Back to top
Torna a la llista de diccionaris en línia

Diccionari de criteris terminològics

Presentació
PANTALONS DE PETO O PETO? PANTALONS DE PETO O PETO?

Criteris d'especialitat > Indumentària. Confecció

 • ca  PANTALONS DE PETO O PETO?
 • es  pantalón de peto (pantalons de peto), n m
 • es  peto (pantalons de peto), n m
 • fr  salopette (pantalons de peto), n f
 • it  salopette (pantalons de peto), n f
 • en  bib-and-brace overalls (pantalons de peto), n pl
 • en  dungarees (pantalons de peto), n pl
 • en  overall (pantalons de peto), n

Criteris d'especialitat > Indumentària. Confecció

Definició
Tant pantalons de peto (nom masculí, és un plural lexicalitzat) com peto (nom masculí) es consideren formes adequades per a fer referència a un tipus de pantalons.

Totes dues denominacions es basen en el significat de peto com a 'Tros de tela més o menys llarg i ample que cobreix la part superior del pit', normalitzat pel Consell Supervisor del TERMCAT el 1994.

Els motius que van portar el Consell Supervisor a normalitzar peto són els següents:
(1) Es tracta d'una forma que prové de l'italià petto (del llatí pectus), on té els significats 'Pit', 'Pitrera', ''Plastró', etc., que va ser adoptat també pel castellà.
(2) Es documenta antigament amb el significat 'Part de davant de la cuirassa d'un cavaller', per exemple en el Tirant lo Blanc i el Thesaurus puerilis d'Onofre Pou (1575), segons el Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana de Joan Coromines i el Diccionari català-valencià-balear d'Antoni M. Alcover i Francesc de B. Moll.
(3) Posteriorment, es documenta aplicat a l'àmbit tèxtil (per exemple, en textos de Narcís Oller). La relació semàntica d'aquest significat amb el significat documentat primerament en català és evident.

La forma pantalons de peto, doncs, és una construcció adequada a partir d'aquest significat de peto. Pel que fa a l'ús de peto per a fer referència a uns pantalons que tenen peto, es tracta d'una extensió semàntica també adequada.

Uns pantalons de peto, o un peto, són uns pantalons proveïts d'un tros de tela que cobreix el tronc des de la cintura fins al pit.

Nota

 • 1. A més dels pantalons de peto, també hi ha faldilles de peto, que igualment es poden anomenar peto.
 • 2. Podeu consultar la fitxa completa de pantalons de peto al Cercaterm i també de peto al Cercaterm i la Neoloteca, i també el document de criteri original, Peto: un substantiu ben poc neològic, en l'apartat "La finestra neològica" del web del TERMCAT (www.termcat.cat/ca/Comentaris_Terminologics/Finestra_Neologica/206/).
PARAMENT, PARAMENT DE TRAMPES, PARAMENT FOTOGRÀFIC, FOTOPARAMENT, PARANY FOTOGRÀFIC, FOTOPARANY, CÀMERA PARANY O TRAMPEIG? PARAMENT, PARAMENT DE TRAMPES, PARAMENT FOTOGRÀFIC, FOTOPARAMENT, PARANY FOTOGRÀFIC, FOTOPARANY, CÀMERA PARANY O TRAMPEIG?

Criteris d'especialitat > Arts, Criteris d'especialitat > Agricultura. Ramaderia. Pesca, Criteris d'especialitat > Ciències de la vida, Criteris d'especialitat > Medi ambient

 • ca  PARAMENT, PARAMENT DE TRAMPES, PARAMENT FOTOGRÀFIC, FOTOPARAMENT, PARANY FOTOGRÀFIC, FOTOPARANY, CÀMERA PARANY O TRAMPEIG?
 • es  cámara de rastreo (parany fotogràfic), n f
 • es  cámara trampa (parany fotogràfic), n f
 • es  colocación de fototrampas (parament fotogràfic), n f
 • es  colocación de trampas (parament), n f
 • es  fototrampeo (1. parament fotogràfic), n m
 • es  instalación de trampas (parament), n f
 • es  instalación de trampas fotográficas (1. parament fotogràfic), n f
 • es  trampeo (parament), n m
 • es  trampeo fotográfico (parament fotogràfic), n m
 • fr  caméra piège (parany fotogràfic), n f
 • fr  installation de pièges (parament), n f
 • fr  installation de pièges photographiques (parament fotogràfic), n f
 • fr  photopiège (parany fotogràfic), n f
 • fr  piège photographique (parany fotogràfic), n m
 • fr  piégeage (parament), n m
 • fr  piègeage photographique (parament fotogràfic), n m
 • en  camera trap (parany fotogràfic), n
 • en  photo trap (parany fotogràfic), n
 • en  phototrapping (parament fotogràfic), n
 • en  placing of traps (parament), n
 • en  trail camera (parany fotogràfic), n
 • en  trapping (parament), n

