Back to top
acord de necessitat d'ocupació acord de necessitat d'ocupació

Garantia patrimonial

 • ca  acord de necessitat d'ocupació, n m
 • es  acuerdo de necesidad de ocupación, n m

Garantia patrimonial

Definició
Acord que inicia un procediment administratiu d'expropiació forçosa, una vegada declarada la utilitat pública o l'interès social, en el qual es fa una relació de tots els béns i els drets afectats d'expropiació forçosa i se'n descriuen tots els aspectes materials i jurídics.

Nota

 • 1. Un acord de necessitat d'ocupació pot ser implícit quan s'aprova un projecte d'obres i serveis que comprèn la descripció material detallada dels béns o els drets que són susceptibles d'expropiació.
 • 2. Un acord de necessitat d'ocupació es pot impugnar mitjançant un recurs administratiu davant del titular del departament que tingui la competència de l'obra, la finalitat o el servei que determina l'expropiació forçosa.
acord de suspensió acord de suspensió

Procediment administratiu i acte administratiu

 • ca  acord de suspensió, n m
 • es  acuerdo de suspensión, n m

Procediment administratiu i acte administratiu

Definició
Acte administratiu pel qual l'òrgan competent suspèn la tramitació d'un procediment administratiu o un acte administratiu.

Nota

 • Per exemple, l'òrgan administratiu que tramita un procediment sancionador ha d'adoptar un acord de suspensió quan té coneixement que s'està tramitant simultàniament un procés penal a la mateixa persona, pels mateixos fets i sobre la base del mateix fonament jurídic. Si no hi hagués acord de suspensió, es vulneraria el principi ne bis in idem.
acord marc de contractació acord marc de contractació

Contractes de l'Administració

 • ca  acord marc de contractació, n m
 • es  acuerdo marco de contratación, n m

Contractes de l'Administració

Definició
Acord entre un òrgan de contractació del sector públic i un o diversos empresaris que fixa les condicions a les quals s'han d'ajustar els contractes que els adjudiquen durant un període determinat.

Nota

 • 1. Si l'acord marc de contractació es fa amb diversos empresaris, ha de ser com a mínim amb tres si hi ha prou nombre d'interessats que responguin als criteris d'adjudicació.
 • 2. La durada d'un acord marc de contractació no pot excedir els quatre anys, llevat de casos excepcionals i degudament justificats.
 • 3. El recurs a acords marc de contractació no pot ser abusiu ni ha d'obstaculitzar, restringir o falsejar la competència.
acord mutu acord mutu

Garantia patrimonial

 • ca  acord mutu, n m
 • ca  acord amistós, n m sin. compl.
 • es  acuerdo amigable, n m
 • es  mutuo acuerdo, n m

Garantia patrimonial

Definició
Acord entre l'Administració pública o, si n'hi ha, el beneficiari d'una expropiació forçosa i l'expropiat en què es determina el preu just d'un bé o un dret objecte d'expropiació.

Nota

 • Si no s'arriba a un acord mutu en un termini de quinze dies, cal seguir el procediment previst legalment per a determinar el preu just, sens perjudici que, en qualsevol moment de la tramitació, totes dues parts puguin arribar a aquest acord mutu.
acreditació acreditació

Activitat administrativa

 • ca  acreditació, n f
 • es  acreditación, n f

Activitat administrativa

Definició
Reconeixement que una entitat o un individu compleix les condicions d'independència, imparcialitat i competència exigides per a la realització d'unes tasques perfectament determinades.
 • ca  acta, n f
 • es  acta, n f

Activitat administrativa

Definició
Document formal que constata un fet, una convenció, una obligació, una deliberació, un acord o una manifestació de voluntat a fi que en quedi constància.

Nota

 • En el cas d'òrgans col·legiats, el secretari ha d'estendre una acta de cada sessió, que ha d'especificar necessàriament els assistents, l'ordre del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i el temps en què s'ha fet, els punts principals de les deliberacions i el contingut dels acords adoptats.
acta d'inspecció acta d'inspecció

Activitat administrativa

 • ca  acta d'inspecció, n f
 • es  acta de inspección, n f

Activitat administrativa

Definició
Acta en la qual es recullen les actuacions dutes a terme per una administració pública quan exerceix l'activitat d'inspecció.

Nota

 • Els fets constatats en una acta d'inspecció per un funcionari al qual es reconeix la condició d'autoritat tenen valor probatori en un procediment administratiu sancionador, sens perjudici de les proves que puguin aportar-hi les persones interessades.
acta d'ocupació acta d'ocupació

Garantia patrimonial

 • ca  acta d'ocupació, n f
 • es  acta de ocupación, n f

Garantia patrimonial

Definició
Acta que s'estén a continuació de l'acta de pagament i que és títol suficient perquè s'inscrigui al registre de la propietat i altres registres públics la transmissió de domini i es faci, si escau, la cancel·lació de les càrregues, els gravàmens i els drets reals de tota mena que afectin la cosa expropiada.
acta de començament d'obra acta de començament d'obra

Urbanisme

 • ca  acta de replantejament, n f
 • ca  acta de començament d'obra, n f sin. compl.
 • ca  acta de replanteig, n f sin. compl.
 • es  acta de comienzo de obra, n f
 • es  acta de replanteo, n f

Urbanisme

Definició
Document que estén el personal tècnic o jurídic municipal assistent a un acte de replantejament, que signen totes les persones convocades que hi assisteixen i, si escau, els seus assessors, en el qual els propietaris assistents poden fer constar la conformitat o oposició al reajustament pretès.

Nota

 • Una acta de replantejament es completa amb un plànol annex, que també han de signar tots els assistents, comparatiu de les alineacions i rasants vigents i les proposades.
acta de pagament acta de pagament

Garantia patrimonial

 • ca  acta de pagament, n f
 • es  acta de pago, n f

Garantia patrimonial

Definició
Acta que s'estén per acreditar el pagament del preu just en una expropiació forçosa.