Back to top

Neoloteca

Presentación

Diccionario de los términos normalizados

 • ca  -ó, sfx
 • es  -ón
 • fr  -on
 • it  -one
 • pt  -on
 • en  -on

Física

Definición
Sufixoide que forma noms que designen partícules elementals, quasipartícules o quàntums.

Nota

 • El sufixoide -ó s'ha creat a partir del mot electró, procedent de l'anglès electron, compost format a partir del truncament de l'adjectiu electr(ic) 'elèctric' i el formant -on, de ion 'ió', pres del grec in, ióntos, participi present del verb eĩmi 'anar'. Per exemple, són noms formats amb aquest sufixoide protó, fonó, fotó, neutró, plasmó o polaritó.
 • Criteris generals aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació de termes de l'àmbit de la nanotecnologia:

  El Consell Supervisor ratifica totes les propostes de denominació acordades pels especialistes (sessió de normalització del dia 16 d'abril de 2012), tenint en compte els arguments següents:

  ·totes les denominacions acordades, llevat d'un sinònim complementari (qbit) i d'algunes sigles preses directament de l'anglès, són propostes catalanes lingüísticament adequades, creades a partir de mecanismes de formació de paraules propis: derivació (plasmó, plasmònica, grafè, grafà, etc.), composició (memoresistència, nanoxip, efecte lotus, efecte dragó, etc.) i sintagmació (plasmó de superfície, entrellaçament quàntic, transistor electroluminescent orgànic, etc.);

  ·totes les propostes estan motivades des d'un punt de vista semàntic i en algun cas són semànticament més adequades i transparents que les formes en ús, com és el cas de grafè per exfoliació en comptes de grafè exfoliat, o de memoresistència en comptes de memristor;

  ·la majoria de les denominacions acordades ja tenen més o menys ús en català (bit quàntic, entrellaçament quàntic, grafà, plasmó de superfície, tecnologies convergents, etc.), però fins ara no es recollien en obres lexicogràfiques i terminològiques catalanes de referència;

  ·algunes propostes són alternatives neològiques als manlleus o calcs de l'anglès (efecte dragó per efecte gecko, memoresistència per memristència i memristor, nanoempremtació i nanoempremtador per nanoindentació i nanoindentador, respectivament, nanopartícula de disseny per engineered nanoparticle, innovació incremental per sustaining innovation, etc.);

  ·algunes de les denominacions catalanes són paral·leles a les que es documenten en altres llengües, per exemple les formes entrellaçament quàntic (entrelazamiento cuántico en castellà), plasmó de superfície (plasmón de superficie en castellà i plasmon de surface en francès), memoresistència (memoresistencia en algunes fonts en castellà), computació quàntica (computación cuántica en castellà), ordinador quàntic (ordenador cuántico en castellà i ordinateur quantique en francès) i tecnologies convergents NBIC (technologies convergentes NBIC en francès);

  ·només es proposa de manllevar directament de l'anglès la forma abreujada qbit (acrònim de l'anglès quantum bit), com a sinònim complementari de la denominació descriptiva bit quàntic, i les sigles SPR, OLET, OLED i OFET, procedents de les denominacions angleses desenvolupades corresponents, perquè són formes abreujades ja molt esteses que s'utilitzen a escala internacional.

  El Consell Supervisor, a més, proposa de recollir els formants -ó (present a plasmó i polaritó) i nano- (present a nanoxip i nanopartícula) amb el sentit concret que tenen en l'àmbit de la física i la nanotecnologia, respectivament.

  Igualment, proposa de donar d'alta el terme nanopartícula, perquè aquest substantiu és el nucli de diverses denominacions acordades a la sessió de normalització (nanopartícula de disseny, nanopartícula incidental, nanopartícula natural).

  [Acta 546, 17 de maig de 2012]
O-BTT O-BTT

Esport > Cursa d'orientació

 • ca  cursa d'orientació amb bicicleta tot terreny, n f
 • ca  O-BTT, n f sigla
 • es  orientación en bicicleta de montaña
 • es  O-BM sigla
 • fr  course d'orientation à VTT
 • fr  VTT-O sigla
 • en  mountain bike orienteering
 • en  bike-O sigla
 • en  MTB-O sigla

Esport > Cursa d'orientació

Definición
Modalitat de cursa d'orientació practicada amb una bicicleta tot terreny que el corredor no pot abandonar en cap moment.

Nota

 • Segons la varietat dialectal del català, també són adequades les denominacions carrera d'orientació amb bicicleta tot terreny i correguda d'orientació amb bicicleta tot terreny.
OA OA

Audiovisuals > Imatge. So > Multimèdia > Videojocs, **Denominació catalana 1: Locució nominal (N+Adj)**, **Denominació catalana 2: Sigla només amb inicials dels mots lèxics**

 • ca  oclusió ambiental, n f
 • ca  OA, n f sigla
 • es  oclusión ambiental, n f
 • es  oclusión ambiente, n f
 • es  OA, n f sigla
 • fr  occlusion ambiante, n f
 • fr  occultation ambiante, n f
 • fr  occultation de la lumière ambiante, n f
 • fr  OA, n f sigla
 • en  ambient occlusion, n
 • en  AO, n sigla
 • cod  **Motiu de normalització: Valorar l'ús d'un calc de l'anglès**

Audiovisuals > Imatge. So > Multimèdia > Videojocs, **Denominació catalana 1: Locució nominal (N+Adj)**, **Denominació catalana 2: Sigla només amb inicials dels mots lèxics**

Definición
Tècnica de renderització en 3D que permet estimar la il·luminació global d'una imatge sintètica i generar l'ombra corresponent mitjançant el càlcul local del grau d'exposició a la llum ambiental de cada punt de la imatge, segons com siguin els objectes circumdants.

