L’Administració a l’abast terminològic del ciutadà

administració

La prestació de serveis públics, l’ocupació del domini públic (la terrassa d’un bar, per exemple) o l’ús que se’n fa (prendre el sol en una platja), el tractament de les dades de caràcter personal, el planejament urbanístic, les obres públiques, la protecció del patrimoni cultural, l’empadronament, etc. són aspectes de la vida quotidiana social i econòmica que afecten directament tots els ciutadans d’un estat i que són regulats pel dret administratiu.

I és que el dret administratiu, a banda de regular les estructures, l’organització i l’activitat de les administracions públiques, conté un conjunt de principis i normes que en permeten el control jurídic i, així mateix, regula les relacions jurídiques entre els ciutadans i les administracions públiques, amb l’objectiu d’assolir un equilibri entre les potestats administratives al servei de l’interès públic i les garanties jurídiques.

El Diccionari de dret administratiu recopila tota la terminologia d’aquesta branca del dret present en la legislació vigent a Catalunya, estructurada en diverses àrees temàtiques, com ara fonts de l‘ordenament administratiu, organització administrativa, activitat administrativa, béns de l’Administració, control de l’Administració o personal al servei de l’Administració. Inclou també un apartat d’administració electrònica que, tot i que no és pròpiament una branca del dret administratiu, té un gran nombre de termes específics.

En total, hi trobareu definits 1.130 conceptes, representats per 1.297 denominacions catalanes, acompanyades de la seva categoria lèxica, equivalents en castellà i indicatius de sinonímia. Gairebé una tercera part dels termes inclouen també notes explicatives de tipus conceptual o terminològic. Hi podeu consultar termes com ara funció pública, recurs contenciós administratiu, concessió de domini públic, auditoria urbanística, interès públic, principi de responsabilitat dels poders públics o tramitació d’un expedient de contractació.

L’obra, que és la versió en línia del Diccionari de dret administratiu, del qual el TERMCAT és coautor i que ha estat publicat pel Departament de Justícia amb l’objectiu d’impulsar l’ús del català en l’àmbit jurídic i judicial, forma part de la Col·lecció Termes Jurídics, juntament amb el Vocabulari de dret penal i penitenciari i el Diccionari de dret civil.

 

[Font: TERMCAT]