Back to top
àcid niflúmic àcid niflúmic

analgèsic, antiinflamatori

 • ca  àcid niflúmic, n m
 • es  ácido niflúmico
 • fr  acide niflumique
 • en  niflumic acid
 • CAS  4394-00-7

analgèsic, antiinflamatori

àcid obeticòlic àcid obeticòlic

regulador dels àcids biliars

 • ca  àcid obeticòlic, n m
 • es  ácido obeticólico
 • fr  acide obéticholique
 • en  obeticholic acid
 • CAS  459789-99-2

regulador dels àcids biliars

àcid octanoic àcid octanoic

antifúngic

 • ca  àcid octanoic, n m
 • es  ácido octanoico
 • fr  acide octanoïque
 • en  octanoic acid
 • CAS  124-07-2

antifúngic

àcid oròtic àcid oròtic

hepatoprotector, uricosúric

 • ca  àcid oròtic, n m
 • es  ácido orótico
 • fr  acide orotique
 • en  orotic acid
 • CAS  65-86-1

hepatoprotector, uricosúric

àcid oxidrònic àcid oxidrònic

inhibidor de la resorció òssia

 • ca  àcid oxidrònic, n m
 • es  ácido oxidrónico
 • fr  acide oxidronique
 • en  oxidronic acid
 • CAS  15468-10-7

inhibidor de la resorció òssia

àcid oxolínic àcid oxolínic

antiinfecciós quinolònic

 • ca  àcid oxolínic, n m
 • es  ácido oxolínico
 • fr  acide oxolinique
 • en  oxolinic acid
 • CAS  14698-29-4

antiinfecciós quinolònic

àcid pamidrònic àcid pamidrònic

inhibidor de la resorció òssia

 • ca  àcid pamidrònic, n m
 • es  ácido pamidrónico
 • fr  acide pamidronique
 • en  pamidronic acid
 • CAS  40391-99-9

inhibidor de la resorció òssia

àcid pentètic àcid pentètic

antídot, quelant

 • ca  àcid pentètic, n m
 • es  ácido pentético
 • fr  acide pentétique
 • en  pentetic acid
 • CAS  67-43-6

antídot, quelant

àcid pipemídic àcid pipemídic

antiinfecciós quinolònic

 • ca  àcid pipemídic, n m
 • es  ácido pipemídico
 • fr  acide pipémidique
 • en  pipemidic acid
 • CAS  51940-44-4

antiinfecciós quinolònic

àcid piromídic àcid piromídic

antiinfecciós quinolònic

 • ca  àcid piromídic, n m
 • es  ácido piromídico
 • fr  acide piromidique
 • en  piromidic acid
 • CAS  19562-30-2

antiinfecciós quinolònic