Traducció del sufix anglès “-like”

© iStochphoto.com/Péter Gudella

En anglès, la forma like —a banda de tenir funcions com a verb, nom, preposició i conjunció— actua com una forma sufixada que s’adjunta a noms per a crear adjectius amb el significat de ‘semblant a’, ‘similar a’ o ‘característic de’.

En la llengua general, els adjectius creats a partir d’aquesta forma sufixada es tradueixen de maneres diferents segons el context d’ús. Així, per exemple, childlike vol dir, estrictament, ‘de nen’, però segons el context pot ser preferible una solució com ara ‘ingenu’ o ‘innocent’; ladylike vol dir ‘de senyora’ o ‘com una senyora’, però també pot traduir-se per ‘elegant’, ‘refinat’ o ‘fi’; diamond-like és ‘com el diamant’, però en força contextos és adequat traduir-lo per ‘adamantí’, etc.

En terminologia, la forma sufixada -like és especialment productiva en els àmbits de les ciències de la vida i la salut. Com passa en la llengua general, tampoc no hi ha una solució única, però, per als termes creats amb elements que contenen aquest sufix. Sovint, el més clar és recórrer a l’expressió calcada ‘similar a’ o ‘semblant a’ (insulin-like growth factor > factor de creixement similar a la insulina), però aquesta solució sol tenir l’inconvenient que dóna lloc a formes molt llargues i terminològicament molt poc travades, amb poca entitat de termes en comparació amb les denominacions angleses de partida. En la majoria de casos tampoc resulta una solució especialment natural en català, o no és la manera habitual de referir-se a aquell concepte.

És per això que en cada cas s’ha de valorar, atenent criteris d’ús, de tradició dins l’àrea, etc., quin pot ser l’equivalent idoni abans de recórrer a les traduccions literals de l’anglès.

Algunes de les solucions que, segons el cas, poden ser vàlides en català, a banda del calc estricte, són les següents:

1)  L’ús de l’expressió de tipus

     Toll-like receptor > receptor de tipus Toll 

2)  L’ús de l’expressió d’efecte (o amb efecte)

     cortisone-like action > acció amb efecte cortisona

3)  L’ús d’un adjectiu alternatiu amb el mateix significat

     ring-like corneal dystrophy > distròfia corneal anular

     tic-like pain > dolor intermitent

     atropine-like activity > activitat atropínica (amb ús del sufix -ic -ica)

4)  L’ús de la forma sufixada -forme

     wedge-like > cuneïforme

     crater-like hole of optic disc > forat crateriforme del disc òptic

5)  L’ús del sufix -oide

     anaphylaxis-like > anafilactoide

     mucus-like > mucoide

6)  L’ús del prefix pseudo-

     fungus-like organism > pseudofong

     allergy-like symptoms > símptomes pseudoal·lèrgics

7)  L’ús de la forma prefixada simili-

     virus-like particle > partícula similivírica

     noggin-like protein > similinoguina

El recurs a la forma prefixada simili- (del llatí sĭmĭlis 'semblant') ha estat adoptat recentment pel Consell Supervisor per a la normalització dels dos neologismes de l’àmbit científic consignats a la taula anterior. El fet que es tracti d’una forma prefixada amb molt poc ús (als diccionaris generals només apareix a similicadència) i que sigui semànticament molt transparent la fa especialment idònia en la creació de neologismes especialitzats en què el recurs a altres solucions dóna lloc a formes massa llargues, poc travades, imprecises i, en definitiva, poc satisfactòries per als especialistes.