Criteris d'especialitat > Arts, Criteris d'especialitat > Agricultura. Ramaderia. Pesca, Criteris d'especialitat > Ciències de la vida, Criteris d'especialitat > Medi ambient

Definició
Tant parament i parament de trampes, com parament fotogràfic i fotoparament, com parany fotogràfic, fotoparany i càmera parany (tots noms masculins, excepte càmera parany que és femení) es consideren formes adequades, encara que tenen significats diferents; en canvi, *trampeig no és una forma adequada.

- El parament, o el sinònim complementari parament de trampes, consisteix a distribuir paranys en una zona determinada per detectar la presència de certes espècies i conèixer-ne la densitat, el ritme de creixement, els desplaçaments o la localització de caus, generalment amb l'objectiu de mantenir-les sota control. Es tracta d'una tècnica de gestió de poblacions animals, especialment de control de plagues.
. Els equivalents castellans són colocación de trampas, instalación de trampas i trampeo; els francesos, installation de pièges i piégeage, i els anglesos, placing of traps i trapping.

En canvi, *trampeig no es considera una forma adequada, perquè el verb trampejar té el sentit de capejar una situació o de sortir-se'n, i no de posar trampes.

- El parament fotogràfic, o el sinònim complementari fotoparament, consisteix a instal·lar paranys fotogràfics en una zona determinada per detectar-hi la presència d'espècies i fer-ne el seguiment. Es tracta d'una tècnica d'estudi de la fauna, que també es pot fer servir per a seguir el bestiar i per a rastrejar peces de caça.
. Els equivalents castellans són colocación de fototrampas, fototrampeo, instalación de trampas fotográficas i trampeo fotográfico; els francesos són installation de pièges photographiques i piègeage photographique, i l'anglès, phototrapping.

- El parany fotogràfic, o el sinònim complementari fotoparany, és un dispositiu format per una càmera fotogràfica, una font d'alimentació, un sistema de detecció (que pot ser un feix de rajos infrarojos, un sensor de moviments o un sensor de temperatura) i un atraient, que s'utilitza per a captar imatges de fauna sense la presència humana; generalment, s'utilitzen càmeres sensibles a la llum infraroja.
. El sinònim complementari càmera parany s'aplica especialment als dispositius compactes integrats amb la càmera fotogràfica en una mateixa estructura.
. Els equivalents castellans són cámara de rastreo i cámara trampa; els francesos, caméra piège, photopiège i piège photographique, i els anglesos, camera trap, photo trap i trail camera.

Nota

PAREO: PRONÚNCIA PAREO: PRONÚNCIA

Criteris d'especialitat > Indumentària. Confecció

 • ca  PAREO: PRONÚNCIA

Criteris d'especialitat > Indumentària. Confecció

Definició
La pronúncia de pareo en els dialectes catalans que fan reduccions vocàliques de e i o àtones és fluctuant, ja que no està encara fixada per l'ús.

Així, en aquests dialectes es detecten dues pronúncies, que es consideren igualment vàlides:

- [paréo], amb e i o tancades.
. És una pronúncia no adaptada del manlleu, que es pot explicar per motius diversos:
(1) La influència de la pronúncia en castellà, per la interpretació que és una paraula que ve d'aquesta llengua (en realitat, l'origen és el nom d'un vestit tahitià).
(2) La tendència dels dialectes en qüestió a no aplicar en certs manlleus, mots cultes i neologismes les reduccions vocàliques que apliquen habitualment.
Ex.: ergo, libido, cosmos, karate

- [parèu] o [paréu], segons el dialecte.
. És una pronúncia adaptada del manlleu, que respon a l'aplicació de la reducció vocàlica pròpia d'aquests dialectes.

Un pareo és una peça de roba consistent en un tros de tela de forma quadrada i longitud variable que se subjecta al voltant del pit o de la cintura, utilitzada sobretot a la platja.

