Back to top
Torna a la llista de diccionaris en línia

Diccionari de criteris terminològics

Presentació
FACEBOOKER, YOUTUBER, INSTAGRAMER: PRONÚNCIA I GRAFIA FACEBOOKER, YOUTUBER, INSTAGRAMER: PRONÚNCIA I GRAFIA

Criteris d'especialitat > Tecnologies de la informació i la comunicació

 • ca  FACEBOOKER, YOUTUBER, INSTAGRAMER: PRONÚNCIA I GRAFIA
 • es  facebooker (facebooker | facebookera), n m, f
 • es  facebookero | facebookera (facebooker | facebookera), n m, f
 • es  instagramero | instagramera (instagramer | instagramera), n m, f
 • es  instagrammer (instagramer | instagramera), n m, f
 • es  youtuber (youtuber | youtubera), n m, f
 • es  youtubero | youtubera (youtuber | youtubera), n m, f
 • es  yutúber (youtuber | youtubera), n m, f
 • fr  facebooker | facebookeuse (facebooker | facebookera), n m, f
 • fr  instagrammer (instagramer | instagramera), n m, f
 • fr  instagrammeur | instagrammeuse (instagramer | instagramera), n m, f
 • fr  youtuber (youtuber | youtubera), n m, f
 • fr  youtubeur | youtubeuse (youtuber | youtubera), n m, f
 • en  facebooker (facebooker | facebookera), n
 • en  instagramer (instagramer | instagramera), n
 • en  instagrammer (instagramer | instagramera), n
 • en  Tuber (youtuber | youtubera), n
 • en  youtuber (youtuber | youtubera), n

Criteris d'especialitat > Tecnologies de la informació i la comunicació

Definició
Per a la pronúncia i la grafia de facebooker, instagramer i youtuber (i tuber) es recomana seguir les convencions següents:

- No aplicar cap adaptació ortogràfica a les formes en català, per tal com deriven dels noms propis de les xarxes socials Facebook, Instagram i YouTube. És un cas similar als noms comuns pasteurització (del nom del biòleg Louis Pasteur) o darwinià (del naturalista Charles Darwin), creats també per sufixació.
- Assignar-hi el doble gènere masculí i femení, amb una terminació pròpia per al femení (facebookera, instagramera i youtubera, i també tubera, enfront de les formes masculines facebooker, instagramer i youtuber o tuber).
- Mantenir la pronúncia original pel que fa a l'arrel, d'acord amb el nom propi, però situar l'accent tònic sobre el sufix. (Aproximadament, es pronuncia [feisbuquer - feisbuquéra], [instagramér - instagraméra], [iutubér - iutubéra] i [tubér - tubéra].)

Els motius d'aquesta tria són els següents:

(1) S'evita l'adaptació ortogràfica en els derivats perquè prenen com a base noms propis molt coneguts de plataformes, no tenen un valor general sinó específic per a cada plataforma i, a més, una grafia catalana acordada a la pronúncia original donaria lloc a formes molt allunyades i difícils de reconèixer (*feisbuquera, *iutuber).
(2) La terminació femenina és la pròpia del sufix català -er / -era, que serveix per a crear noms de professions o d'aficionats a alguna cosa (com en banquer | banquera o bloguer | bloguera).
(3) El manteniment de la pronúncia de la base s'explica per la voluntat de respectar la pronúncia original, molt estesa, i el desplaçament de l'accent, perquè es considera que el derivat ja és una paraula catalana i, doncs, es comporta accentualment com ho fan les paraules amb aquest sufix: és un sufix tònic, sobre el qual sempre recau l'accent de pronúncia.

Un facebooker o una facebookera és una persona que produeix i difon regularment continguts a la plataforma Facebook.
. Els equivalents castellans són facebooker i facebookero | facebookera; el francès, facebooker | facebookeuse, i l'original anglès, Facebooker, amb la variant gràfica facebooker.

Un instagramer o una instagramera és una persona usuària de la plataforma Instagram que hi penja fotografies o vídeos regularment.
. Els equivalents castellans són instagramero | instagramera i instagrammer; els francesos, instagrammer i instagrammeur | instagrammeuse, i l'original anglès, instagramer, amb la variant lingüística instagrammer.

