Back to top
CAC CAC

Organització administrativa

 • ca  Consell de l'Audiovisual de Catalunya, n m
 • ca  CAC, n m sigla
 • es  Consejo del Audiovisual de Cataluña, n m
 • es  CAC, n m sigla

Organització administrativa

Definició
Autoritat reguladora independent, amb personalitat jurídica pròpia, en l'àmbit de la comunicació audiovisual pública i privada, gestionada directament per la Generalitat de Catalunya, que ha de vetllar pel respecte als drets i les llibertats en l'àmbit audiovisual, garantir el compliment de la normativa reguladora de programació i publicitat, i assegurar el compliment de les condicions de les concessions i l'observança de la normativa europea i dels tractats internacionals que hi estan relacionats.
cadastre cadastre

Activitat administrativa

 • ca  cadastre, n m
 • es  catastro, n m

Activitat administrativa

Definició
Registre administratiu en el qual es descriuen les característiques físiques, jurídiques i econòmiques dels béns immobles rústics, urbans i de caràcter especial.

Nota

 • Les dades del cadastre es fan servir bàsicament amb finalitats fiscals, de seguretat jurídica del dret de propietat i de base del planejament territorial.
caducitat d'un procediment administratiu caducitat d'un procediment administratiu

Procediment administratiu i acte administratiu

 • ca  caducitat d'un procediment administratiu, n f
 • es  caducidad de un procedimiento administrativo, n f

Procediment administratiu i acte administratiu

Definició
Finalització d'un procediment administratiu perquè ha transcorregut un termini determinat quan està paralitzat per una causa imputable a la persona interessada a instància de la qual s'ha iniciat el procediment, o a l'Administració pública competent, si és un procediment iniciat d'ofici en què l'Administració exerceix potestats sancionadores o d'intervenció susceptibles de produir efectes desfavorables o de gravamen, en què aquesta administració disposa l'arxivament de les actuacions i ho notifica a la persona interessada.

Nota

 • 1. La caducitat d'un procediment administratiu per causa imputable a l'Administració pública es produeix pel venciment del termini màxim per a resoldre i notificar.
 • 2. La caducitat d'un procediment administratiu per causa imputable a la persona interessada no es produeix automàticament pel transcurs d'un termini, sinó que cal que l'Administració pública avisi la persona interessada que si passa un temps determinat sense que dugui a terme l'actuació que cal, l'Administració pública declararà la caducitat del procediment i arxivarà l'expedient.
caducitat d'una acció caducitat d'una acció

Control de l'Administració

 • ca  caducitat d'una acció, n f
 • es  caducidad de una acción, n f

Control de l'Administració

Definició
Extinció d'una acció per no haver-se efectuat durant el termini assenyalat per la llei.
caducitat d'una autorització caducitat d'una autorització

Activitat administrativa

 • ca  caducitat d'una autorització, n f
 • es  caducidad de una autorización, n f

Activitat administrativa

Definició
Extinció de l'efecte d'una autorització administrativa, que comporta la impossibilitat de dur a terme una activitat pel fet de no haver-la executada durant el termini fixat.
cambra professional cambra professional

Organització administrativa

 • ca  cambra professional, n f
 • es  cámara profesional, n f

Organització administrativa

Definició
Entitat de base privada estructurada com a corporació pública, que agrupa persones o entitats d'una mateixa activitat econòmica i que té la finalitat de cobrir uns serveis determinats i defensar els interessos dels seus membres.

Nota

 • Una cambra professional forma part de l'Administració corporativa.
capacitat processal capacitat processal

Control de l'Administració

 • ca  capacitat processal, n f
 • es  capacidad procesal, n f

Control de l'Administració

Definició
Capacitat d'una persona física o jurídica de ser part en un procés judicial.

Nota

 • En la jurisdicció contenciosa administrativa tenen capacitat processal, a més de les persones que en tenen per la Llei d'enjudiciament civil, els menors d'edat, per exercir i defensar els seus drets i interessos legítims, i els grups d'afectats, unions sense personalitat jurídica o patrimonis independents.
càrrec de confiança càrrec de confiança

Personal al servei de l'Administració

 • ca  càrrec de confiança, n m
 • es  cargo de confianza, n m

Personal al servei de l'Administració

Definició
Posició que ocupa una persona en una administració pública en règim eventual, considerada de confiança o d'assessorament i no reservada a funcionaris.
càrrec públic càrrec públic

Personal al servei de l'Administració

 • ca  càrrec públic, n m
 • es  cargo público, n m

Personal al servei de l'Administració

Definició
Posició que ocupa una autoritat o un treballador públic, que comporta l'exercici d'un conjunt de funcions que li són assignades.
càrrega càrrega

Posició jurídica de l'Administració

 • ca  càrrega, n f
 • es  carga, n f

Posició jurídica de l'Administració

Definició
Conducta positiva que una persona ha de dur a terme si es vol beneficiar d'una situació jurídica determinada.

Nota

 • L'incompliment d'una càrrega no comporta il·licitud sinó la no-obtenció d'un benefici.