Declaració Universal dels Drets Humans

Els drets humans i les llibertats fonamentals són el conjunt de drets i llibertats de caràcter universal, inalienable i inderogable inherents a totes les persones, i són objecte de protecció del dret internacional i del dret intern dels estats democràtics. 

Aquesta publicació és la representació infogràfica de la Declaració Universal dels Drets Humans. Permet consultar, de manera interactiva, els trenta articles de la Declaració i, enllaçats, els termes procedents de la Terminologia dels drets humans. Uns botons situats a la part superior dreta permeten accedir a les versions en castellà i en anglès.

 

Autoria: TERMCAT


TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Declaració Universal dels Drets Humans [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2017. 1 infografia interactiva.