Un youtuber o una youtubera, o bé un tuber o una tubera, és una persona que produeix i difon regularment vídeos, en els quals sol aparèixer, a través de la plataforma YouTube.
. Els equivalents castellans són youtuber, youtubero | youtubera i yutúber; els francesos, youtuber i youtubeur | youtubeuse, i els originals anglesos, Tuber i YouTuber, amb la variant gràfica youtuber.

Nota

FAMÍLIA MONOPARENTAL FEMENINA, FAMÍLIA MONOMARENTAL, FAMÍLIA MONOMATERNA O FAMÍLIA MONOMATERNAL? FAMÍLIA MONOPARENTAL FEMENINA, FAMÍLIA MONOMARENTAL, FAMÍLIA MONOMATERNA O FAMÍLIA MONOMATERNAL?

Criteris d'especialitat > Ciències socials

 • ca  FAMÍLIA MONOPARENTAL FEMENINA, FAMÍLIA MONOMARENTAL, FAMÍLIA MONOMATERNA O FAMÍLIA MONOMATERNAL?
 • es  familia monoparental femenina (família monoparental femenina), n f
 • fr  famille de mère seule (família monoparental femenina), n f
 • fr  famille gynoparentale (família monoparental femenina), n f
 • fr  famille monoparentale féminine (família monoparental femenina), n f
 • en  lone-mother family (família monoparental femenina), n
 • en  single mother family (família monoparental femenina), n

Criteris d'especialitat > Ciències socials

Definició
Es considera que la forma adequada és família monoparental femenina (nom femení), i no *família monomarental, *família monomaterna ni *família monomaternal.

Els motius de la tria de família monoparental femenina (forma normalitzada pel Consell Supervisor del TERMCAT) són els següents:
(1) És una especificació de la forma genèrica ja existent família monoparental, per mitjà de l'adjunció de l'adjectiu femení, que la restringeix als casos de famílies en què el progenitor únic és la mare.
(2) Lingüísticament i etimològicament és una forma adequada, ja que parental significa 'relatiu al pare i a la mare', pel fet de derivar del llatí parens, -ntis (participi present del verb parere 'parir), que fa referència al pare o a la mare. (És l'ètim que ha donat lloc també a parent o parentiu, formes no lligades al sexe masculí.)
(3) Permet la creació de la forma paral·lela família monoparental masculina, per als casos en què el progenitor únic sigui el pare.

En canvi, *família monomarental, *família monomaterna i *família monomaternal presenten problemes:
- *Família monomarental té el problema lingüístic de basar-se en un adjectiu, *marental, inexistent en català, innecessari perquè ja hi ha adjectius que indiquen la relació amb la mare (matern, del llatí maternus, i maternal, del llatí maternalis) i mal format (*marental no pot derivar de mare, igual que parental no deriva de pare sinó de parens, -entis).
- *Família monomaterna i *família monomaternal, lingüísticament ben formades, tenen el problema semàntic de poder-se aplicar a totes les famílies que tenen una sola mare (per exemple, les famílies amb un pare i una mare), i no a les famílies amb un sol progenitor que és la mare

Una família monoparental femenina és una família monoparental en què el progenitor únic és la mare, és a dir que es tracta d'una família constituïda per una mare i un o més fills.

Nota

FANZÍN O FANZINE? FANZÍN O FANZINE?

Criteris d'especialitat > Comunicació. Audiovisuals

 • ca  FANZÍN O FANZINE?
 • es  fanzine (fanzín), n m
 • fr  fanzine (fanzín), n m
 • it  fanzine (fanzín), n m
 • pt  fanzine (fanzín), n m
 • en  fanzine (fanzín), n
 • de  Fanzine (fanzín), n n

Criteris d'especialitat > Comunicació. Audiovisuals

Definició
Es considera que la forma adequada és fanzín (nom masculí), i no *fanzine.