Nota

PART INTERESSADA, PÚBLIC D'INTERÈS O STAKEHOLDER? PART INTERESSADA, PÚBLIC D'INTERÈS O STAKEHOLDER?

Criteris d'especialitat > Economia. Empresa

 • ca  PART INTERESSADA, PÚBLIC D'INTERÈS O STAKEHOLDER?
 • es  grupo de interés (part interessada, públic d'interès), n m
 • es  parte interesada (part interessada), n f
 • es  público de interés (públic d'interès), n m
 • es  stakeholder (part interessada), n m
 • fr  groupe d'intérêt (públic d'interès), n m
 • fr  groupe intéressé (públic d'interès), n m
 • fr  partie concertée (públic d'interès), n f
 • fr  partie intéressée (part interessada, públic d'interès), n f
 • fr  partie prenante (part interessada), n f
 • en  interest group (públic d'interès), n
 • en  stakeholder (part interessada, públic d'interès), n

Criteris d'especialitat > Economia. Empresa

Definició
Tant part interessada (nom femení) com públic d'interès (nom masculí) es consideren formes adequades com a equivalents del nom anglès stakeholder, encara que tenen significats diferents:

- En una empresa o una organització, la part interessada (forma normalitzada pel Consell Supervisor del TERMCAT com a alternativa a stakeholder) és el grup de persones que tenen interès en les decisions que s'hi prenen o les activitats que s'hi fan, fins al punt que el seu suport o la seva complicitat són essencials per al bon funcionament del projecte.
. Ex.: Des del punt de vista intern, són part interessada propietaris, directius, treballadors, socis o accionistes; des del punt de vista extern, proveïdors, clients, competidors, institucions o sindicats
. Els equivalents castellans són grupo de interés, parte interesada i stakeholder; els francesos, partie intéressée i partie prenante, i l'anglès, stakeholder.

- En l'àmbit de la comunicació i el màrqueting, el públic d'interès (forma adequada com a alternativa a stakeholder) és el grup de persones que, amb la seva conducta col·lectiva, poden afectar l'activitat d'una organització o, a l'inrevés, que poden veure afectada la seva conducta col·lectiva per l'activitat d'aquesta organització.
. Els equivalents castellans són grupo de interés i público de interés; els francesos, groupe d'intérêt, groupe intéressé, partie concertée i partie intéressée, i els anglesos, interest group i stakeholder.

Nota

 • 1. En relació amb el públic d'interès i en el mateix àmbit del màrqueting, també hi ha el terme relacionat públic objectiu (nom masculí, en anglès target audience o target group), que fa referència als grups de persones a qui una empresa o una organització adreça les seves accions perquè els considera com a propis i prioritaris.
 • 2. Podeu consultar les fitxes completes de part interessada al Cercaterm i la Neoloteca i de públic d'interès i públic objectiu al Cercaterm, i també el document de criteri original, Com es diu stakeholder en català?, en el blog del TERMCAT (termcat.blog.gencat.cat/2018/05/31/com-es-diu-stakeholder-en-catala/).
PENJAR O PUJAR? PENJAR O PUJAR?

Criteris d'especialitat > Tecnologies de la informació i la comunicació

 • ca  PENJAR O PUJAR?
 • es  cargar (penjar), v tr
 • es  colgar (penjar), v tr
 • es  subir (penjar), v tr
 • fr  télécharger (penjar), v tr
 • fr  télécharger vers l'amont (penjar), v tr
 • fr  télécharger vers le serveur (penjar), v tr
 • fr  téléverser (penjar), v tr
 • it  caricare (penjar), v tr
 • en  upload, to (penjar), v tr

Criteris d'especialitat > Tecnologies de la informació i la comunicació

Definició
Tant penjar (verb transitiu, és una forma recollida en el diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans) com pujar (verbs transitiu, és una forma normalitzada pel Consell Supervisor del TERMCAT) es consideren formes adequades.

Els motius del Consell Supervisor del TERMCAT per a avalar pujar com a sinònim de la forma normativa penjar són els següents:
(1) És una forma motivada des d'un punt de vista semàntic com a metàfora basada en la definició del diccionari normatiu ("Portar de baix a dalt, d'un punt a un altre situat a un nivell més alt").
(2) És una forma paral·lela a baixar, que és una forma recollida en el diccionari normatiu.
(3) Es documenta la sinonímia en l'ús (tot i que no en obres lexicogràfiques o terminogràfiques).
(4) Els especialistes consultats hi donen el vistiplau.
(5) Es documenta la parella anàloga en castellà (colgar i subir, a més de cargar).

