Nous termes en estudi al Consell Supervisor (24/01/2022)

imatge d'una reunió del Consell Supervisor

Aquest dilluns, 24 de gener, es reprèn l’activitat del Consell Supervisor després de la pausa de Nadal. L’actualitat pandèmica continua generant nous conceptes i en aquesta primera reunió de l’any s’estudiaran alguns termes que, d’una manera o d’una altra, hi estan relacionats. Igualment, com sempre, es revisaran les decisions preses en la reunió anterior, sobre termes de dansa clàssica.

Els nous termes en estudi són els següents:

TERMES D'IMMUNOLOGIA

immunitat entrenada; immunitat innata entrenada; trained immunity
Condició de la immunitat innata un cop determinades cèl·lules del sistema immunitari innat han estat exposades a un estímul patogènic o a certes molècules, que permet que l’organisme reaccioni d’una manera més ràpida i eficient quan torna a entrar en contacte amb el mateix estímul o les mateixes molècules o amb d’altres de similars.
NOTA: La immunitat entrenada és fruit de la capacitat del sistema immunitari innat de desenvolupar una certa memòria immunitària, poc específica, com a conseqüència de canvis epigenètics i metabòlics en les cèl·lules.

memòria immunitària
Capacitat adquirida per un organisme com a conseqüència del contacte amb un estímul patogènic o amb certes molècules, que li permet respondre amb més rapidesa i eficàcia a un contacte posterior amb el mateix estímul o les mateixes molècules, amb d'altres de similars o, específicament, amb el mateix antigen.
NOTA: Concretament, la memòria immunitària innata respon al mateix estímul patogènic o les mateixes molècules i a d’altres de similars, i la memòria immunitària adaptativa respon al mateix antigen.

memòria immunitària innata; memòria immunitària inespecífica
Memòria immunitària, menys específica que la memòria immunitària adaptativa, generada pel sistema immunitari innat després d'entrar en contacte amb un estímul patogènic o amb certes molècules, que es caracteritza pels canvis epigenètics i metabòlics que experimenten les seves cèl·lules.
NOTA 1: Experimenten canvis epigenètics i metabòlics, després d'entrar en contacte amb un estímul patogènic o amb certes molècules, els monòcits, els macròfags, les cèl·lules dendrítiques, les cèl·lules NK, les cèl·lules estromals i les cèl·lules epitelials.
NOTA 2: Abans del segle XXI es considerava que la capacitat de generar memòria immunitària era exclusiva del sistema immunitari adaptatiu.

memòria immunitària adaptativa; memòria immunitària específica
Memòria immunitària generada pel sistema immunitari adaptatiu després d'entrar en contacte amb un antigen, caracteritzada especialment per la supervivència de limfòcits B i T de memòria i la producció d'anticossos específics per a aquest antigen.

sistema immunitari innat; sistema immunitari inespecífic
Sistema immunitari present en tots els organismes vius que és el primer a actuar quan hi apareixen estímuls patogènics o certes molècules, els quals reconeix mitjançant uns patrons moleculars genèrics, no específics per a cadascun d'aquests estímuls o molècules.
NOTA 1: La inflamació, sovint acompanyada de febre, és la manifestació característica de la resposta immunitària del sistema immunitari innat.
NOTA 2: Els components cel·lulars de sistema immunitari innat són les cèl·lules NK, els mastòcits, els eosinòfils, els basòfils i els fagòcits (macròfags, neutròfils i cèl·lules dendrítiques).

sistema immunitari adaptatiu; sistema immunitari específic
Sistema immunitari present als vertebrats que actua produint anticossos que neutralitzen de manera específica els estímuls patogènics o certes molècules quan la resposta del sistema immunitari innat no es capaç de desactivar-los.
NOTA: Els components principals del sistema immunitari innat són els òrgans limfoides (medul·la òssia, tim, melsa), les cèl·lules B i les cèl·lules T.

TERMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC I LOGÍSTICA

smart locker (1)
Armari, generalment metàl·lic, constituït per diversos compartiments independents i sovint de diferents dimensions, l’obertura dels quals es controla mitjançant un sistema informàtic i l’ús d’un codi específic enviat a l’usuari a través d’una aplicació mòbil, que s’utilitza per a la recepció i, eventualment, el retorn d’articles adquirits a través del comerç electrònic.

smart locker (2)
Bústia, generalment metàl·lica, l’obertura de la qual es controla mitjançant un sistema informàtic i l’ús d’un codi específic enviat a l’usuari a través d’una aplicació mòbil, que s’utilitza per a la recepció i, eventualment, el retorn d’articles adquirits a través del comerç electrònic.
NOTA: Tot i que es poden instal·lar individualment en un domicili particular, habitualment aquest tipus de bústies s’ubiquen en comunitats de veïns o oficines on s'agrupen en blocs o bateries. De vegades també formen part d’una armari més gran constituït per bústies individuals de diferents dimensions.

TERME D'EDUCACIÓ

proctoring; e-proctoring
Sistema que, mitjançant l'ús de recursos telemàtics, permet comprovar la identitat de l'estudiant que se sotmet a un examen en línia i si el seu comportament és lícit.
NOTA: Amb els recursos telemàtics (generalment el telèfon mòbil de l'estudiant, la càmera web del seu ordinador i un programari basat en intel·ligència artificial que facilita el proveïdor del servei) es verifica que qui hi ha assegut davant de la pantalla de l'ordinador és l'examinand, que ningú no el suplanta o ajuda, que no consulta apunts ni llibres, i que no accedeix a cap aplicació o programa que no sigui l'examen virtual que està fent. 

Si teniu interès a conèixer més detalls sobre algun d’aquests termes, o si sou experts en les matèries objecte d’estudi i voleu fer-nos arribar la vostra opinió, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

El Consell Supervisor és l’òrgan encarregat de la fixació de la terminologia en llengua catalana, integrat per membres designats per l’Institut d’Estudis Catalans i membres del TERMCAT.