Els motius de la tria de fanzín (forma normalitzada pel Consell Supervisor del TERMCAT) són els següents:
(1) L'original anglès fanzine és un acrònim de fan ('seguidor, fanàtic') i magazine 'revista, magazín'); l'adaptació de magazine en magazín en el diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans facilita adaptar també fanzine en fanzín.
(2) Fanzín és una forma documentada en molts contextos especialitzats en català i respon a la pronúncia habitual del terme.
(3) Es tracta d'un nom molt conegut, pràcticament pertanyent a la llengua general, cosa que fa aconsellable l'adaptació total al sistema lingüístic.

Un fanzín és una publicació de temàtica cultural, normalment de poca difusió i feta amb pocs mitjans, sovint per aficionats, dedicada a la música, el cinema, el còmic, la ciència-ficció, etc.

Nota

FAR DE XENÓ DUAL, FAR BIXENÓ, FAR DE XENÓ DOBLE O FAR DE DOBLE XENÓ? FAR DE XENÓ DUAL, FAR BIXENÓ, FAR DE XENÓ DOBLE O FAR DE DOBLE XENÓ?

Criteris d'especialitat > Transports

 • ca  FAR DE XENÓ DUAL, FAR BIXENÓ, FAR DE XENÓ DOBLE O FAR DE DOBLE XENÓ?
 • es  faro bixenón (far de xenó dual), n m
 • fr  phare bi-xénon (far de xenó dual), n m
 • en  bi-xenon headlamp (far de xenó dual), n
 • de  Bi-Xenon-Scheinwerfer (far de xenó dual), n m

Criteris d'especialitat > Transports

Definició
Es considera que la forma adequada és far de xenó dual (nom masculí), i no *far bixenó, *far de xenó doble ni *far de doble xenó.

Els motiu de la tria de far de xenó dual (forma normalitzada pel Consell Supervisor del TERMCAT) són els següents:
(1) L'element de duplicitat recollit a la denominació no indica que sigui un far compost de dos xenons sinó que és un tipus de far de xenó que té dues funcions (llum d'encreuament i llum de carretera), a diferència dels primers fars de xenó (només eren llums d'encreuament). Això fa descartar per inapropiades les formes *far bixenó, *far de xenó doble i *far de doble xenó.
(2) Dual ja s'utilitza amb un significat paral·lel en l'àmbit de la comunicació, per a indicar que un sistema permet disposar de dues sortides d'àudio per a una mateixa versió de vídeo.

Un far de xenó dual és un far de xenó que pot funcionar com a llum d'encreuament i de carretera, i un far de xenó és un far de descàrrega d'alta intensitat constituït per una làmpada que conté dos elèctrodes en una atmosfera de xenó.

Nota

 • Podeu consultar les fitxes completes de far de xenó i far de xenó dual al Cercaterm i la Neoloteca, i també el document de criteri original, Dos fars en un, en el web del TERMCAT (www.termcat.cat/ca/actualitat/apunts/dos-fars).
FER UN APUNT, PENJAR UN APUNT, PUBLICAR UN APUNT O POSTEJAR? FER UN APUNT, PENJAR UN APUNT, PUBLICAR UN APUNT O POSTEJAR?

Criteris d'especialitat > Tecnologies de la informació i la comunicació

 • ca  FER UN APUNT, PENJAR UN APUNT, PUBLICAR UN APUNT O POSTEJAR?
 • es  postear (fer un apunt), v tr
 • fr  poster (fer un apunt), v tr
 • it  postare (fer un apunt), v tr
 • en  post, to (fer un apunt), v tr

Criteris d'especialitat > Tecnologies de la informació i la comunicació

Definició
Es considera que la forma més adequada de manera general és fer un apunt (verb intransitiu) i, segons els contextos, també penjar un apunt o publicar un apunt (també verbs intransitius), mentre que no es considera adequada la forma *postejar.

Els motius de la tria de fer un apunt (forma normalitzada pel Consell Supervisor del TERMCAT) són els següents:
(1) És una designació semànticament àmplia, que pot adequar-se a diversos contextos d'ús i fer referència a textos de nivells d'especialització, extensió i format diferents.
(2) Pren com a base apunt, que és la forma triada pel Consell Supervisor per a substituir el nom *post (això descarta, doncs, *postejar).
(3) Ja té una certa difusió en català.
(4) Té el suport dels especialistes consultats.