El verb penjar, o el verb pujar, fa referència a l'acció de copiar programes, fitxers, etc. d'un ordinador local o un altre dispositiu electrònic a un ordinador remot, generalment a través d'Internet.

Nota

 • 1. El nom corresponent a l'acció de pujar és pujada (nom femení), mentre que no sol donar-se aquest significat a penjada.
 • 2. El Consell Supervisor també ha aprovat el terme relacionat descarregar com a sinònim de la forma normativa baixar. (Vegeu la fitxa BAIXAR O DESCARREGAR?)
 • 3. Podeu consultar la fitxa completa de penjar al Cercaterm i la Neoloteca, i també el document de criteri original, Es poden usar indistintament baixar i descarregar en informàtica?, en l'apartat "La consulta del mes" del web del TERMCAT
  (www.termcat.cat/ca/Comentaris_Terminologics/Consultes_Terminologiques/48/).
PES D'UN FITXER O MIDA D'UN FITXER? PES D'UN FITXER O MIDA D'UN FITXER?

Criteris d'especialitat > Tecnologies de la informació i la comunicació

 • ca  PES D'UN FITXER O MIDA D'UN FITXER?
 • es  peso de un fichero (pes d'un fitxer), n m
 • es  tamaño de un fichero (mida d'un fitxer), n m
 • fr  poids de fichier (pes d'un fitxer), n m
 • fr  taille de fichier (mida d'un fitxer), n f
 • en  file size (mida d'un fitxer), n
 • en  file weight (pes d'un fitxer), n

Criteris d'especialitat > Tecnologies de la informació i la comunicació

Definició
Tant pes d'un fitxer (nom masculí) i pesar (verb intransitiu) com mida d'un fitxer (nom femení) es consideren formes adequades per a referir-se a les dimensions d'un fitxer informàtic, encara que tenen significats lleument diferents:

- El pes d'un fitxer (i, com a verb, pesar) s'utilitza específicament en contextos que fan referència a una transmissió de dades a través d'una xarxa. Es tracta d'un sentit figurat derivat del que té en l'àmbit dels transports i en llengua general, probablement estès a partir de l'anglès.
. L'equivalent castellà és peso de un fichero; el francès, poids de fichier, i l'anglès, file weight.
Ex.: Aquest fitxer pesa massa i no es pot enviar com a fitxer adjunt amb el correu electrònic.

- La mida d'un fitxer és la forma més precisa semànticament per a fer referència a la llargada d'un fitxer mesurada en bytes.
. L'equivalent castellà és tamaño de un fichero; el francès, taille de fichier, i l'anglès, file size.
Ex.: Aquest fitxer té una mida de X kilobytes (o megabytes).

Nota

 • 1. També són adequats per a un fitxer els noms femenins grandària i dimensió i l'adjectiu gran, referits més aviat a la capacitat de suport de la informació.
  Ex.: Aquest fitxer és molt gran, ocupa massa memòria.
 • 2. Podeu consultar la fitxa completa de mida d'un fitxer al Cercaterm, i també el document de criteri original, Un fitxer informàtic pesa?, en l'apartat "La consulta del mes" del web del TERMCAT (www.termcat.cat/ca/Comentaris_Terminologics/Consultes_Terminologiques/107/).
PIN, PIU, PATILLA, DISPOSICIÓ DE PINS O PATILLATGE? PIN, PIU, PATILLA, DISPOSICIÓ DE PINS O PATILLATGE?

Criteris d'especialitat > Tecnologies de la informació i la comunicació

 • ca  PIN, PIU, PATILLA, DISPOSICIÓ DE PINS O PATILLATGE?
 • es  disposición de patillas (disposició de pins [manera, descripció]), n f
 • es  disposición de pines (disposició de pins [manera, descripció]), n f
 • es  patilla (pin), n f
 • es  patillaje (disposició de pins [manera, descripció]), n m
 • es  pin (pin), n m
 • fr  brochage (disposició de pins [manera, descripció]), n m
 • fr  broche (pin), n f
 • fr  configuration des broches (disposició de pins [manera, descripció]), n f
 • fr  disposition des broches (disposició de pins [manera, descripció]), n f
 • fr  patte (pin), n f
 • it  piedino (pin), n m
 • it  pin (pin), n m
 • pt  pino (pin), n m
 • en  lead (pin), n
 • en  pin (pin), n
 • en  pin configuration (disposició de pins [manera]), n
 • en  pinout (disposició de pins [manera, descripció]), n
 • en  pinout diagram (disposició de pins [descrpció]), n

Criteris d'especialitat > Tecnologies de la informació i la comunicació

Definició
Tant pin com disposició de pins es consideren formes adequades, encara que tenen significats diferents; en canvi, no es consideren adequades les formes *piu, *patilla i *patillatge.