Nota

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes oclusió ambiental (sigla: OA) i oclusor

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la forma oclusió ambiental juntament amb la sigla OA i amb la denominació semànticament relacionada oclusor.


  Criteris aplicats

  Pel que fa a la forma oclusió ambiental (calc de l'anglès ambient occlusion):

  ·És una denominació lingüísticament adequada i motivada des del punt de vista semàntic, explicable perquè en aquesta tècnica es calcula la quantitat de llum que arriba a cada punt de l'escena tenint en compte les oclusions de l'ambient, és a dir, el tancament a la llum que uns objectes provoquen sobre els altres (oclusió és, segons els diccionaris generals, el tancament de les vores d'una obertura natural, però també, per extensió lògica, l'obstrucció d'aquesta obertura: oclusió labial, oclusió palpebral, però també oclusió arterial o oclusió intestinal).

  ·És la forma utilitzada normalment en l'àmbit i es documenta en nombrosos textos especialitzats.

  ·Els especialistes hi donen el vistiplau.

  ·En altres llengües es documenta la denominació anàloga.

  Quant a la sigla OA:

  ·És la sigla corresponent a la denominació catalana.

  ·Ja es documenta en alguns textos especialitzats, encara que la sigla anglesa és més usual.

  ·En altres llengües romàniques també té ús.

  Finalment, la forma semànticament relacionada oclusor:

  ·És una forma lingüísticament adequada en català: es tracta d'un cultisme del llatí, potser vehiculat a través de l'anglès.

  ·És formalment anàleg a altres cultismes de la llengua, com ara abrasor, ascensor, compressor, transmissor, etc.

  ·És una forma ja documentada en català, tant en textos especialitzats d'aquest sector com d'altres àmbits, especialment de l'àmbit mèdic, amb un sentit anàleg.

  ·Té el vistiplau dels especialistes.


  Formes desestimades

  Es descarten les formes obstrucció ambiental i ocultació ambiental, i igualment els termes relacionats obstructor i ocultador, perquè no tenen ús.

  Entre oclusió ambiental i oclusió ambient (aquesta última forma també es documenta), s'opta per oclusió ambiental perquè és una forma molt més utilitzada. Des del punt de vista lingüístic també sembla preferible ambiental, perquè ambient és un adjectiu que s'aplica a un "fluid que circumda", segons el diccionari normatiu, mentre que ambiental és una forma més genèrica, que significa, simplement, "Relatiu o pertanyent a l'ambient". Igualment, ambiental és també l'adjectiu utilitzat en formes del mateix àmbit com ara llum ambiental.

  [Acta 648, 20 de març de 2019]
OAV OAV

Arts > Dibuix > Dibuixos animats. Còmics

 • ca  OVA, n m
 • ca  OAV, n m sin. compl.
 • es  OAV, n m
 • es  OVA, n m
 • fr  OAV, n m
 • fr  OVA, n m
 • en  OAV, n
 • en  OVA, n

Arts > Dibuix > Dibuixos animats. Còmics

Definición
Sèrie d'anime, generalment de gran qualitat de producció, creada per al mercat de vídeo.

Nota

 • La denominació OVA correspon a la sigla de la forma anglesa original video animation (literalment, 'animació original de vídeo'), mentre que la denominació OAV, menys utilitzada, correspon a la sigla de la forma anglesa original animation video (literalment, 'vídeo original d'animació').
 • Criteris generals aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació de termes de l'àmbit del manga:

  -S'opta en tots els casos per l'acceptació dels manlleus (japonesos o, puntualment, anglesos) i es descarta de proposar alternatives de denominació catalanes pels motius següents: 1) per la gran popularitat dels manlleus en totes les llengües; 2) per l'especificitat de l'àmbit i el fort sentiment de grup dels usuaris d'aquesta terminologia, i 3) per la dificultat de trobar alternatives que puguin suplir realment de manera precisa les designacions originals.

  -Pel que fa, específicament, a les formes d'origen japonès, s'opta sempre per l'adopció directa dels manlleus transcrits a partir del sistema de romanització Hepburn, amb lleugeres simplificacions en casos puntuals. El sistema de transcripció Hepburn es basa en la fonologia i en l'ortografia de la llengua anglesa, però és el més conegut i utilitzat internacionalment per a transcriure del japonès i és també el que ha utilitzat el Consell Supervisor en altres ocasions en què ha aprovat manlleus d'aquest origen. El Consell Supervisor fa notar, de tota manera, que sovint el sentit estricte de les denominacions en japonès és més genèric que el sentit que han adoptat en català i en les altres llengües occidentals, que han manllevat els termes vinculats únicament amb el món del manga (per exemple, shōjo significa en japonès 'noia', mentre que en les llengües occidentals denomina un tipus específic de còmic destinat a noies adolescents).