A diferència de post, to (el verb original en anglès), fer un apunt inclou ja el complement directe. Això explica que els equivalents castellà postear, francès poster, italià postare i anglès post, to siguin transitius i que, per contra, fer un apunt sigui intransitiu.

Igualment, també poden ser adequades en determinats contextos les formes penjar un apunt i publicar un apunt.

El verb fer un apunt (i les alternatives penjar un apunt i publicar un apunt) fa referència a l'acció d'un internauta d'inserir un apunt en un fòrum o en un blog.

Nota

 • 1. El Consell Supervisor del TERMCAT també ha aprovat el terme relacionat apunt. (Vegeu la fitxa APUNT, APORTACIÓ, COMENTARI, INTERVENCIÓ, NOTA, MISSATGE, ARTICLE O POST?)
 • 2. Podeu consultar la fitxa completa de fer un apunt al Cercaterm i la Neoloteca, i també el document de criteri original, Un apunt sobre el post, en el web del TERMCAT (www.termcat.cat/ca/actualitat/apunts/apunt-post).
FIL SOCIAL O AGREGADOR SOCIAL? FIL SOCIAL O AGREGADOR SOCIAL?

Criteris d'especialitat > Tecnologies de la informació i la comunicació

 • ca  FIL SOCIAL O AGREGADOR SOCIAL?
 • es  agregador de redes sociales (agregador social), n m
 • es  agregador social (agregador social), n m
 • es  corriente vital (fil social), n f
 • es  flujo de vida (fil social), n m
 • es  lifestream (fil social), n m
 • fr  aggrégateur de réseaux sociaux (agregador social), n m
 • fr  flux de vie (fil social), n m
 • fr  lifestream (fil social), n m
 • fr  outil de lifestream (agregador social), n m
 • en  lifestream (fil social), n
 • en  lifestream aggregator (agregador social), n
 • en  social activity stream (fil social), n
 • en  social aggregator (agregador social), n
 • en  social network aggregator (agregador social), n
 • en  social stream (fil social), n

Criteris d'especialitat > Tecnologies de la informació i la comunicació

Definició
Tant fil social com agregador social es consideren formes adequades, encara que tenen significats diferents:

- Un fil social (forma normalitzada pel Consell Supervisor del TERMCAT) és l'historial que mostra, per ordre cronològic i de manera actualitzada i unificada, l'activitat social d'un o més usuaris a Internet. És, per tant, una mena de diari electrònic de la seva vida social a Internet.
. Els motius de la tria d'aquesta forma són els següents:
(1) Té un cert ús entre els usuaris.
(2) Està motivada semànticament, ja que fil remet a la idea de seguir el fil d'una activitat i social restringeix el concepte a la vida social.
(3) És paral·lela a fil de continguts (sinònim de canal de continguts, també normalitzat pel Consell Supervisor).
. Els equivalents castellans són corriente vital, flujo de vida i lifestream; els francesos, flux de vie i lifestream, i els anglesos, lifestream, social activity stream i social stream.

- Un agregador social (forma normalitzada pel Consell Supervisor del TERMCAT) és una aplicació informàtica que permet crear fils socials.
. Els motius de la tria d'aquesta forma són els següents:
(1) Té un cert ús entre els usuaris.
(2) Està motivada semànticament, ja que agregador remet a la idea que permet afegir noves activitats i social restringeix el concepte a la vida social.
(3) És una extensió de significat de agregador (també normalitzat pel Consell Supervisor), que és l'aplicació que permet subscriure's a un canal de continguts i gestionar-ne la informació.
. Els equivalents castellans són agregador de redes sociales i agregador social; els francesos, aggrégateur de réseaux sociaux i outil de lifestream, i els anglesos, lifestream aggregator, social aggregator i social network aggregator.

Nota

FINANÇAMENT COL·LECTIU AMB RECOMPENSA, FINANÇAMENT COL·LECTIU DE RECOMPENSA, MICROMECENATGE, FINANÇAMENT COL·LECTIU DE DONACIÓ O MICRODONACIÓ? FINANÇAMENT COL·LECTIU AMB RECOMPENSA, FINANÇAMENT COL·LECTIU DE RECOMPENSA, MICROMECENATGE, FINANÇAMENT COL·LECTIU DE DONACIÓ O MICRODONACIÓ?