- Un pin (forma normalitzada pel Consell Supervisor del TERMCAT) és cadascun dels terminals en forma de llengüeta o de fil rígid d'un dispositiu electrònic, especialment d'un connector o d'un circuit integrat.
. Els equivalents castellans són patilla i pin; els francesos, broche i patte; els itailans, piedino i pin; el portuguès, pino, i els anglesos, lead i pin.

- Disposició de pins (forma normalitzada pel Consell Supervisor del TERMCAT), de la seva banda, pot fer referència a dos significats diferents:
(a) Manera com estan col·locats els pins d'un dispositiu electrònic.
. Els equivalents castellans són disposición de patillas, disposición de pines i patillaje; els francesos, brochage, configuration des broches i disposition des broches, i els anglesos, pin configuration i pinout.
(b) Descripció, sovint en forma de diagrama, de la manera com estan col·locats els pins d'un dispositiu electrònic i de la funció que té cadascun.
. Els equivalents castellans són igualment disposición de patillas, disposición de pines i patillaje; els francesos, també brochage, configuration des broches i disposition des broches, i els anglesos, també pinout i, a més, pinout diagram.

Els motius de la tria de pin com a base de les formes normalitzades són els següents:
(1) És la forma utilitzada habitualment pels especialistes.
(2) Es documenta en molts textos d'especialitat i en algunes obres lexicogràfiques.
(3) Els especialistes consideren que, per la seva implantació, és difícilment substituïble.

En canvi, *piu (tot i ser una forma motivada i haver tingut una certa difusió) té l'inconvenient que en algunes zones del domini lingüístic té altres sentits que el fan poc aconsellable (especialment al País Valencià, on la forma piu s'associa a 'penis').

Nota

PLATAFORMA ELÈCTRICA, MONOPATÍ ELÈCTRIC O HOVERBOARD?; PLATAFORMA DE MANILLAR O SEGWAY?; RODA ELÈCTRICA, RODA MOTORITZADA, MONOCICLE ELÈCTRIC O SOLOWHEEL? PLATAFORMA ELÈCTRICA, MONOPATÍ ELÈCTRIC O HOVERBOARD?; PLATAFORMA DE MANILLAR O SEGWAY?; RODA ELÈCTRICA, RODA MOTORITZADA, MONOCICLE ELÈCTRIC O SOLOWHEEL?

Criteris d'especialitat > Transports

 • ca  PLATAFORMA ELÈCTRICA, MONOPATÍ ELÈCTRIC O HOVERBOARD?; PLATAFORMA DE MANILLAR O SEGWAY?; RODA ELÈCTRICA, RODA MOTORITZADA, MONOCICLE ELÈCTRIC O SOLOWHEEL?
 • es  aerotabla (plataforma elèctrica), n f
 • es  hoverboard (plataforma elèctrica), n m
 • es  monociclo autoequilibrado (roda elèctrica), n m
 • es  monociclo eléctrico (roda elèctrica), n m
 • es  monopatín eléctrico (plataforma elèctrica), n m
 • es  rueda eléctrica (roda elèctrica), n f
 • es  rueda motorizada (roda elèctrica), n f
 • es  transporte personal con autobalance (plataforma de manillar), n m
 • fr  gyropode (plataforma de manillar), n m
 • fr  gyroroue (roda elèctrica), n m/f
 • fr  monocycle gyroscopique (roda elèctrica), n m
 • fr  planche autoéquilibrante (plataforma elèctrica, roda elèctrica), n f
 • fr  planche gyroscopique (plataforma elèctrica, roda elèctrica), n f
 • fr  roue électrique (roda elèctrica), n f
 • fr  roue gyroscopique (roda elèctrica), n f
 • fr  giropode (plataforma de manillar), n m var. ling.
 • en  electric unicycle (roda elèctrica), n
 • en  hoverboard (plataforma elèctrica), n
 • en  self-balancing board (plataforma elèctrica), n
 • en  self-balancing human transporter (plataforma de manillar), n
 • en  self-balancing personal transporter (plataforma de manillar), n
 • en  self-balancing skateboard (plataforma elèctrica), n
 • en  self-balancing unicycle (roda elèctrica), n

