Les prestacions es causen?

piles de monedes

El llenguatge jurídic, probablement per raó de tradició i costum, té certa tendència a fer servir expressions opaques, artificioses, de vegades, fins i tot, poc naturals. Es tracta d’expressions que no trobem en textos d’altres àmbits d’especialitat ni, tampoc, en textos d’àmbit general. 

El cas que ens ocupa és un d’aquests: en castellà es documenten nombrosos contextos jurídics en què s’usa el verb causar o l’expressió causar derecho (a) referit a pensions, prestacions o subsidis amb el sentit de “tenir dret”. Vegem-ne uns exemples: 

     esta pensión también puede causarse 

     cuando se acrediten cotizaciones a varios regímenes simultáneamente pero no se cause pensión en uno de ellos 

     en caso de pluriactividad, puede causarse derecho, como vimos, a más de una pensión de jubilación contributiva

     el acceso a la pensión causada por el excónyuge o cónyuge separado

     se pueden causar prestaciones de viudedad

La sintaxi de tots aquests exemples és complexa, i l’estructura de l’oració no facilita la comprensió del text. 

En català es documenten també contextos similars amb el verb causar, probablement per calc del castellà. Tanmateix, l’ús de causar amb aquest sentit no és adequat. Convé subratllar, però, que molt sovint aquest ús conviu al costat d’alternatives amb l’expressió verbal tenir dret (a), que és la forma recomanada. Tenir dret (a) és una expressió més genuïna, i, a més, es tracta d’una forma clara i transparent que afavoreix l’ús d’un llenguatge jurídic modern, comprensible i proper al ciutadà.

Alguns exemples d’ús serien els següents:

     també es pot tenir dret a aquesta pensió 

     requisits per a tenir dret al subsidi

     tenen dret a les prestacions d'IT, maternitat, paternitat 

     les persones que tenen dret a la pensió de jubilació

     pensió a la qual té dret l’excònjuge 
 

 

[Font: TERMCAT]