Criteris d'especialitat > Economia. Empresa

 • ca  FINANÇAMENT COL·LECTIU AMB RECOMPENSA, FINANÇAMENT COL·LECTIU DE RECOMPENSA, MICROMECENATGE, FINANÇAMENT COL·LECTIU DE DONACIÓ O MICRODONACIÓ?
 • es  crowdfunding de donación (finançament col·lectiu de donació), n m
 • es  crowdfunding de recompensa (finançament col·lectiu amb recompensa), n m
 • es  microdonación (finançament col·lectiu de donació), n f
 • es  micromecenazgo (finançament col·lectiu amb recompensa), n m
 • en  contribution crowdfunding (finançament col·lectiu de donació), n
 • en  donation based crowdfunding (finançament col·lectiu de donació), n
 • en  pledge based crowdfunding (finançament col·lectiu de donació), n
 • en  reward based crowdfunding (finançament col·lectiu amb recompensa), n

Criteris d'especialitat > Economia. Empresa

Definició
Tant finançament col·lectiu amb recompensa i micromecenatge (tots dos, noms masculins) com finançament de donació (nom masculí) i microdonació (nom femení) es consideren formes adequades per a fer referència a tipus diferents de finançament col·lectiu adreçats a finançar activitats culturals, socials o humanitàries. En canvi, no es considera prou adequada la forma *finançament col·lectiu de recompensa.

- El finançament col·lectiu amb recompensa, o el sinònim complementari micromecenatge (formes normalitzades pel Consell Supervisor del TERMCAT), és el finançament col·lectiu en què els participants, a canvi de la seva aportació, reben una contraprestació de valor simbòlic, que està relacionada amb el projecte finançat.
. En canvi, la forma *finançament col·lectiu de recompensa es considera menys precisa perquè amb la preposició de el complement sembla que faci referència a l'aportació del participant (com passa amb la resta de tipus de finançament col·lectiu) i, en realitat, es refereix a la contrapartida que rep.
. Els equivalents castellans són crowdfunding de recompensa i micromecenazgo, i l'anglès, reward based crowdfunding.

- El finançament col·lectiu de donació, o el sinònim complementari microdonació (formes també normalitzades pel Consell Supervisor), és el finançament col·lectiu en què els participants no reben cap contraprestació a canvi de les seves aportacions.
. Els equivalents castellans són crowdfunding de donación i microdonación, i els anglesos, contribution crowdfunding, donation based crowdfunding i pledge based crowdfunding.

Els motius de la tria de finançament col·lectiu amb recompensa i finançament col·lectiu de donació com a formes principals són els següents:
(1) Són formes descriptives i lingüísticament adequades.
(2) Tenen l'aval dels especialistes consultats.
(3) Són paral·leles a les solucions donades per altres llengües.

Finalment, els motius de la tria de micromecenatge i microdonació com a sinònims complementaris són els següents:
(1) Són formes lingüísticament adequades, creades per la suma de la forma prefixada micro- (amb referència al valor de les donacions) als noms mecenatge (creat en primer lloc, fa referència a la finalitat de patrocini) i donació (creat per imitació de micromecenatge, fa referència al caràcter desinteressat de l'aportació).
(2) Es documenten en textos especialitzats i fins i tot en obres lexicogràfiques.
(3) Tenen el vistiplau dels especialistes consultats, tot i que prefereixen, com a més transparents, les formes principals finançament col·lectiu amb recompensa i finançament col·lectiu de donació.
(4) En el cas de micromecenatge, ja ha donat lloc a un terme relacionat: micromecenes (vegeu la nota 1).

