Back to top

Neoloteca

Presentation

Full records of the terms standardized by TERMCAT's Supervisory Council.

petjada de carboni petjada de carboni

Medi ambient > Gestió ambiental

 • ca  petjada de carboni, n f
 • es  huella de carbono, n f
 • fr  empreinte carbone, n f
 • fr  empreinte de carbone, n f
 • en  carbon footprint, n

Medi ambient > Gestió ambiental

Definition
Quantitat total d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle associades al cicle de vida d'una persona, d'un producte, servei o organització.

Note

 • 1. La petjada de carboni d'un producte és el càlcul de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle associades a la seva existència, des que s'extreuen els materials per a produir-lo fins que finalitza la seva vida útil.
 • 2. Les unitats que s'utilitzen per a mesurar la petjada de carboni són els grams d'equivalent de diòxid de carboni associats al producte, al servei o a l'organització.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme petjada de carboni

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la forma petjada de carboni.

  Criteris aplicats

  ·Malgrat que és un calc de l'anglès (de carbon footprint), pot considerar-se també una forma adequada en català: petjada ("Senyal que deixa el peu d'una persona o d'un animal a la terra per on ha passat", segons el diccionari normatiu, o també "Empremta que queda [d'algú, d'una actitud, d'un acte, d'un fet, del pas del temps] [en algú, en un acte, en un esdeveniment posteriors]", segon el Diccionari descriptiu de la llengua catalana) s'utilitza en sentit metafòric, i la forma carboni referida -per assimilació amb diòxid de carboni- al conjunt de gasos amb efecte d'hivernacle que s'emeten a l'atmosfera, ja té l'aval del Consell Supervisor.

  ·És una denominació anàloga a la forma petjada ecològica, ja aprovada anteriorment pel Consell Supervisor.(1)

  ·És la forma més utilitzada en català per a designar el concepte i es documenta tant en textos especialitzats com generals o de divulgació.

  ·Ja ha tingut una difusió important des del TERMCAT.

  ·Els especialistes, en general, hi donen el vistiplau i confirmen que és la forma més usada.

  Formes desestimades

  Es descarta la forma empremta de carboni, malgrat que seria adequada (empremta té, de fet, un significat més ampli que petjada, segons el diccionari normatiu), perquè té molt menys ús que petjada de carboni.

  (1)Vegeu l'acta núm. 383, del 12 de febrer de 2004.

  [Acta 670, 11 de novembre de 2020]
petjada de carboni zero petjada de carboni zero

Medi ambient > Gestió ambiental

 • ca  neutralitat de carboni, n f
 • ca  neutralitat climàtica, n f sin. compl.
 • ca  petjada de carboni zero, n f sin. compl.
 • es  neutralidad climática, n f
 • es  neutralidad de carbono, n f
 • es  neutralidad de gases de efecto invernadero, n f
 • es  neutralidad de GEI, n f
 • fr  carboneutralité, n f
 • fr  neutralité carbone, n f
 • fr  neutralité climatique, n f
 • fr  neutralité en matière de gaz à effet de serre, n f
 • fr  neutralité GES, n f
 • fr  zéro émission nette de gaz à effet de serre, n f
 • en  carbon neutrality, n
 • en  climate neutrality, n
 • en  greenhouse gas neutrality, n
 • en  net zero carbon footprint, n
 • en  net-zero greenhouse gas emissions, n
 • en  zero net emissions, n

Medi ambient > Gestió ambiental

Definition
Situació en què hi ha un balanç zero entre les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i la seva absorció a través dels embornals.

Note

 • La neutralitat de carboni es pot assolir a escala local, regional, estatal, europea o mundial, però també en l'àmbit d'una empresa o organització o fins i tot en relació amb un producte o servei.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme neutralitat de carboni (sin. compl. neutralitat climàtica, petjada de carboni zero)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les formes neutralitat de carboni, neutralitat climàtica i petjada de carboni zero, com a sinònims (neutralitat de carboni, com a forma principal).

  Criteris aplicats

  ·Malgrat que probablement són calcs de l'anglès, totes tres formes poden considerar-se també lingüísticament adequades en català, tant des del punt de vista formal com semàntic.

  ·Pel que fa a la base neutralitat (en neutralitat de carboni i neutralitat climàtica) és una forma motivada semànticament, relacionada amb el verb neutralitzar ("Fer neutre" o "Destruir els efectes (d'alguna cosa), contraposant una força, una acció, etc., contrària", segons el diccionari normatiu).

  ·La forma carboni, referida -per assimilació amb diòxid de carboni- al conjunt de gasos amb efecte d'hivernacle que s'emeten a l'atmosfera, ja té l'aval del Consell Supervisor, i l'adverbi climàticament remet al canvi climàtic, per un procés d'assimilació semblant al que s'ha produït entre carboni i diòxid de carboni i, per extensió, entre carboni i gasos amb efecte d'hivernacle.

  ·La forma petjada de carboni zero, al seu torn, té com a base el terme ja normalitzat petjada de carboni ("Quantitat total d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle associades al cicle de vida d'un producte, servei o organització"), al qual s'adjunta el modificador zero ("Nombre que denota una quantitat nul·la", segons el diccionari normatiu), referit al balanç entre l'emissió de gasos i l'absorció a través dels embornals. Aquest ús apositiu de zero és present en altres formes, com ara derivació zero, hora zero o marca zero, ja normatives.

  ·Totes tres són formes ja documentades en català.

  ·Tenen l'aval dels especialistes de l'àmbit.

  ·En altres llengües s'utilitzen formes anàlogues.

  [Acta 670, 11 de novembre de 2020]
pressupost de carboni pressupost de carboni

Medi ambient > Gestió ambiental

 • ca  pressupost de carboni, n m
 • es  presupuesto de carbono, n m
 • fr  budget carbone, n m
 • fr  émissions acceptables, n f pl
 • fr  quota d'émissions, n f
 • en  allowable emissions, n
 • en  carbon budget, n
 • en  emissions budget, n
 • en  emissions quota, n

Medi ambient > Gestió ambiental

Definition
Quantitat acumulada d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle derivades de l'activitat humana que s'estableixen com a límit màxim per a un termini, un àmbit i una localització determinades.

Note

 • El pressupost de carboni es pot aplicar a escala mundial, nacional, regional, local o empresarial.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme pressupost de carboni

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la forma pressupost de carboni.

  Criteris aplicats

  ·És una forma lingüísticament adequada i motivada semànticament, construïda amb el nucli pressupost ("Quantitat de diners destinada a una finalitat concreta", segons el diccionari normatiu), utilitzat per extensió del significat que té en comptabilitat, i el sintagma de carboni (a partir de carboni com a 'conjunt de gasos amb efecte d'hivernacle', ja avalat pel Consell Supervisor).

  ·Segueix el paral·lelisme d'altres denominacions del mateix àmbit, com ara crèdit de carboni o mercat de carboni, creades també a partir de denominacions de l'àmbit comptable o econòmic i de la forma carboni amb el nou significat de medi ambient.

  ·Es documenta àmpliament en textos catalans, tant especialitzats com generals o de divulgació.

  ·Els especialistes hi donen el vistiplau.

  ·En altres llengües s'utilitza la forma anàloga.

  Formes desestimades

  La forma pressupost d'emissions, que també seria adequada, s'ha descartat perquè té un ús residual.

  Es descarta la forma quota de carboni perquè té poc ús amb aquest significat i sovint s'associa més aviat, segons els especialistes, amb el concepte de drets d'emissió.

  [Acta 670, 11 de novembre de 2020]