Criteris d'especialitat > Transports

Definició
Tant plataforma elèctrica, com plataforma de manillar, com roda elèctrica (tots tres, noms femenins) es consideren formes adequades, encara que tenen significats una mica diferents; en canvi, no es consideren adequades, per motius diversos, les formes *monopatí elèctric, *hoverboard, *segway, *roda motoritzada, *monocicle elèctric ni *solowheel.

- Una plataforma elèctrica és un vehicle elèctric autoequilibrat sense manillar i amb dues rodes de petites dimensions, una a cada extrem d'una plataforma transversal, que es fa avançar, retrocedir o girar desplaçant el pes del cos sense moure els peus de lloc.
. Els equivalents castellans són aerotabla, hoverboard i monopatín eléctrico; els francesos, planche autoéquilibrante i planche gyroscopique (aplicats també a les rodes elèctriques), i els anglesos, hoverboard, self-balancing board i self-balancing skateboard.
. Aquest concepte es coneix sovint amb la forma hoverboard (literalment 'planxa que se sosté en l'aire', forma extreta de la segona part del film de ciència-ficció Back to the Future), que és una marca comercial de l'empresa Hoverboard Technologies.

- Una plataforma de manillar és similar a una plataforma elèctrica, amb la diferència que les rodes laterals són de grans dimensions i, sobretot, que té un manillar, on solen haver-hi indicadors de control.
. L'equivalent castellà és transporte personal con autobalance; el francès, gyropode (amb la variant giropode), i els anglesos, self-balancing human transporter, self-balancing personal transporter i self-balancing scooter.
. Aquest concepte es coneix sovint amb la forma Segway, reducció de Segway Personal Transporter o Segway PT, que és una marca comercial de l'empresa Segway Inc.

- Una roda elèctrica és un vehicle elèctric autoequilibrat sense manillar i amb una sola roda de grans dimensions, que té un pedal transversal a cada banda; igual que els dos aparells anteriors, es fa avançar, retrocedir o girar desplaçant el pes del cos sense treure els peus dels pedals.
. Els equivalents castellans són monociclo autoequilibrado, monociclo eléctrico, rueda eléctrica i rueda motorizada; els equivalents francesos, gyroroue, monocycle électrique, monocycle gyroscopique, roue électrique, roue gyroscopique i, vàlids també per a la plataforma elèctrica, planche autoéquilibrante i planche gyroscopique, i els anglesos, electric unicycle i self-balancing unicycle.

En canvi, *monopatí elèctric, *hoverboard, *segway, *roda motoritzada, *monocicle elèctric i *solowheel presenten diversos inconvenients:
(1) *Hoverboard, *segway i *solowheel són noms d'origen comercial de productes actualment al mercat, amb el doble problema que no poden ser utilitzats per empreses que fan productes similars i que no s'ajusten ni a l'ortografia ni a la pronúncia catalanes.
(2) *Monopatí elèctric, aplicat a la plataforma elèctrica, té l'inconvenient d'un ús equívoc, ja que monopatí designa un vehicle que avança disposat longitudinalment i plataforma un vehicle que avança en transversal.
(3) *Roda motoritzada, aplicat a la roda elèctrica, no fa referència a la sostenibilitat de la font d'energia utilitzada, no estableix cap relació formal amb els aparells similars i, a més, ja designa un element propi del ciclisme, que és un àmbit pròxim.
(4) *Monocicle elèctric, aplicat també a la roda elèctrica, estableix un paral·lelisme no del tot cert amb els monocicles (que tenen seient i es mouen per mitjà dels pedals) i comporta la utilització de formes anàlogues per als aparells similars (per exemple, *bicicle elèctric, forma clarament equívoca respecte a bicicleta).

