Termes en estudi al Consell Supervisor (05/05/2020)

termes en estudi al CS

El Consell Supervisor es torna a reunir aquest dimecres, dia 5 de maig, per via telemàtica per donar continuïtat a la tasca de normalització prevista.

En aquesta reunió s’estudiaran termes d’economia i empresa que, per manca de temps, van quedar pendents de la reunió anterior, i termes de tipografia. Per a l'estudi i valoració d'aquests casos, participa també en la reunió l'especialista Pere Farrando.

Concretament, es treballaran els termes següents:

ECONOMIA I EMPRESA

nearshoring: Transferència d’una o diverses de les activitats d'una empresa a un país limítrof o proper, especialment per motius econòmics.

onshoring: Transferència d’una o diverses de les activitats d'una empresa a una altra regió del país on està ubicada, especialment per motius econòmics.

backshoring: Tornada d’una o diverses de les activitats d'una empresa al seu país d'origen després d'haver sofert un procés de deslocalització.

shadow price: Valor monetari assignat a un bé o servei, normalment en absència del seu preu de mercat, que pretén reflectir el valor que el consum del bé o servei implica per als individus i la societat.


TIPOGRAFIA

estil, sèrie (en type style): Conjunt de glifs que presenten un disseny uniforme pel que fa, fonamentalment, al grau d’inclinació, el gruix i l’amplada dels traços, que poden presentar-se independentment o bé com a part d’una família.
Nota: Són estils la rodona, la cursiva, la negreta, la fina, la ultrafina, la seminegreta, la supernegreta, l’estreta i l’ampla.

família, lletra (en typeface, type family): Conjunt d’estils amb una denominació comuna que comparteixen uns trets de disseny determinats, fonamentalment l’amplada, el contrast entre els traços fins i els gruixuts, l’altura de la lletra x i la classe de serif, si en tenen.
Nota: 1. Són exemples de famílies Arial, Garamond o Times New Roman. 
2. Les famílies poden ser més grans o més petites, segons el desplegament d’estils que contenen. Poden pertànyer a una categoria concreta (per exemple, la romana antiga, la romana moderna, la lletra de pal sec, l’egípcia, etc.) o bé a diverses. Les famílies que pertanyen a diverses categories es consideren superfamílies

categoria, família (en family kind): Cadascun dels grups en què s'apleguen les famílies que presenten característiques afins des del punt de vista formal, històric o estètic. 
Nota: Són exemples de categories, segons la classificació Vox-ATypl, la humanística, la garalda, la didona, la lineal o la grotesca.

superfamília (en superfamily): Família amb una gran quantitat d’estils, que sovint es classifica en diferents categories.
Nota: Una superfamília pot pertànyer, per exemple, a les categories romana antiga, romana moderna, lletra de pal sec i egípcia. 

font, font digital (en font, font file): Fitxer de format estàndard constituït per un repertori de glifs i un conjunt de codis a partir del qual un programa pot renderitzar l'escriptura.

font variable (en variable font): Font que conté més d’un estil de lletra.

format de font (en font format): Conjunt d’especificacions tècniques de caràcter estàndard que permeten que una font pugui ser executada per un programa de renderització de text.
Nota: Són formats de font TrueType i OpenType.

punt de codi (en code point, code position): Identificador de cadascun dels signes que constitueixen el joc de caràcters d’una font. 


Si teniu interès a conèixer més detalls sobre algun d’aquests termes, o si sou experts en les matèries objecte d’estudi i voleu fer-nos arribar la vostra opinió, poseu-vos en contacte amb nosaltres.


El Consell Supervisor és l’òrgan encarregat de la fixació de la terminologia en llengua catalana, integrat per membres designats per l’Institut d’Estudis Catalans i membres del TERMCAT.