Back to top
Vuelva a la lista de diccionarios online

Diccionari de locucions i expressions llatines de l’àmbit parlamentari

Parlament de Catalunya. Departament d’Assessorament Lingüístic

Presentación
 • la  salvo meliori, adv
 • la  salvo meliori iudicio, adv sin. compl.
 • ca  si no hi ha res millor, adv
 • es  salvo mejor opinión, adv

Definición
Significat literal: Llevat d'una opinió millor.

Nota

 • Locució d'ús general.
  Exemple: Però, salvo meliori, sempre som estats de parer que més honrat és qui ha temps que és cristià que qui vol esser lo que dèiem cristianíssim.
salvo meliori iudicio salvo meliori iudicio

 • la  salvo meliori, adv
 • la  salvo meliori iudicio, adv sin. compl.
 • ca  si no hi ha res millor, adv
 • es  salvo mejor opinión, adv

Definición
Significat literal: Llevat d'una opinió millor.

Nota

 • Locució d'ús general.
  Exemple: Però, salvo meliori, sempre som estats de parer que més honrat és qui ha temps que és cristià que qui vol esser lo que dèiem cristianíssim.
 • la  lato sensu, adv
 • la  sensu lato, adv sin. compl.
 • ca  en sentit ampli, adv
 • es  en sentido amplio, adv
 • es  lato sensu, adv

Definición
Significat literal: En sentit ampli.

Nota

 • Expressió d'àmbit general. S'oposa semànticament a stricto sensu, però és menys usual. No són correctes latu sensu ni lato senso.
  Exemple: El Decret, en la disposició addicional, conté dues delegacions al Departament. El Govern en establir aquelles delegacions estava delimitant el marc en el qual s'hauria de moure l'actuació organitzativa lato sensu del conseller.
 • la  stricto sensu, adj
 • la  sensu stricto, adj sin. compl.
 • ca  en sentit estricte, adv
 • ca  stricto sensu, adv
 • es  en sentido estricto, adv
 • es  sensu stricto, adv
 • es  stricto sensu, adv

Definición
Significat literal: En sentit estricte.

Nota

 • Expressió d'àmbit general. S'oposa semànticament a lato sensu. Les formes stricto senso i strictu sensu no són correctes.
  Exemple: A més de les competències d'acollida stricto sensu, aquesta llei n'inclou d'altres. Concretament, les que deriven del reconeixement de tasques que l'Administració de la Generalitat fa anys que va posant en marxa.
 • la  sic, adv
 • ca  literalment, adv
 • ca  sic, adv
 • es  literalmente, adv
 • es  sic, adv

Definición
Significat literal: Així.

Nota

 • Forma entrada en el diccionari normatiu de l'IEC. Es fa servir entre parèntesis, al costat d'un mot que pot semblar equivocat o mal transcrit, per a indicar aquest fet, a fi que el lector no atribueixi la falta al transcriptor o perquè pari una especial atenció en la interpretació del mot.
  Exemple: La fiscal va qualificar la provra (sic) d'inconsistent.
  Exemple: I això és rellevant, ja que en el seu escrit l'advocat de l'Estat conclou que la proposta de candidat per part del president del Parlament ho fou tot i saber per endavant que era impossible obtenir-ne la investidura, «abocant la Comunitat Autònoma a una situació de bloqueig governamental» i cometent-se un «flagrant incompliment inconstitucional», d'on extreu la conclusió que la presidència de la cambra es va excedir en les seves funcions instrumentals i es va atribuir unes facultats decisòries que no li corresponien, amb un «clar afany partidista d'índole independentista» (sic), qualificatiu aquest últim, per cert, que pretén suggerir un caire ideològic a la decisió institucional adoptada.
 • la  sine die, adv
 • ca  indefinidament, adv
 • ca  sense data, adv
 • ca  sine die, adv
 • es  indefinidamente, adv
 • es  sin fecha, adv
 • es  sine die, adv

Definición
Significat literal: Sense dia.

Nota

 • Locució entrada com a llatinisme en el diccionari normatiu de l'IEC. Es fa servir especialment en els casos d'ajornament o de suspensió d'un acte en què no s'especifica cap data per a iniciar-lo o reprendre'l.
  Exemple: Entenem que és difícil conciliar aquests dos objectius, el de protegir els infants i el de respectar els drets dels adults responsables. Aquests drets estan en relació amb la no invalidació sine die dels adults.
 • la  sine qua non, adj
 • ca  imprescindible, adj
 • ca  indispensable, adj
 • ca  inexcusable, adj
 • ca  sine qua non, adj
 • es  imprescindible, adj
 • es  indispensable, adj
 • es  inexcusable, adj
 • es  sine qua non, adj

Definición
Significat literal: Sense la qual no.

Nota

 • Locució adjectivada que s'aplica gairebé exclusivament al substantiu condició per a referir-se a la condició necessària per a produir un efecte determinat. La forma sine quan non és incorrecta. És un error pronunciar-la amb aglutinació («sinequànon»).
  Exemple: En virtut de la reforma que la Llei orgànica 8/2000 introdueix en la Llei orgànica 4/2000, l'autorització administrativa de residència als estrangers que viuen en territori de l'Estat espanyol es converteix en una condició sine qua non per a exercir els drets que reconeixen els dits preceptes.
 • la  solve et repete, loc llat
 • ca  paga i després reclama, loc
 • ca  paga i reclama, loc
 • es  paga y después reclama, loc
 • es  paga y reclama, loc

Definición
Significat literal: Paga i reclama.

Nota

 • S'aplica en dret administratiu i processal per a indicar la necessitat de satisfer la sanció abans de presentar un recurs.
  Exemple: Encara que no és possible de tornar a implantar el principi solve et repete, d'acord amb el qual s'exigia el pagament previ per a poder recórrer contra els actes d'imposició de multes, s'estima convenient d'afrontar la pràctica seguida habitualment pel sancionat d'acudir a la interposició del recurs jurisdiccional només amb l'ànim d'aconseguir l'ajornament del pagament de la multa.
 • la  statu quo, n m
 • la  status quo, n m sin. compl.
 • ca  estat actual de les coses, n m
 • ca  ordre establert, n m
 • ca  statu quo, n m
 • es  estado de las cosas en un momento determinado, n m
 • es  orden establecido, n m
 • es  statu quo, n m

Definición
Significat literal: En l'estat actual.

Nota

 • Locució entrada en el diccionari normatiu de l'IEC com a llatinisme. Fa referència a l'estat actual o a la situació de les coses o qüestions en el moment present. S'ha d'apostrofar l'article davant la s líquida.
  Exemple: El model de finançament no compleix el principi d'ordinalitat. Manté l'statu quo en la relació entre comunitats.
  Vegeu també in statu quo.
 • la  statu quo, n m
 • la  status quo, n m sin. compl.
 • ca  estat actual de les coses, n m
 • ca  ordre establert, n m
 • ca  statu quo, n m
 • es  estado de las cosas en un momento determinado, n m
 • es  orden establecido, n m
 • es  statu quo, n m

Definición
Significat literal: En l'estat actual.

Nota

 • Locució entrada en el diccionari normatiu de l'IEC com a llatinisme. Fa referència a l'estat actual o a la situació de les coses o qüestions en el moment present. S'ha d'apostrofar l'article davant la s líquida.
  Exemple: El model de finançament no compleix el principi d'ordinalitat. Manté l'statu quo en la relació entre comunitats.
  Vegeu també in statu quo.