  -Es descarta l'adaptació de les denominacions japoneses a l'ortografia catalana per les raons següents: 1) perquè els termes aprovats no són encara d'ús general i, per tant, no es considera necessària l'adaptació plena (la transcripció és, de fet, una mesura de prudència abans de l'adaptació); 2) perquè es creu que és important en aquest àmbit mantenir d'alguna manera la vinculació de la denominació amb la llengua de procedència, atès que són termes estretament relacionats amb la cultura japonesa, i aquesta vinculació es perdria amb l'adaptació; 3) perquè l'adaptació s'allunyaria de les designacions utilitzades en les altres llengües, i 4) perquè sovint les adaptacions comporten canvis ortogràfics significatius i generen formes que costen d'identificar amb els conceptes.

  -Per motius similars s'han descartat també les adaptacions dels manlleus d'origen anglès (cosplay i cosplayer): perquè les designacions originals són les utilitzades habitualment i les més internacionals i perquè les adaptacions comportarien canvis ortogràfics importants de les formes originals i generarien denominacions difícilment identificables amb els conceptes.

  -Pel que fa a les simplificacions de les transcripcions japoneses, afecten bàsicament el diacrític (un màcron) que indica que determinades vocals són llargues en japonès. Atès que en català no hi ha distinció, com en japonès, de vocals llargues i curtes, el Consell Supervisor ha considerat preferible fer la simplificació d'aquest tret, que sovint, a més, complica l'escriptura dels termes amb els tractaments de textos convencionals. Cal tenir present que els diccionaris anglesos que han incorporat aquestes formes al seu corpus ja han fet la mateixa simplificació, i el mateix Consell Supervisor ha seguit aquesta opció prèviament, en altres termes incorporats al català procedents del japonès (per exemple a shoyu, que en transcripció estricta és shōyu).

  En la versió tradicional del sistema Hepburn, el màcron se substitueix de vegades per una duplicació de la vocal llarga (ō> oo), si bé sembla que actualment aquesta solució no és gaire freqüent. S'ha descartat també, doncs, aquesta opció en les denominacions catalanes, i igualment les variants de ō amb ou, recollides en algunes fonts.

  -Pel que fa al gènere assignat als termes, i tenint en compte que ni en japonès ni en anglès es fa distinció de gènere, s'ha optat en tots els casos pel masculí, d'acord amb els usos majoritàriament documentats, amb el gènere dels conceptes superordinats de referència i també tenint present que en català el masculí és el gènere no marcat. Fan excepció a aquest criteri els substantius referits a persones, que duen la indicació de noms masculins i femenins.

  -Finalment, pel que fa a la marca de plural, es proposa el plural regular en tots els casos, a fi d'evitar excepcions, malgrat que s'ha detectat una certa variabilitat en l'ús (es proposa, doncs, els animes i no els anime).

  [Acta 565, 24 d'octubre de 2013]
 • Observacions del Consell Supervisor sobre el terme OVA :

  OVA és una sigla anglesa equivalent a original video animation ('animació de vídeo original'). És una sigla consolidada en l'àmbit de l'anime; es llegeix de manera sil·làbica (és, per tant, un acrònim), però l'escriptura se sol mantenir sempre encara, en totes les llengües, en majúscules. També es documenta la variant OAV (de original animation video, 'vídeo d'animació original'), però segons algunes fonts aquesta forma de vegades es confonia amb l'expressió original adult video i per aquest motiu es va tendir a donar preferència a la forma OVA, que actualment és la més consolidada.
 • ca  obert, n m
 • es  abierto
 • es  open
 • fr  omnium
 • fr  ouvert
 • en  open

Esport

Definición
Competició en què poden participar totes les categories d'esportistes.
 • ca  obert -a, adj
 • es  abierto
 • es  open
 • fr  ouvert
 • en  open

Esport

Definición
Dit de la competició en què poden participar totes les categories d'esportistes.
 • ca  obertura, n f
 • es  apertura
 • fr  ouverture
 • it  apertura
 • en  open-mindedness

Sociologia

Definición
Disposició cap a la comprensió d'actituds ideològiques, polítiques, etc. diferents de les pròpies, que permet la col·laboració i la cooperació.
obertura de cable obertura de cable

Esport > Esports aeris > Paracaigudisme

 • ca  obertura de cable, n f
 • en  ripcord
 • en  ripcord system

Esport > Esports aeris > Paracaigudisme

Definición
Sistema d'obertura d'un paracaigudes consistent en un cable que quan s'estira acciona el desplegament de la campana per mitjà del pilot extractor.
 • ca  oberturisme, n m
 • es  aperturismo
 • it  aperturismo

Sociologia

Definición
Tendència a l'obertura.
 • ca  oberturista, n m, f
 • es  aperturista

Sociologia

Definición
Partidari de l'oberturisme.