Alts càrrecs, personal directiu i funció pública

Alts càrrecs i directius

Perfil del director

Retribució bruta anual sense triennis: 72.567,08 €, amb efectes del mes de gener de 2023.

Declaració de béns patrimonials i interessos del director

Portal de dades obertes: Reunions - Obsequis - Invitacions - Viatges

Indemnitzacions i dietes: No es percep cap import per aquests conceptes.

Incompatibilitat: No hi ha resolucions

Convenis, acords i pactes

Plantilla

Relació de llocs de treball

Relació de contractes temporals no vinculats a la RLT: Actualment no hi ha contractes vigents

Relació de llocs ocupats per personal adscrit pels adjudicataris de contractes: actualment no hi ha contractes vigents

Efectius i retribucions anuals del personal de l'entitat acumulades a desembre de 2022

Indemnitzacions i dietes: No es percep cap import per aquests conceptes

Recompte de personal estructural de l'entitat a 1 de gener de 2023

Processos selectius de provisió

El TERMCAT disposa d'una borsa de treball amb una selecció de professionals que poden ser contractats per a col·laboracions eventuals per a projectes. Si vols formar part d’aquesta borsa, envia el currículum a través d'aquest formulari.

Per formar part de la plantilla del TERMCAT cal consultar les convocatòries vigents, d'acord amb l'article 16 dels Estatuts del TERMCAT, sobre el procés de provisió de llocs de treball, que respecta els principis de publicitat, mèrit i capacitat.

Convocatòries dels processos d'estabilització

Oferta pública d'estabilització

RESOLUCIÓ d’1 de desembre de 2022, de convocatòria dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació amb les categories professionals de personal laboral del Centre de Terminologia TERMCAT.

RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2023, per la qual s'aprova la llista provisional de persones admeses i excloses dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació amb les categories professionals de personal laboral del Centre de Terminologia TERMCAT.

Llista provisional de persones admeses i excloses del processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació amb les categories professionals de personal laboral del Centre de Terminologia TERMCAT.

RESOLUCIÓ de 24 de febrer de 2023, per la qual s'aprova la llista definitiva de persones admeses i excloses dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació amb les categories professionals de personal laboral.

Llista definitiva de persones admeses i excloses del processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació amb les categories professionals de personal laboral del Centre de Terminologia TERMCAT.

Acord de l'Òrgan Tècnic de Selecció dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació amb les categories professionals de personal laboral del Centre de Terminologia TERMCAT.

RESOLUCIÓ de 20 d’abril de 2023, per la qual es resol la convocatòria dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació amb les categories professionals de personal laboral del Centre de Terminologia TERMCAT.

Convocatòria d'oferta pública ordinària

Oferta pública actual

Representació sindical

No hi ha cap alliberament sindical.

Cost de representació sindical