Advocades o advocadesses

Definició d'advocat, advocada i d'advocadessa al diccionari normatiu

Hi havia un temps en què l’advocacia era una professió reservada als homes, com tantes altres. Com hi havia professions reservades a les dones. La llengua reflecteix la societat que la parla, i doncs, en aquell temps, hi havia molts noms d’oficis, professions i càrrecs que només tenien una forma de gènere masculí. En els diccionaris, de vegades apareixia una forma de gènere femení que es referia a la muller de l’home que exercia un ofici, una professió o un càrrec.

En el Diccionari general de la llengua catalana de Pompeu Fabra, publicat el 1932, trobem ja diverses professions que tenen forma femenina: metgessa, infermera, arqueòloga, mestra, professora, agricultora, bibliotecària, filòloga. També advocadessa. En efecte, al diccionari Fabra, la dona que exerceix l’advocacia és una advocadessa. Advocadessa és també la muller d’un advocat. Compteu que parlem de fa 84 anys. Aquesta és l’entrada:

 

advocadessa f. La muller d’un advocat. || La qui exerceix la professió d’advocat.

 

D’una altra banda, a l’entrada advocat, trobem definida la professió com a primera accepció, i com a segona accepció, i acompanyat de la forma de gènere femení advocada, trobem un sentit figurat relacionat amb el primer. Aquesta és l’entrada:

 

advocat m. El qui té per professió de patrocinar en judici les causes civils i criminals o de donar parer sobre qüestions de dret. Estudiar per advocat. Advocat defensor. Advocat consultor. || Fig. [f. advocada]. El qui parla en defensa d’altri, defensor, intercessor. Fer-se advocat d’una opinió, d’una causa, d’una doctrina. Santa Maria, advocada nostra… || (…)

 

És a dir, que les dones que exercien l’advocacia s’anomenaven advocadesses, no advocades.Ha passat que, amb el temps, aquestes terminacions en –essa han sonat antigues o ha semblat que només es podien referir a dones que eren mullers d’un home que tenia un ofici, una professió o un càrrec determinats. En qualsevol cas, aquestes formes arrosseguen una càrrega connotativa que no s’adiu amb els temps actuals en què es persegueix la igualtat d’oportunitats professionals entre dones i homes. En el cas que ens ocupa, ara les dones que exerceixen l’advocacia prefereixen anomenar-se advocades, i la paraula advocadessa ha quedat força arraconada.

Així doncs, com que la llengua és un reflex de la societat que la parla i els diccionaris han de reflectir la llengua que parla aquesta societat, actualment, el diccionari normatiu (Diccionari de la llengua catalana, de l’IEC), consultable també en línia, ens dona aquesta entrada:

 

advocat advocada 1 m. f. [LC] [PR] [DR] Persona que té per professió de patrocinar en judici les causes civils, criminals i laborals o de donar parer sobre qüestions de dret. Fer d’advocat. Estudiar per advocada. Advocat defensor. Advocada consultora. Advocada de l’Estat.

 

I l’entrada de la forma advocadessa és aquesta:

 

advocadessa f. [LD[ [PR] [DR] Advocada.

 

Advocadessa es considera una forma secundària d’advocada.

Amb la mateixa jerarquia ho trobem als reculls terminològics més actualitzats.

 

Font: TERMCAT