Back to top

Criteris terminològics

Presentació
NEGATIVITAT CORPORAL, POSITIVITAT CORPORAL O NEUTRALITAT CORPORAL? NEGATIVITAT CORPORAL, POSITIVITAT CORPORAL O NEUTRALITAT CORPORAL?

Criteris d'especialitat > Ciències socials

  • ca  NEGATIVITAT CORPORAL, POSITIVITAT CORPORAL O NEUTRALITAT CORPORAL?

Criteris d'especialitat > Ciències socials

Definició
Tant negativitat corporal, com positivitat corporal, com neutralitat corporal (tots tres, nom femenins) són formes adequades, encara que tenen significats diferents, tots relatius a la percepció del propi cos:

- La negativitat corporal és la percepció negativa que té algú amb relació al seu cos, generalment perquè considera que no s'ajusta als paràmetres estètics habituals.
. L'equivalent castellà és negatividad corporal (femení); el francès, négativité corporelle (femení), i els anglesos, body negative i body negativity.

Les altres dues formes designen moviments reivindicatius que neixen per superar la negativitat corporal, especialment amb relació a la dona (que, per raons culturals i de pressió social, sol ser la més afectada):

- La positivitat corporal parteix de la base que tots els cossos són bells, encara que no s'ajustin als paràmetres estètics habituals. També es consideren bells, doncs, un cos discapacitat, un cos gras o un cos androgin.
. L'equivalent castellà és positividad corporal (femení); el francès, positivité corporelle (femení), i els anglesos, body positive i body positivity.

- La neutralitat corporal es basa en la llibertat dels individus d'acceptar el propi cos tal com és, sense fer-ne valoracions estètiques positives ni negatives, perquè el que és important són les experiències vitals que pot proporcionar. Es tracta, per tant, d'una concepció que va més enllà de la positivitat corporal, encara sotmesa a la idea de bellesa.
. L'equivalent castellà és neutralidad corporal (femení): el francès, neutralité corporelle (femení), i els anglesos, body neutral i body neutrality.

Nota

NOMS DE JUGADORES DE FUTBOL:LA LATERAL DRETA, LA LATERAL DRET O EL LATERAL DRET? NOMS DE JUGADORES DE FUTBOL:LA LATERAL DRETA, LA LATERAL DRET O EL LATERAL DRET?

Criteris d'especialitat > Esports, Criteris lingüístics

  • ca  NOMS DE JUGADORES DE FUTBOL: LA LATERAL DRETA, LA LATERAL DRET O EL LATERAL DRET?

Criteris d'especialitat > Esports, Criteris lingüístics

Definició
Per a designar les jugadores de futbol, convé fer servir el gènere femení de totes les paraules que componen les denominacions de cada posició de joc. Això vol dir que s'ha d'utilitzar la forma femenina de l'article, la forma femenina del nom que fa de nucli de la denominació i la forma femenina de l'adjectiu, en cas que n'hi hagi.

Ara bé, cal tenir present que no tots els noms ni tots els adjectius tenen una forma femenina diferenciada de la forma masculina, ja que de vegades masculí i femení coincideixen.

Per tant, pot passar que la denominació d'una jugadora dona sigui del tot igual que la designació d'un jugador home, que només canviï el nom, que només canviï l'adjectiu o bé que canviïn nom i adjectiu. Tot i això, com que el gènere és femení (encara que la forma de la denominació sigui igual que la masculina), parlant de jugadores és necessari fer servir l'article femení.

Exemples de posicions de joc en què només varia l'article:
- la mig (les mitjos) - el mig (els mitjos)
- la mig centre (les mitjos centres) - el mig centre (els mitjos centres)
- la mitjapunta (les mitapuntes) - el mitjapunta (els mitjapuntes)
- la punta (les puntes) - el punta (els puntes)

Exemples de posicions de joc en què varien l'article i el nom:
- la portera (les porteres) - el porter (els porters)
- la davantera centre (les davanteres centre) - el davanter centre (els davanters centre)

Exemples de posicions de joc en què varien l'article i l'adjectiu:
- la lateral esquerra (les laterals esquerres) - el lateral esquerre (els laterals esquerres)
- la lateral dreta (les laterals dretes) - el lateral dret (els laterals drets)
- la central esquerra (les centrals esquerres) - el central esquerre (els centrals esquerres)
- la central dreta (les centrals dretes) - el central dret (els centrals drets)
- la interior esquerra (les interiors esquerres) - l'interior esquerre (els interiors esquerres)
- la interior dreta (les interiors dretes) - l'interior dret (els interiors drets)
- l'extrem esquerra (les extrems esquerres) - l'extrem esquerre (els extrems esquerres)
- l'extrem dreta (les extrems dretes) - l'extrem dret (els extrems drets)
- la pivot defensiva (les pivots defensives) - el pivot defensiu (els pivots defensius)
- la pivot ofensiva (les pivots ofensives) - el pivot ofensiu (els pivots ofensius)

Exemples de posicions de joc en què varien l'article, el nom i l'adjectiu:
- la carrilera esquerra (les carrileres esquerres) - el carriler esquerre (els carrilers esquerres)
- la carrilera dreta (les carrileres dretes) - el carriler dret (els carrilers drets)

Nota