Informació corporativa

Presentació

El Consorci del Centre de Terminologia TERMCAT és el centre de terminologia de la llengua catalana, creat el 1985 per la Generalitat de Catalunya i l'Institut d'Estudis Catalans.

La missió del TERMCAT és coordinar l'activitat terminològica en llengua catalana, mitjançant la prestació de serveis de qualitat, la creació de productes terminològics i la normalització de neologismes, per garantir la disponibilitat de la terminologia catalana en tots els sectors de coneixement i d'activitat i per afavorir-ne l'ús.

El TERMCAT és regit per un Consell de Direcció amb representants dels ens consorciats. La normalització terminològica, és a dir, la fixació de les noves propostes terminològiques necessàries per al desenvolupament del coneixement en els diversos àmbits d'especialitat, es duu a terme per mitjà del Consell Supervisor, un organisme col·legiat en què la participació de diversos membres de l'Institut d'Estudis Catalans i la presidència d'un membre de la seva Secció Filològica garanteixen l'encaix adequat d'aquesta tasca amb el conjunt de l'activitat codificadora en llengua catalana.

El TERMCAT té també una reconeguda trajectòria en l'àmbit internacional, i participa regularment en les xarxes de col·laboració terminològica multilingüe.

Equip humà

Organigrama

 

organigrama

Consell de Direcció

El Consell de Direcció del TERMCAT està integrat per representants de la Generalitat de Catalunya, l'Institut d'Estudis Catalans i el Consorci per a la Normalització Lingüística.

La composició actual del Consell de Direcció és la següent:

 • Francesc Xavier Vila Moreno, president
  Secretaria de Política Lingüística
 • M. Teresa Cabré i Castellví, vicepresidenta
  Institut d'Estudis Catalans
 • Jordi Bover i Salvadó
  TERMCAT
 • Elvira Riera Gil
  Secretaria de Política Lingüística
 • Mila Segarra i Neira
  Institut d'Estudis Catalans
 • Andreu Freixes González
  Departament d'Educació
 • Xavier Roger Anglada
  Departament d'Empresa i Treball
 • Marina Massaguer Comes
  Departament de Recerca i Universitats
 • Pilar López Martínez
  Consorci per a la Normalització Lingüística

Consell Supervisor

El Consell Supervisor del TERMCAT és un òrgan permanent i col·legiat, que es reuneix quinzenalment per estudiar els dossiers de normalització corresponents als casos terminològics que s'han de normalitzar, o per aprovar els documents de criteris lingüístics aplicables al treball terminològic.

La composició actual del Consell Supervisor és la següent:

Membres permanents

 • Institut d'Estudis Catalans. Secció Filològica
  M. Teresa Cabré i Castellví, presidenta
 • Institut d'Estudis Catalans
  Pere Montalat Buscató
 • Institut d'Estudis Catalans
  Andreu Domingo Valls 
 • TERMCAT
  Jordi Bover i Salvadó
 • TERMCAT
  Joan Rebagliato Nadal

Membres adscrits

A proposta de la presidenta del Consell Supervisor i del director del TERMCAT són assessors adscrits del Consell Supervisor:

 • Joan Nunes Alonso
  Doctor en Geografia
 • Carles Riera i Fonts
  Doctor en Filologia Catalana i llicenciat en Farmàcia i Teologia

Assessors geolingüístics

A proposta de la presidenta de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans i del director del TERMCAT són assessors geolingüístics externs del Consell Supervisor:

 • Maria Josep Cuenca i Ordiñana
  Doctora en Filologia Catalana
 • Ramon Sistac i Vicén
  Doctor en Filologia Catalana
 • Joan Veny i Clar
  Doctor en Filologia Catalana

Secretaria

 • TERMCAT
  Dolors Montes i Pérez

 

Presidents del Consell Supervisor al llarg dels anys:

