Back to top
Torna a la llista de diccionaris en línia

Diccionari de l'activitat parlamentària

Presentació
tècnica legislativa tècnica legislativa

Funció legislativa, Tècnica legislativa

 • ca  tècnica legislativa, n f
 • ca  tècnica normativa, n f
 • ca  legística, n f sin. compl.
 • oc  tecnica legislativa, n f
 • oc  tecnica normativa, n f
 • es  técnica legislativa, n f
 • es  técnica normativa, n f
 • fr  technique législative, n f
 • en  legislative drafting style, n

Funció legislativa, Tècnica legislativa

Definició
Conjunt de tècniques, principis i regles que afavoreixen la coherència, la unitat i la seguretat de l'ordenament jurídic i que s'apliquen en la redacció i l'estructuració dels textos legislatius i dels normatius en general, perquè les normes siguin clares, comprensibles i precises.

Nota

 • 1. En la tècnica legislativa, els principis bàsics de redacció dels textos normatius són els de precisió, concisió, claredat i vigència, que en garanteixen la seguretat jurídica.
 • 2. L'estudi de la tècnica legislativa va començar a Catalunya els anys vuitanta del segle XX amb el Grup d'Estudis de Tècnica Legislativa (GRETEL), fundat el 1984 i compost per juristes i lingüistes especialitzats, que va fixar en les seves obres uns criteris per a la redacció i l'estructuració de les normes, encara vigents en el procediment d'elaboració de les lleis.
tècnica normativa tècnica normativa

Funció legislativa, Tècnica legislativa

 • ca  tècnica legislativa, n f
 • ca  tècnica normativa, n f
 • ca  legística, n f sin. compl.
 • oc  tecnica legislativa, n f
 • oc  tecnica normativa, n f
 • es  técnica legislativa, n f
 • es  técnica normativa, n f
 • fr  technique législative, n f
 • en  legislative drafting style, n

Funció legislativa, Tècnica legislativa

Definició
Conjunt de tècniques, principis i regles que afavoreixen la coherència, la unitat i la seguretat de l'ordenament jurídic i que s'apliquen en la redacció i l'estructuració dels textos legislatius i dels normatius en general, perquè les normes siguin clares, comprensibles i precises.

Nota

 • 1. En la tècnica legislativa, els principis bàsics de redacció dels textos normatius són els de precisió, concisió, claredat i vigència, que en garanteixen la seguretat jurídica.
 • 2. L'estudi de la tècnica legislativa va començar a Catalunya els anys vuitanta del segle XX amb el Grup d'Estudis de Tècnica Legislativa (GRETEL), fundat el 1984 i compost per juristes i lingüistes especialitzats, que va fixar en les seves obres uns criteris per a la redacció i l'estructuració de les normes, encara vigents en el procediment d'elaboració de les lleis.
termini termini

Organització i funcionament

 • ca  termini, n m
 • oc  termini, n m
 • es  plazo, n m
 • fr  délai, n m
 • en  deadline, n
 • en  period of time, n
 • en  time limit, n
 • SC  https://youtu.be/33fVSWA9Als

Organització i funcionament

Definició
Període de temps establert pel Reglament del Parlament o per una llei per a dur a terme un tràmit o una actuació.

Nota

 • Un termini es compta per dies hàbils, si no s'especifica que són dies naturals.
termini d'urgència termini d'urgència

Organització i funcionament

 • ca  termini d'urgència, n m
 • oc  termini d'urgéncia, n m
 • es  plazo de urgencia, n m
 • fr  délai d'urgence, n m
 • en  urgent time limit, n

Organització i funcionament

Definició
Termini que es redueix a la meitat respecte d'un termini ordinari establert, propi d'un procediment d'urgència.
text articulat text articulat

Funció legislativa, Tècnica legislativa

 • ca  text articulat, n m
 • oc  tèxte articulat, n m
 • es  texto articulado, n m
 • fr  texte structuré en articles, n m
 • en  text structured in articles, n
 • SC  https://youtu.be/mGAeyAsNUJI

Funció legislativa, Tècnica legislativa

Definició
Text que conté preceptes legals i que s'estructura en articles.

