Nous termes en estudi al Consell Supervisor (22/11/2021)

imatge d'una reunió del Consell Supervisor

Aquest dilluns, 22 de novembre, es torna a reunir el Consell Supervisor. En aquesta reunió es revisaran, com sempre, les decisions preses en la reunió anterior, i s’estudiaran nous termes de seguretat alimentària i també termes de sociologia.

TERMES DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA

challenge test
Tècnica experimental que consisteix a inocular un microorganisme en un aliment, en una concentració determinada, amb la finalitat de fer-ne el seguiment i valorar-ne el comportament durant la vida útil de l’aliment, a fi de garantir la seguretat microbiològica.

esterilització comercial
Esterilització en què l’aliment s’escalfa a una temperatura prou elevada i durant prou temps per a inactivar durant un període determinat els microorganismes patògens que conté o que poden alterar-lo en condicions normals d’emmagatzematge.

esterilització UHT, ultrapasteurització
Esterilització comercial d'un aliment líquid consistent a escalfar-lo, d’una manera directa o indirecta, a temperatures compreses entre 135 °C i 150 °C durant molt poc temps, generalment entre 2 i 10 segons.

uperització
Modalitat d’esterilització UHT en què l’aliment líquid, prèviament escalfat, s’eleva a una temperatura de 150 °C en menys d'un segon mitjançant la injecció directa de vapor i es refreda posteriorment per expansió en una cambra de buit de manera sobtada.

traçabilitat ascendent, traçabilitat cap enrere, traçabilitat de proveïdors
Traçabilitat a partir d'un producte alimentari intermedi o final que permet obtenir informació en relació amb el procés d'elaboració, les matèries primeres i els ingredients que s'han utilitzat i el proveïdor que els ha proporcionat.

traçabilitat descendent, traçabilitat cap endavant, traçabilitat de clients
Traçabilitat a partir d'un producte alimentari intermedi o final que permet obtenir informació en relació amb la distribució i comercialització.

traçabilitat de procés, traçabilitat interna
Traçabilitat dins d'una empresa que permet vincular un producte alimentari amb les dades més rellevants del procés d'elaboració, incloent-hi els productes utilitzats, les matèries primeres i els resultats de l'autocontrol.


TERMES DE SOCIOLOGIA

addicció social
Estat de dependència psicològica a pràctiques o hàbits que generen una alteració del comportament, aïllament o pèrdua del sentit de la realitat, amb efectes de tolerància, abstinència, conflicte o recaiguda.

agenda-setting
Capacitat dels mitjans de comunicació social d'orientar l'atenció pública cap a uns temes determinats, de jerarquitzar-los i també, d'ignorar-ne uns altres, especialment dels àmbits de la política, l'economia i la cultura.

alfabetització mediàtica
Instrucció en el rol i la influència dels mitjans de comunicació de massa, que té per objectiu tenir sentit crític i criteri per rebre, comprendre i relativitzar els missatges difosos per aquests mitjans.

alterglobalització
Moviment social que s'oposa al model neoliberal de la globalització vigent, però és favorable a una globalització respectuosa amb els drets humans, el medi, la sobirania nacional i la diversitat cultural.

bobo
Membre d'un grup social producte de la fusió entre l'antiga burgesia conservadora i la bohèmia contracultural.

ciutat difusa
Model de ciutat predominant als països anglosaxons i del nord d'Europa que es caracteritza perquè les diferents activitats s'agrupen en àrees quasi especialitzades.

control de la impressió
Intent de les persones d'influir en les impressions que els altres es formen d'elles mostrant algunes facetes de la seva personalitat i amagant o dissimulant-ne d'altres.

fandom
Subcultura creada, difosa i compartida pels membres d'una comunitat de fans.

habitus
Sistema de disposicions culturals perdurables que són fruit de l'experiència i dels coneixements adquirits per l'individu en un determinat àmbit social i que es tradueixen en una manera de sentir, de pensar, de fer, i de ser. 

hikikomori
Fenomen pel qual alguns adolescents i adults joves, aclaparats per múltiples impactes com la competitivitat, la pressió i el fortíssim nivell d'exigència de la societat actual, se senten incapaços de respondre a les expectatives que s'esperen d'ells i reaccionen amb un aïllament social extrem. 

institució voraç
Organització que demana als seus membres l'adhesió absoluta, una lleialtat exclusiva i incondicional, una assimilació completa, de manera que no tinguin altre estatus o rol que el que s'emmarca en l'organització.

jerarquia de les necessitats humanes
Teoria psicològica que afirma que les necessitats humanes s'ordenen jeràrquicament i que fins que no s'ha satisfet una necessitat d'ordre inferior no se'n manifesta una d'ordre superior. 

macdonaldització
Extensió del taylorisme al sector dels serveis, amb la finalitat de reduir el cost per unitat de producte, introduir l'economia del temps, facilitar la comptabilitat i el control del treball, i accelerar el procés de circulació en el procés de producció. 

moviment slow
Moviment cultural que promou la necessitat d'alentir les activitats humanes en tots els àmbits de la vida social. 

parentocràcia
Sistema en què els resultats de l'educació dels infants depenen més de les disposicions i del nivell econòmic dels pares que de la capacitat, l'esforç o la motivació individual dels estudiants. 

profecia autocomplerta
Predicció que eventualment esdevé la causa de la seva pròpia realització. 

sindicat groc
Sindicat dominat parcialment o completament per una empresa o per la patronal o un grup d'empresaris o accionistes, de manera que no té capacitat per a defensar els interessos dels treballadors. 

skinhead
Membre d'un moviment juvenil urbà caracteritzat per dur el cap rapat i per una determinada estètica, per actituds agressives i per l'adhesió a tendències polítiques extremes. 

temptació de profetisme
Propensió d'alguns científics o estudiosos de participar en el debat públic per a opinar sobre qualsevol tema, encara que escapi del seu camp de coneixement específic. 

teoria de l’agulla hipodèrmica
Teoria que considera que els mitjans de comunicació de massa tenen una influència poderosa, directa i immediata sobre les persones, les quals assumeixen els missatges dels mitjans com a propis i els reprodueixen de manera automatitzada sense reflexió, i poden modificar actituds, opinions i preferències col·lectives dels ciutadans sense que se n'adonin. 

tolerància zero
Política que es basa en la rigidesa en l'aplicació de la llei i en l'absència de reconeixement de graus en qualsevol infracció, amb l'objectiu d'eliminar comportaments indesitjables. 

Si teniu interès a conèixer més detalls sobre algun d’aquests termes, o si sou experts en les matèries objecte d’estudi i voleu fer-nos arribar la vostra opinió, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

El Consell Supervisor és l’òrgan encarregat de la fixació de la terminologia en llengua catalana, integrat per membres designats per l’Institut d’Estudis Catalans i membres del TERMCAT.