Nota

 • 1. El Consell Supervisor del TERMCAT també ha aprovat els termes relacionats finançament col·lectiu i micromecenes:
  - El finançament col·lectiu, del qual els termes vistos són tipus, és el sistema de finançament d'un projecte per mitjà de moltes aportacions individuals a través d'una plataforma web.
  - Un micromecenes o una micromecenes són les persones que col·laboren econòmicament en un projecte mitjançant el finançament col·lectiu amb recompensa.
 • 2. Aquest criteri es complementa amb la fitxa FINANÇAMENT COL·LECTIU DE PRÉSTEC, MICROPRÉSTEC, FINANÇAMENT COL·LECTIU D'INVERSIÓ O MICROINVERSIÓ?
 • 3. Podeu consultar les fitxes completes de finançament col·lectiu amb recompensa i finançament col·lectiu de donació al Cercaterm i la Neoloteca i també el document de criteri original, Neologia a l'entorn del finançament col·lectiu (crowdfunding), en el web del TERMCAT (www.termcat.cat/ca/actualitat/apunts/neologia-lentorn-del-financament-collectiu-crowdfunding).
FINANÇAMENT COL·LECTIU DE PRÉSTEC, MICROPRÉSTEC, FINANÇAMENT COL·LECTIU D'INVERSIÓ O MICROINVERSIÓ? FINANÇAMENT COL·LECTIU DE PRÉSTEC, MICROPRÉSTEC, FINANÇAMENT COL·LECTIU D'INVERSIÓ O MICROINVERSIÓ?

Criteris d'especialitat > Economia. Empresa

 • ca  FINANÇAMENT COL·LECTIU DE PRÉSTEC, MICROPRÉSTEC, FINANÇAMENT COL·LECTIU D'INVERSIÓ O MICROINVERSIÓ?
 • es  crowdfunding de inversión (finançament col·lectiu d'inversió), n m
 • es  crowdfunding de préstamo (finançament col·lectiu de préstec), n m
 • en  crowdlending (finançament col·lectiu de préstec), n
 • en  debt crowdfunding (finançament col·lectiu de préstec), n
 • en  equity-based crowdfunding (finançament col·lectiu d'inversió), n
 • en  investment crowdfunding (finançament col·lectiu d'inversió), n
 • en  lending based crowdfunding (finançament col·lectiu de préstec), n
 • en  loan crowdfunding (finançament col·lectiu de préstec), n
 • en  securities crowdfunding (finançament col·lectiu d'inversió), n

Criteris d'especialitat > Economia. Empresa

Definició
Tant finançament col·lectiu de préstec com finançament col·lectiu d'inversió (tots dos, noms masculins) es consideren formes adequades per a fer referència a tipus diferents de finançament col·lectiu adreçats a finançar activitats empresarials. En canvi, no es consideren adequades les formes *micropréstec ni *microinversió.

- El finançament col·lectiu de préstec (forma normalitzada pel Consell Supervisor del TERMCAT) és el finançament col·lectiu propi d'una iniciativa empresarial en què els participants, a canvi de les seves aportacions, reben una taxa d'interès i, a més, recuperen la inversió feta al cap d'un temps preestablert.
. L'equivalent castellà és crowdfunding de préstamo, i els anglesos, crowdlending, debt crowdfunding, lending based crowdfunding i loan crowdfunding.

- El finançament col·lectiu d'inversió (forma també normalitzada pel Consell Supervisor) és el finançament col·lectiu d'una iniciativa empresarial en què els participants, a canvi de les seves aportacions, reben accions o participacions en els beneficis de l'empresa.
. L'equivalent castellà és crowdfunding de inversión, i els anglesos, equity-based crowdfunding, investment crowdfunding i securities crowdfunding.

Els motius de la tria de finançament col·lectiu de préstec i finançament col·lectiu d'inversió són els següents:
(1) Són formes descriptives i lingüísticament adequades.
(2) Tenen l'aval dels especialistes consultats.
(3) Són paral·leles a les solucions donades per altres llengües.

En canvi, les formes *micropréstec i *microinversió tenen els inconvenients següents:
(1) Resulten equívoques, ja que no necessàriament fan referència a quantitats econòmiques de poc valor.
(2) Micropréstec ja denomina un producte bancari convencional, deslligat del finançament col·lectiu.

