Creativitat al poder: maneres de crear termes (II)

captura del video

Aquí teniu el segon lliurament dels sistemes de creació de mots amb recursos propis del català. Si voleu un recordatori del primer lliurament, el trobareu aquí. I també podeu consultar-ne el vídeo corresponent.

L’ús de formes pròpies estimula la creativitat i el coneixement del sistema de la llengua, reforça la concepció de la llengua com a recurs apte per a qualsevol ús i, a més, contribueix a la transparència semàntica i, per tant, a la identificació dels conceptes. No deixeu mai de ser creatius, doncs, i llarga vida a les formes (i a la llengua) pròpies.

1)    Derivació: Consisteix a afegir un morfema derivatiu, ja sigui un prefix (prefixació) o un sufix (sufixació), a un nucli ja existent (un radical o un lexema), de manera que es crea un nou mot que té un sentit diferent del nucli o bé senzillament una categoria diferent. En la prefixació el nou mot manté la categoria lèxica del nucli; en la sufixació, pot ser que la mantingui o no.

Exemples:

Prefixació

 • hipertext (del prefix hiper- + text), en informàtica
 • postpunk (del prefix post- + punk), en música
 • transgènesi (del prefix trans- + genesi), en biologia

Sufixació

 • barranquisme (barranc + -isme) i piragüisme (piragua + -isme), en esports
 • cervesificació (cervesa +-ific(ar) -ció) i assecatge (assecar + -atge), en alimentació
 • bloguer | bloguera (blog -er, -era), en informàtica

2)    Composició pròpia: Consisteix a ajuntar diferents mots de la llengua ja existents per a formar-ne de nous combinant-ne els significats.

Exemples:

 • saltabardisses (saltar+bardissa), becplaner (bec+planer), capgròs (cap+gros), en zoologia
 • passavins (passar+vi), en restauració
 • aplegapilotes (aplegar+pilota), migtub (de mig+tub), en esports
 • passallibres (passar+llibre), en lleure

3)    Composició culta: Consisteix a ajuntar un mot patrimonial (és a dir, un mot de la llengua) amb un mot procedent del llatí o del grec, o bé diferents radicals grecs o llatins.

Exemples:

 • psicomotricitatvermicompostatge i telecomanda, en educació, medi ambient i comerç, respectivament
 • cladogramaeleoplastfagosoma i limfòcit, en biologia

4)    Sintagmació: Consisteix a sumar dues o més paraules ja existents per a crear un sintagma fixat, amb un sentit específic.

Exemples:

 • coixí de seguretat, avió cisterna i bicicleta multiusuari, en transports
 • anell de col·lisió i cristall líquid, en física
 • erosió nival i estratificació graduadavent moderat, en geologia