Back to top
edificabilitat mitjana ponderada edificabilitat mitjana ponderada

Urbanisme

 • ca  aprofitament urbanístic, n m
 • ca  edificabilitat mitjana ponderada, n f sin. compl.
 • es  aprovechamiento urbanístico, n m
 • es  edificabilidad media ponderada, n f

Urbanisme

Definició
Xifra resultant de ponderar l'edificabilitat, els usos i la intensitat dels usos que el planejament urbanístic assigna al sòl, i també la densitat de l'ús residencial, expressada en nombre d'habitatges per hectàrea.

Nota

 • La denominació aprofitament urbanístic correspon a la legislació catalana i la denominació edificabilitat mitjana ponderada correspon a la legislació espanyola.
 • ca  edificació, n f
 • es  edificación, n f

Urbanisme

Definició
Acció i efecte de construir un edifici de caràcter permanent, públic o privat.

Nota

 • Es consideren edificació les obres d'edificis de nova construcció, les obres d'ampliació, modificació, reforma o rehabilitació d'edificis existents i les obres d'intervenció total en edificis catalogats o que disposin d'alguna mena de protecció de caràcter ambiental o historicoartístic.
eficàcia anticipada eficàcia anticipada

Procediment administratiu i acte administratiu

 • ca  eficàcia retroactiva, n f
 • ca  eficàcia anticipada, n f sin. compl.
 • es  eficacia anticipada, n f
 • es  eficacia retroactiva, n f

Procediment administratiu i acte administratiu

Definició
Eficàcia d'un acte administratiu des d'un moment anterior al moment en què s'ha dictat.

Nota

 • Tenen eficàcia retroactiva els actes administratius que es dicten en substitució d'actes administratius anul·lats o que produeixen efectes favorables a la persona interessada, sempre que els supòsits de fet necessaris ja existissin en la data a què es retrotregui l'eficàcia de l'acte administratiu i que no es lesionin drets o interessos legítims d'altres persones.
eficàcia d'un acte administratiu eficàcia d'un acte administratiu

Procediment administratiu i acte administratiu

 • ca  eficàcia d'un acte administratiu, n f
 • es  eficacia de un acto administrativo, n f

Procediment administratiu i acte administratiu

Definició
Qualitat d'un acte administratiu de produir els efectes per als quals ha estat dictat.

Nota

 • L'eficàcia d'un acte administratiu comença al moment en què es dicta, llevat que en una disposició s'estableixi el contrari o que calgui una notificació, aprovació o autorització superior.
eficàcia demorada eficàcia demorada

Procediment administratiu i acte administratiu

 • ca  eficàcia demorada, n f
 • es  eficacia demorada, n f

Procediment administratiu i acte administratiu

Definició
Eficàcia d'un acte administratiu al cap d'un cert temps.
eficàcia retroactiva eficàcia retroactiva

Procediment administratiu i acte administratiu

 • ca  eficàcia retroactiva, n f
 • ca  eficàcia anticipada, n f sin. compl.
 • es  eficacia anticipada, n f
 • es  eficacia retroactiva, n f

Procediment administratiu i acte administratiu

Definició
Eficàcia d'un acte administratiu des d'un moment anterior al moment en què s'ha dictat.

Nota

 • Tenen eficàcia retroactiva els actes administratius que es dicten en substitució d'actes administratius anul·lats o que produeixen efectes favorables a la persona interessada, sempre que els supòsits de fet necessaris ja existissin en la data a què es retrotregui l'eficàcia de l'acte administratiu i que no es lesionin drets o interessos legítims d'altres persones.
elevar elevar

Activitat administrativa

 • ca  elevar, v tr
 • es  elevar, v tr

Activitat administrativa

Definició
Adreçar un escrit oficial a una autoritat, una persona o un òrgan de categoria o de càrrec superior, etc.
empleat públic | empleada pública empleat públic | empleada pública

Personal al servei de l'Administració

 • ca  treballador públic | treballadora pública, n m, f
 • ca  empleat públic | empleada pública, n m, f sin. compl.
 • ca  servidor públic | servidora pública, n m, f sin. compl.
 • es  empleado público | empleada pública, n m, f
 • es  servidor público | servidora pública, n m, f

Personal al servei de l'Administració

Definició
Persona que exerceix funcions retribuïdes en una administració pública al servei dels interessos generals.

Nota

 • Els treballadors públics poden ser funcionaris de carrera, funcionaris interins, personal laboral o personal eventual.
empresa pública empresa pública

Organització administrativa

 • ca  empresa pública, n f
 • es  empresa pública, n f

Organització administrativa

Definició
Ens amb personalitat jurídica independent creat per una administració pública, que en té la majoria d'accions si és una societat mercantil, o creat per un ens públic, que en controla l'activitat, que té la finalitat de dur a terme activitats comercials, industrials o financeres.
empresa vinculada empresa vinculada

Organització administrativa

 • ca  empresa vinculada, n f
 • es  empresa vinculada, n f

Organització administrativa

Definició
Empresa que pot exercir sobre un concessionari una influència dominant, o que pot estar sotmesa a la influència dominant d'un concessionari, o que, juntament amb un concessionari, pot estar sotmesa a la influència dominant d'una altra empresa per raó de propietat, participació financera o normes reguladores.