Nota

 • Són textos articulats els projectes de llei, les proposicions de llei, les lleis, els reglaments o els decrets, entre altres normes jurídiques.
text consolidat text consolidat

Funció legislativa

 • ca  text consolidat, n m
 • oc  tèxte consolidat, n m
 • es  texto consolidado, n m
 • fr  texte consolidé, n m
 • en  consolidated text, n
 • en  consolidated version, n
 • SC  https://youtu.be/GExcZ71JIZg

Funció legislativa

Definició
Versió d'un text amb rang de llei que integra totes les modificacions i correccions vigents que s'han aprovat des de la versió primera.

Nota

 • 1. Un text consolidat ho és a títol informatiu i no substitueix la versió oficial i autèntica d'una norma. Cal l'aprovació del Ple del Parlament perquè tingui valor legal.
 • 2. Vegeu també "consolidació legislativa" i "Comissió de Consolidació Legislativa".
text refós text refós

Funció legislativa, Relació amb altres institucions

 • ca  text refós, n m
 • oc  tèxte rehonut, n m
 • es  texto refundido, n m
 • fr  texte refondu, n m
 • en  rewritten text, n
 • SC  https://youtu.be/zX5dob52Ae0

Funció legislativa, Relació amb altres institucions

Definició
Norma amb força de llei dictada pel Govern que fusiona diversos textos legislatius sobre una matèria determinada, feta per delegació legislativa del Parlament.

Nota

 • Un text refós s'aprova per mitjà d'un decret legislatiu.
títol títol

Funció legislativa, Tècnica legislativa

 • ca  títol, n m
 • oc  títol, n m
 • es  título, n m
 • fr  titre, n m
 • en  title, n

Funció legislativa, Tècnica legislativa

Definició
Unitat de divisió de la part dispositiva d'una llei o una altra norma jurídica, superior al capítol, utilitzada generalment en normes molt extenses i generals.

Nota

 • Els títols duen un nom o títol propi que n'identifica el contingut.
títol d'una llei títol d'una llei

Funció legislativa, Tècnica legislativa

 • ca  títol d'una llei, n m
 • oc  títol d'ua lei, n m
 • es  título de una ley, n m
 • fr  titre d'une loi, n m
 • en  title of a law, n
 • en  title of an act, n
 • SC  https://youtu.be/xstBzuYSSQY

Funció legislativa, Tècnica legislativa

Definició
Denominació que identifica una llei.

Nota

 • 1. El títol d'una llei la identifica dins l'ordenament jurídic per mitjà del número d'ordre anual, la data de promulgació (any, dia i mes) i el nom pròpiament dit; per exemple, "Llei 3/2019, del 17 de juny, dels espais agraris".
 • 2. El títol d'una llei és part integrant de la mateixa norma i s'aprova conjuntament amb la resta de la llei.
 • 3. El títol d'una llei que en modifica parcialment una altra ha d'indicar aquesta condició; per exemple, "Llei 4/2019, del 24 de juliol, de modificació de la Llei 13/2006, de prestacions socials de caràcter econòmic".
 • 4. El títol d'una llei, com el de qualsevol altra norma jurídica, ha de ser clar i concís, d'acord amb la tècnica legislativa.
torn d'intervenció torn d'intervenció

Organització i funcionament

 • ca  torn d'intervenció, n m
 • ca  torn de paraula, n m
 • oc  torn d'intervencion, n m
 • oc  torn de paraula, n m
 • es  turno de intervención, n m
 • es  turno de palabra, n m
 • fr  intervention, n f
 • fr  temps de parole, n m
 • en  turn to speak, n
 • SC  https://youtu.be/DYvD0mnMWH0

Organització i funcionament

Definició
Temps acotat de què disposa un diputat, un membre del Govern o un compareixent per a intervenir oralment en una sessió parlamentària.

Nota

 • 1. L'ordre dels torns d'intervenció dels grups parlamentaris en un debat parlamentari és regulat pel president del Parlament. Cap orador no pot intervenir si el president no li ha donat la paraula.
 • 2. En un debat parlamentari hi pot haver un torn d'intervenció a favor d'una proposta i un altre en contra. També hi pot haver un torn de posició per als grups parlamentaris que no s'han manifestat ni a favor ni en contra.