Back to top
garantia complementària garantia complementària

Contractes de l'Administració

 • ca  garantia complementària, n f
 • es  garantía complementaria, n f

Contractes de l'Administració

Definició
Garantia que, en casos especials, un òrgan de contractació pot establir en el plec de clàusules d'un contracte del sector públic, a més de la garantia definitiva, que és un percentatge de l'import d'adjudicació del contracte.
garantia definitiva garantia definitiva

Contractes de l'Administració

 • ca  garantia definitiva, n f
 • es  garantía definitiva, n f

Contractes de l'Administració

Definició
Garantia que els empresaris que presentin les ofertes econòmicament més avantatjoses en les licitacions dels contractes del sector públic han de constituir a disposició de l'òrgan de contractació, que és un percentatge de l'import d'adjudicació del contracte.
garantia global garantia global

Contractes de l'Administració

 • ca  garantia global, n f
 • es  garantía global, n f

Contractes de l'Administració

Definició
Garantia que un empresari pot constituir, mitjançant un aval o un contracte d'assegurança de caució, per fiançar les responsabilitats que poden derivar-se de l'execució de tots els contractes que subscriu amb una administració pública o amb un o diversos òrgans de contractació.

Nota

 • La garantia global és una alternativa a la garantia definitiva singular per a cada contracte.
garantia provisional garantia provisional

Contractes de l'Administració

 • ca  garantia provisional, n f
 • es  garantía provisional, n f

Contractes de l'Administració

Definició
Garantia que un òrgan de contractació pot exigir als licitadors per respondre del manteniment de les seves ofertes fins a l'adjudicació d'un contracte del sector públic.

Nota

 • L'òrgan de contractació que decideix exigir una garantia provisional ho ha de justificar en l'expedient de contractació.
Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya

Organització administrativa

 • ca  Generalitat de Catalunya, n f
 • es  Generalitat de Catalunya, n f

Organització administrativa

Definició
Sistema institucional en què s'organitza políticament l'autogovern de Catalunya, que està integrat pel Parlament, la Presidència, el Govern i les altres institucions que estableixi l'Estatut d'autonomia de Catalunya i, territorialment, pels municipis, les vegueries, les comarques i els altres ens locals que les lleis determinin, sens perjudici de la seva autonomia.
gerència urbanística local gerència urbanística local

Urbanisme

 • ca  gerència urbanística local, n f
 • es  gerencia urbanística local, n f

Urbanisme

Definició
Òrgan unipersonal o col·legiat al qual una entitat local pot atribuir l'exercici de totes les competències o funcions en matèria urbanística que no tinguin caràcter intransferible.
gestió directa gestió directa

Activitat administrativa

 • ca  gestió directa, n f
 • es  gestión directa, n f

Activitat administrativa

Definició
Gestió d'un servei públic duta a terme per una administració pública territorial directament o mitjançant un organisme o una entitat que en depèn directament.
gestió electrònica gestió electrònica

Administració electrònica

 • ca  gestió electrònica, n f
 • es  gestión electrónica, n f

Administració electrònica

Definició
Gestió d'un procediment administratiu o de l'actuació administrativa en què s'apliquen mitjans electrònics, sota criteris de simplificació administrativa.
gestió indirecta gestió indirecta

Activitat administrativa

 • ca  gestió indirecta, n f
 • ca  gestió privada, n f sin. compl.
 • es  gestión indirecta, n f
 • es  gestión privada, n f

Activitat administrativa

Definició
Gestió d'un servei públic duta a terme per una persona privada que ha signat un contracte de gestió de serveis públics amb l'Administració pública titular d'aquest servei.

Nota

 • No es poden prestar per gestió indirecta els serveis que impliquin l'exercici de l'autoritat inherent als poders públics.
gestió interessada gestió interessada

Contractes de l'Administració

 • ca  gestió interessada, n f
 • es  gestión interesada, n f

Contractes de l'Administració

Definició
Modalitat del contracte de gestió de serveis públics en què l'Administració pública i el contractista participen en els resultats de l'explotació d'un servei públic en la proporció que s'estableixi en el contracte.