 • Joan Bastardas i Parera (1986 - 1990)
 • Joan Veny i Clar (1990 - 1993)
 • Carles Miralles i Solà (1993 - 1995)
 • Josep Moran i Ocerinjauregui (1996 - 1999)
 • Joan Martí i Castell (1999 - 2002)
 • Joan Veny i Clar (2002 - 2014)
 • Albert Jané i Riera (2015 - 2019)
   
 • M. Teresa Cabré i Castellví (2020 - )

Procediments i actuacions jurídiques

El TERMCAT no té assignades, dins les seves atribucions, l'elaboració de normes o instruccions, motiu pel qual no és d'aplicació el que estableix aquest punt.

Política de privacitat

Política de protecció de dades de caràcter personal

El TERMCAT garanteix la privacitat de les dades que obté dels seus usuaris d'acord amb les exigències legals vigents, i informa sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal perquè els usuaris determinin lliurement i voluntàriament si desitgen facilitar al TERMCAT les seves dades personals per mitjà de qualsevol via.

Finalitat de la recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal

La recollida i el tractament automatitzat de les dades personals es duu a terme com a conseqüència de la consulta, sol·licitud o subscripció a qualsevol servei, promoció, enquesta o concurs oferts pel TERMCAT, i té com a finalitat la millora dels serveis i la tramesa de comunicacions d’interès per als usuaris.

Confidencialitat en el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal dels usuaris

Les dades personals recollides són incorporades als corresponents fitxers automatitzats del TERMCAT i reben un tractament confidencial, d'acord amb el que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garanties digitals, i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. El TERMCAT ha adoptat els nivells de seguretat en la protecció de les dades personals legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades.

Cessió de dades personals dels usuaris a tercers

El TERMCAT no cedirà a tercers les dades personals dels usuaris que es recullen per mitjà del seu portal.

Drets dels usuaris en relació amb les seves dades personals

Els usuaris tenen reconeguts i poden exercir el drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació o supressió i la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les seves dades, mitjançant un missatge a informacio@termcat.cat o bé una comunicació dirigida al TERMCAT (carrer Mallorca, 272, 1a planta, Barcelona), acompanyant en aquest cas còpia del DNI o qualsevol altre mitjà vàlid en dret que permeti acreditar la seva identitat.

Registre d’activitats de tractament

El registre d'activitats de tractament recull la informació relativa als tractaments responsabilitat del Consorci del Centre de Terminologia TERMCAT i inclou, per a cada tractament, la informació següent:

 • Nom i dades de contacte del/de la responsable del tractament i del/de la Delegat/da de Protecció de dades.
 • Finalitats del tractament.
 • Descripció de les categories de persones interessades i de les categories de dades personals.
 • Categories de persones destinatàries a les quals es poden comunicar les dades personals.
 • Transferències internacionals de dades.
 • Terminis previstos de supressió de les dades.
 • Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat.

Delegat de protecció de dades del TERMCAT

Adreça electrònica: dpd@termcat.cat

Adreça postal: Mallorca, 272, 1r. 08037 Barcelona

Telèfon: +34 93 452 61 61

Horari d’atenció al públic: De 9 a 14 h i de 15 a 18 h de dilluns a dijous; divendres de 9 a 15 h.

De l'1 de juny al 30 de setembre, durant el període nadalenc i per Setmana Santa l'horari d'atenció al públic és de 8 a 15 h.

Més informació sobre la política de protecció de dades

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)


Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT)

Imatge corporativa (àrea de descàrrega)

En aquesta pàgina trobareu el logo del TERMCAT en els diferents formats en què us pot ser útil per a poder-lo incorporar en publicacions, pàgines web i altres materials. Si necessiteu algun altre format, envieu un missatge a difusio@termcat.cat.

 
Logo TERMCAT (color)  PNG PDF
Logo TERMCAT (blanc)

 PNG

PDF
Logo TERMCAT (negre) PNG PDF

Propostes i suggeriments