu and on the Catalan linguistic platforms and websites."

 

Rodolfo Maslias
Head of Unit Terminology Coordination

 

_________________________________________

 

"La gestión de la terminología en las instituciones de la Unión Europea

La Unión Europea redacta legislación en 24 idiomas y trabaja con 552 combinaciones lingüísticas. Entre las herramientas de traducción que se utilizan a nivel interinstitucional, la Unión Europea reagrupó todas las bases de datos en una sola base interactiva (IATE). Esta permite que los alrededor de 5 000 traductores de las instituciones participantes la alimenten permanentemente con sus aportaciones. La gestión de IATE requiere un sistema muy complejo de normas y directrices que garanticen la calidad lingüística y la consistencia de los textos legislativos en todos los idiomas. En el Parlamento Europeo, que ha ido adquiriendo cada vez más poder en el proceso legislativo hasta que en virtud del Tratado de Lisboa se convirtiera en el legislador último, los nuevos términos provienen especialmente de las miles de enmiendas de los 766 diputados al Parlamento Europeo, pertenecientes a 7 grupos políticos y a 23 comités que abordan todos los ámbitos políticos.

En el año 2008, el Parlamento Europeo decidió crear una unidad que coordinara, armonizara, apoyara y ayudara en la búsqueda terminológica y almacenamiento de nuevos datos en IATE; asimismo, cooperaría con las unidades y con otras instituciones en la titánica tarea de limpiar y actualizar una base que alberga 11 millones de términos. Para lograr esta coordinación, la nueva unidad tuvo que crear conciencia acerca del papel de la terminología como elemento inherente a la traducción, especialmente en una legislación que se aplica en 28 países y que permite a los ciudadanos acudir a un Tribunal con base en una traducción. Hubo que establecer un grupo de traductores que tratara la terminología en las unidades. Actualmente, este grupo conforma la llamada Terminology Network e integra a más de cien traductores de las 23 unidades lingüísticas. La parte interna e interactiva de IATE requiere una cooperación estrecha y continua entre todas las instituciones participantes.

La Unidad de Coordinación de Terminología del Parlamento Europeo posee un enfoque particular entre los servicios de coordinación de las 10 instituciones de la UE. Ha abierto la terminología de la UE a los aspectos más científicos e industriales del campo. La terminología ha evolucionado durante los últimos años, gracias y debido a la inherente necesidad de comunicación multilingüe para todo tipo de actividad pública, privada y académica en un mundo globalizado. La Universidad de Luxemburgo introdujo en el plan de estudios del Máster en Aprendizaje y Comunicación en Contextos Multilingües y Multiculturales (Master in Learning and Communication in Multilingual and Multicultural Contexts) una serie de clases y talleres sobre gestión de terminología, multilingüismo, creación de terminología y seguimiento de la terminología en Internet. Varios miembros de TermCoord imparten estos cursos en tres lenguas. Varias universidades invitaron a los profesores a impartir parte de estas clases en combinación con un proyecto terminológico (Sarrebruck, Viena, Tesalónica, Bolonia, París, Sofía, Salerno, Málaga, Vigo, etc.). En 2012, TermCoord inició proyectos de IATE con universidades: Los departamentos de traducción y terminología interesados reciben una plantilla para realizar ejercicios con sus estudiantes en los que simulan añadir información a la base. Asimismo, crean listas de entradas en sus respectivos idiomas en colaboración con nuestra unidad; tras la validación, dichas entradas se insertan en IATE.

 

Un proyecto para el catalán en IATE

En la Cumbre de Terminología que TERMCAT organizó en Barcelona en 2014 desde la secretaría de la Asociación Europea de Terminología (EAFT/AET), hablamos colaborar con TERMCAT con el fin de enriquecer IATE con la lengua catalana. Los 1700 términos en catalán están disponibles únicamente en la versión interna de IATE, ya que para que un término aparezca en la versión pública ha de pasar por un proceso automático de validación, el cual solo puede ser activado por terminólogos de las instituciones y solo para las 24 lenguas oficiales de la Unión Europea.

No obstante, los proyectos coordinados por TERMCAT con base en el modelo de los proyectos de IATE con universidades se publicarán como glosarios independientes en la página web pública de TermCoord y nuestra unidad se encargará de darles difusión. Se pueden llevar a cabo proyectos en relación con esta sección en catalán a cualquier nivel educativo a cargo de profesores de catalán con la plantilla de IATE que nuestra unidad proporciona para esta clase de tareas. Así, varios campos de IATE se irán enriqueciendo progresivamente con este idioma, que es la lengua europea no oficial más enseñada. Los glosarios de catalán de IATE estarían disponibles para los usuarios interesados, tanto en termcoord.eu como en las plataformas y páginas web lingüísticas catalanas."

 

Rodolfo Maslias
Jefe de la Unidad de Coordinación Terminológica (TermCoord) del Parlamento Europeo

 

_________________________________________

(Traducción del inglés al español por Marina Gutiérrez)