Nota

 • 1. El Consell Supervisor del TERMCAT també ha aprovat el terme relacionat finançament col·lectiu, del qual els termes vistos són tipus, que és el sistema de finançament d'un projecte per mitjà de moltes aportacions individuals a través d'una plataforma web.
 • 2. Aquest criteri es complementa amb la fitxa FINANÇAMENT COL·LECTIU AMB RECOMPENSA, FINANÇAMENT COL·LECTIU DE RECOMPENSA, MICROMECENATGE, FINANÇAMENT COL·LECTIU DE DONACIÓ O MICRODONACIÓ?
 • 3. Podeu consultar les fitxes completes de finançament col·lectiu de préstec i finançament col·lectiu d'inversió al Cercaterm i la Neoloteca i també el document de criteri original, Neologia a l'entorn del finançament col·lectiu (crowdfunding), en el web del TERMCAT (www.termcat.cat/ca/actualitat/apunts/neologia-lentorn-del-financament-collectiu-crowdfunding).
FITNES CARDIOVASCULAR, FITNESS CARDIOVASCULAR, CARDIOFITNES, CARDIOFITNESS O CÀRDIO? FITNES CARDIOVASCULAR, FITNESS CARDIOVASCULAR, CARDIOFITNES, CARDIOFITNESS O CÀRDIO?

Criteris d'especialitat > Esports

 • ca  FITNES CARDIOVASCULAR, FITNESS CARDIOVASCULAR, CARDIOFITNES, CARDIOFITNESS O CÀRDIO?
 • es  fitness cardio (fitnes cardiovascular), n m
 • es  fitness cardiovascular (fitnes cardiovascular), n m
 • fr  fitness aérobique (fitnes cardiovascular), n m
 • fr  fitness cardiovasculaire (fitnes cardiovascular), n m
 • it  cardio fitness (fitnes cardiovascular), n m
 • it  cardiofitness (fitnes cardiovascular), n m var. ling.
 • en  cardio fitness (fitnes cardiovascular), n
 • en  cardiovascular fitness (fitnes cardiovascular), n
 • en  cardiofitness (fitnes cardiovascular), n var. ling.

Criteris d'especialitat > Esports

Definició
Tant fitnes cardiovascular, com cardiofitnes, com, en certs contextos, càrdio (tots tres, noms masculins) es consideren formes adequades; en canvi, no es consideren adequades les formes creades sobre*fitness.

Els motius de la tria de fitnes cardiovascular, cardiofitnes i càrdio són els següents:

- Pel que fa a fitnes cardiovascular:
(1) Adapta la forma original anglesa cardiovascular fitness a l'ordre de nom + adjectiu propi del català.
(2) Pren com a base l'adaptació fitnes, proposada anteriorment pel Consell Supervisor del TERMCAT.

- Pel que fa a cardiofitnes:
(1) Converteix l'adjectiu original cardiovascular en la forma prefixada cardio-, de manera que crea una paraula composta ajustada a les regles morfològiques del català.
(2) Pren com a base l'adaptació fitnes.

- Pel que fa a càrdio:
(1) Redueix la forma cardiofitnes a l'element més distintiu, cardio-, escrit d'acord amb les regles ortogràfiques del català per a les paraules independents.
(2) Cobreix el mateix camp de significats que la forma completa, cardiofitnes.
(3) Per les ambigüitats que pot generar a partir dels múltiples termes que contenen cardio-, es considera una forma sobretot col·loquial.

En canvi, *cardiofitness, *fitness cardiovascular, etc. presenten el problema de prendre com a nucli fitness, una forma anglesa que el Consell Supervisor del TERMCAT va proposar d'adaptar en fitnes. Aquesta adaptació evita la presència de dues s en final de paraula, que és una grafia estranya al català, i, per contra, no s'allunya gaire de l'original ni tampoc afecta la pronúncia.

El fitnes cardiovascular, o el cardiofitnes, o fins i tot el càrdio, és la pràctica del fitnes pensada especialment per a exercitar el cor i els vasos sanguinis.

Nota

FITNES, FITNESS, CONDICIONAMENT FÍSIC, CONDICIÓ FÍSICA O FORMA? FITNES, FITNESS, CONDICIONAMENT FÍSIC, CONDICIÓ FÍSICA O FORMA?