Nota

 • Podeu consultar les fitxes completes de plataforma elèctrica, plataforma de manillar i roda elèctrica al Cercaterm i la Neoloteca, i també el document de criteri original, Hoverboards que no volen, segways indesxifrables, vehicles sense nom, en l'apartat "La finestra neològica" del web del TERMCAT (www.termcat.cat/ca/Comentaris_Terminologics/Finestra_Neologica/305/).
POBRESA ENERGÈTICA O POBRESA RESIDENCIAL? POBRESA ENERGÈTICA O POBRESA RESIDENCIAL?

Criteris d'especialitat > Ciències socials

 • ca  POBRESA ENERGÈTICA O POBRESA RESIDENCIAL?
 • es  pobreza energética (pobresa energètica), n f
 • es  pobreza residencial (pobresa residencial), n f
 • fr  pauvreté due au logement (pobresa residencial), n f
 • fr  pauvreté énergétique (pobresa energètica), n f
 • en  energy poverty (pobresa energètica), n
 • en  fuel poverty(pobresa energètica), n
 • en  shelter poverty (pobresa residencial), n

Criteris d'especialitat > Ciències socials

Definició
Tant pobresa energètica com pobresa residencial (tots dos, noms femenins) es consideren formes adequades per a designar situacions de pobresa, encara que tenen significats una mica diferents segons els paràmetres que mesurin:

- La pobresa energètica és la situació d'una persona o una família que tenen dificultats per a pagar els subministraments bàsics d'electricitat, aigua o gas del seu habitatge, com a conseqüència del seu nivell de renda, de la poca eficiència energètica de l'habitatge o dels preus de l'energia. Això es tradueix sovint en la impossibilitat de mantenir l'habitatge a una temperatura adequada (es considera que és adequada quan és igual o superior a 18 ºC a l'hivern).
. L'equivalent castellà és pobreza energética; el francès, pauvreté énergétique, i els anglesos, energy poverty i fuel poverty.

- La pobresa residencial és la situació d'una persona o una família que tenen dificultats per a pagar l'habitatge, entenent que hi ha dificultats quan s'han de destinar més del 40% dels ingressos al pagament de l'habitatge i els subministraments bàsics.
. L'equivalent castellà és pobreza residencial; el francès, pauvreté due au logement, i l'anglès, shelter poverty.

Nota

PODER DUR / PODER SUAU O HARD POWER / SOFT POWER? PODER DUR / PODER SUAU O HARD POWER / SOFT POWER?

Criteris d'especialitat > Política

 • ca  PODER DUR / PODER SUAU O HARD POWER / SOFT POWER?
 • es  poder blando (poder suau), n m
 • es  poder duro (poder dur), n m
 • es  poder no coactivo (poder suau), n m
 • fr  pouvoir de contraindre (poder dur), n m
 • fr  pouvoir de convaincre (poder suau), n m
 • fr  puissance douce (poder suau), n f
 • fr  puissance forte (poder dur), n f
 • en  hard power (poder dur), n
 • en  soft power (poder suau), n

Criteris d'especialitat > Política

Definició
Es considera que la parella d'oposats més adequada en català per a referir-se als termes anglesos hard power i soft power és poder dur i poder suau (noms masculins).

- El poder dur és el poder de coerció que exerceixen un estat o una organització internacional per mitjà de la força, l'amenaça de la força o les sancions econòmiques o bé, secundàriament, per mitjà de la denegació d'incentius.
. L'equivalent castellà és poder duro; els francesos, pouvoir de contraindre i puissance forte, i l'anglès, hard power.

- El poder suau és el poder de convicció, seducció o persuasió que exerceixen un estat o una organització internacional per mitjà de recursos intangibles, com ara la cultura, els valors o la ideologia, o bé, secundàriament, per mitjà de recursos tangibles com els recursos econòmics.
. Els equivalents castellans són poder blando i poder no coactivo; els francesos, pouvoir de convaincre i puissance douce, i l'anglès, soft power,

Els conceptes de poder dur i poder suau van ser formulats pel politicòleg nord-americà Joseph Nye a finals del segle XX.

Els motius de la tria d'aquestes formes catalanes són els següents:
(1) Són lingüísticament adequades a partir dels significats de dur i suau.
(2) S'identifiquen ràpidament amb les formes originals i resulten fàcils d'interpretar també a partir del català.
(3) Estan avalades per la majoria d'especialistes consultats.
(4) Ja es fan servir.

En canvi, es considera innecessari recórrer en català als manlleus *hard power i *soft power, tenint en compte que les alternatives catalanes cobreixen exactament el mateix significat i estan avalades per diversos especialistes.

Nota