Sobre l'adjectiu rogado: una forma gens neutra ni innocent

signatura d'un document

En el llenguatge jurídic sovint s’utilitzen expressions d’afalac i de submissió que són fruit d’una llarga tradició. Aquest tipus de fórmules, però, no són pròpies d’una societat moderna i igualitària, ja que donen a entendre que el ciutadà està sotmès a l’Administració.

Un exemple d’aquesta mena d’expressions és l’adjectiu rogado, que té ús en múltiples formulacions i expressions en castellà. Rogado prové del verb rogar: “Pedir algo a alguien como gracia o favor”, al Diccionario de la lengua española.

*las bonificaciones son rogadas, es decir, deben ser solicitadas
*el reconocimiento de beneficios fiscales de carácter rogado
*documentación para exenciones rogadas

A banda d’aquests contextos més fraseològics, l’adjectiu rogado s’ha lexicalitzat en alguns termes, com per exemple el més que conegut voto rogado o també el testigo rogado.

En català, la forma recomanada per a rogado en l'àmbit jurídic i administratiu és que s'ha de sol·licitar. Aquesta forma és la preferent en documents administratius formals. L’ús del verb sol·licitar és més neutre, i no transmet la idea de submissió que té el verb castellà rogar, per la qual cosa és la fórmula més adequada. Així, en els exemples anteriors, seria preferible optar en català per les fórmules següents:

*les bonificacions s’han de sol·licitar
*el reconeixement de beneficis fiscals que s’han de sol·licitar
*documentació per a exempcions que s’han de sol·licitar

Tanmateix, en català es documenta cert ús de l’adjectiu pregat (de pregar “Demanar respectuosament (alguna cosa) a algú.”), probablement per traducció literal del verb rogar castellà, com en el cas dels termes lexicalitzats citats anteriorment (vot pregat, testimoni pregat). Ara bé, convé subratllar que molt sovint aquest ús conviu al costat d’alternatives amb sol·licitar.  

En qualsevol cas, sempre és preferible optar per les diverses variants fraseològiques del verb sol·licitar per oferir textos més senzills i neutres estilísticament i que reflecteixin els ideals d’igualtat d’una societat del segle XXI.
 

[Font: TERMCAT]