Criteris d'especialitat > Esports

 • ca  FITNES, FITNESS, CONDICIONAMENT FÍSIC, CONDICIÓ FÍSICA O FORMA?
 • es  condición física (condició física), n f
 • es  estado físico (condició física), n m
 • es  fitness (fitnes), n m
 • es  forma (forma), n f
 • fr  condition physique (condició física), n f
 • fr  conditionnement physique (fitnes), n m
 • fr  entraînement physique (fitnes), n m
 • fr  fitness (fitnes), n m
 • fr  forme (forma), n f
 • fr  gymnastique de forme (fitnes), n f
 • it  condizione fisica (condició física), n f
 • it  fitness (fitnes), n m/f
 • en  fitness training (fitnes), n
 • en  form (forma), n
 • en  physical condition (condició física), n
 • en  physical condition training (fitnes), n
 • en  physical conditioning (fitnes), n
 • en  physical fitness training (fitnes), n
 • en  physical training (fitnes), n
 • de  Fitnesstraining (fitnes), n n

Criteris d'especialitat > Esports

Definició
Tant fitnes (nom masculí), com condició física (nom femení), com forma (nom femení) es consideren formes adequades, encara que tenen significats diferents; en canvi, no es consideren adequades les formes *fitness i *condicionament físic.

- El fitnes (forma normalitzada pel Consell Supervisor del TERMCAT el 2013, fruit d'una reconsideració) és un conjunt de pràctiques físiques, generalment dutes a terme en un centre esportiu, que tenen com a objectiu aconseguir una bona condició física; es considera que el fitnes s'ha de complementar amb uns hàbits alimentaris i terapèutics adequats.
. Per descartar l'alternativa *condicionament físic (que era la forma normalitzada pel Consell Supervisor prèviament, el 1995) s'han tingut en compte els motius següents:
(1) El manlleu continua tenint un ús majoritari en el sector (gimnasos, publicacions especialitzades, especialistes i mitjans de comunicació) i fins i tot es pot considerar integrat en la llengua general.
(2) Es documenta el manlleu també en castellà, francès, italià i alemany, en alguns casos en diccionaris generals.
(3) El Consell Supervisor ha rebut diverses peticions d'acceptació del manlleu durant els últims anys.
. Per adaptar el manlleu (fitnes en lloc de *fitness), s'han tingut en compte els motius següents:
(1) Es considera preferible l'adaptació perquè aquest terme pràcticament ha passat a formar part de la llengua general.
(2) L'adaptació difereix molt poc de la denominació originària (comporta únicament l'eliminació d'una essa al final de mot), de manera que s'identifica sense problema amb el concepte.
(3) Té el vistiplau dels especialistes.
. L'equivalent castellà és fitness; els francesos, conditionnement physique, entraînement physique, fitness i gymnastique de forme; l'italià, fitness; els anglesos, fitness training, physical condition training, physical conditioning, physical fitness training i physical training, i l'alemany, Fitnesstraining.

- La condició física (forma normalitzada pel Consell Supervisor del TERMCAT) és l'estat general de la capacitat física i psicomotora d'una persona; el fitnes i les activitats gimnàstiques en general, doncs, pretenen aconseguir una bona condició física.
. Els motius de la tria d'aquesta forma són els següents:
(1) És molt coneguda i utilitzada en l'àmbit esportiu.
(2) Es documenta àmpliament en fonts especialitzades i terminològiques catalanes.
(3) És lingüísticament adequada, a partir del sentit de condició del diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans ("Qualitat que forma part de la manera d'ésser d'una persona o una cosa").
(4) En les altres llengües s'utilitzen formes anàlogues.
. Els equivalents castellans són condición física i estado físico; el francès, condition physique; l'italià, condizione fisica, i l'anglès, physical condition.

- La forma és la condició física que té un esportista en un moment determinat de la temporada per a la pràctica d'un esport, tal com ja s'estableix en el diccionari normatiu; es tracta, doncs, de l'avaluació de la condició física en un moment concret amb relació a la pràctica d'un esport.
. L'equivalent castellà és forma; el francès, forme, i l'anglès, form.

Nota