Normativa i informació d'interès jurídic

Procediments i actuacions jurídiques

El TERMCAT no té assignades, dins les seves atribucions, l'elaboració de normes o instruccions, motiu pel qual no és d'aplicació el que estableix aquest punt.

Política de privacitat

Política de protecció de dades de caràcter personal

El TERMCAT garanteix la privacitat de les dades que obté dels seus usuaris d'acord amb les exigències legals vigents, i informa sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal perquè els usuaris determinin lliurement i voluntàriament si desitgen facilitar al TERMCAT les seves dades personals per mitjà de qualsevol via.

Finalitat de la recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals es duu a terme com a conseqüència de la consulta, sol·licitud o subscripció a qualsevol servei, promoció, enquesta o concurs oferts pel TERMCAT, i té com a finalitat la millora dels serveis i la tramesa de comunicacions d’interès per als usuaris.

Confidencialitat en el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal dels usuaris

Les dades personals recollides incorporades als corresponents fitxers automatitzats del TERMCAT i reben un tractament confidencial, d'acord amb el que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garanties digitals, i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. El TERMCAT ha adoptat els nivells de seguretat en la protecció de les dades personals legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades.

Cessió de dades personals dels usuaris a tercers

El TERMCAT no cedirà a tercers les dades personals dels usuaris que es recullen per mitjà del seu portal.

Drets dels usuaris en relació amb les seves dades personals

Els usuaris tenen reconeguts i poden exercir el drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació o supressió i la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les seves dades, mitjançant un missatge a informacio@termcat.cat o bé una comunicació dirigida al TERMCAT (carrer Mallorca, 272, 1a planta, Barcelona), acompanyant en aquest cas còpia del DNI o qualsevol altre mitjà vàlid en dret que permeti acreditar la seva identitat.

Registre d'activitats de tractament

El registre d'activitats de tractament recull la informació relativa als tractaments responsabilitat del Consorci del Centre de Terminologia TERMCAT i inclou, per a cada tractament, la informació següent:

  • Nom i dades de contacte del/de la responsable del tractament i del/de la Delegat/da de Protecció de dades.
  • Finalitats del tractament.
  • Descripció de les categories de persones interessades i de les categories de dades personals.
  • Categories de persones destinatàries a les que es poden comunicar les dades personals.
  • Transferències internacionals de dades.
  • Terminis previstos de supressió de les dades.
  • Descripció general de las mesures tècniques i organitzatives de seguretat.

Delegat de protecció de dades del TERMCAT

Adreça electrònica: dpd@termcat.cat

Adreça postal: Mallorca, 272, 1r. 08037 Barcelona

Telèfon: +34 93 452 61 61

Horari d'atenció al públic: De 9 a 14 h i de 15 a 18 h de dilluns a dijous; divendres de 9 a 15 h.

De l'1 de juny al 30 de setembre, durant el període nadalenc i per Setmana Santa l'horari d'atenció al públic és de 8 a 15 h.

Més informació sobre la política de protecció de dades

REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)


Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT)

Imatge corporativa (àrea de descàrrega)

En aquesta pàgina trobareu el logo del TERMCAT en els diferents formats que us poden ser útils per poder-lo incorporar en publicacions, pàgines web i altres materials. Si necesiteu algun altre format, envieu un missatge a difusio@termcat.cat.

Transparència gencat

Sol·licitud d'accés a la informació del portal de Transparència gencat per a exercir el dret d'accés a la informació pública, d'acord amb el que disposa la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Garanties: La comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP) és l'òrgan col·legiat adscrit a la Generalitat de Catalunya competent en matèria de transparència que vetlla pel compliment i les garanties del dret d'accés a la informació pública mitjançant la mediació i la resolució de les reclamacions i l'assessorament, la formulació de propostes, la formació, la difusió i la investigació sobre totes les qüestions que afecten el compliment i les garanties de l'accés a la informació pública.