Back to top
Administració consultiva Administració consultiva

Organització administrativa

 • ca  Administració consultiva, n f
 • es  Administración consultiva, n f

Organització administrativa

Definició
Conjunt d'òrgans d'una administració pública que tenen la funció d'assessorar l'Administració activa perquè pugui prendre les decisions més adequades.

Nota

 • Per exemple, la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya.
Administració corporativa Administració corporativa

Organització administrativa

 • ca  Administració corporativa, n f
 • es  Administración corporativa, n f

Organització administrativa

Definició
Conjunt d'entitats de dret públic que tenen l'objectiu de representar els interessos d'un sector social davant els poders públics i desenvolupar les funcions d'ordenació del sector més directament vinculades a l'activitat que els és pròpia.

Nota

 • L'Administració corporativa està integrada per dos tipus d'entitats: les corporacions de dret públic representatives d'interessos econòmics (cambres agràries, cambres oficials de comerç, indústria i navegació i confraries de pescadors) i les corporacions de dret públic representatives d'interessos professionals (col·legis professionals).
Administració de la Generalitat de Catalunya Administració de la Generalitat de Catalunya

Organització administrativa

 • ca  Administració de la Generalitat de Catalunya, n f
 • es  Administración de la Generalidad de Cataluña, n f

Organització administrativa

Definició
Administració autonòmica que exerceix les funcions executives que li atribueix l'Estatut d'autonomia en l'àmbit territorial de Catalunya.
administració electrònica administració electrònica

Administració electrònica

 • ca  administració electrònica, n f
 • es  administración electrónica, n f
 • es  gobierno electrónico, n m

Administració electrònica

Definició
Sistema d'administració pública en què s'utilitzen les tecnologies de la informació i la comunicació per a optimitzar el disseny i la implementació de polítiques i serveis públics de manera eficient, i per a establir una comunicació bidireccional amb els administrats.
Administració general de l'Estat Administració general de l'Estat

Organització administrativa

 • ca  Administració general de l'Estat, n f
 • ca  Administració central, n f sin. compl.
 • es  Administración central, n f
 • es  Administración general del Estado, n f

Organització administrativa

Definició
Administració pública única però integrada per diversos òrgans, que regeix les qüestions d'àmbit estatal i té competència sobre tot el territori de l'Estat espanyol.
administració independent administració independent

Organització administrativa

 • ca  administració independent, n f
 • ca  autoritat administrativa independent, n f sin. compl.
 • es  administración independiente, n f
 • es  autoridad administrativa independiente, n f

Organització administrativa

Definició
Administració pública que duu a terme funcions de regulació sectorial o de protecció de drets i les exerceix en un règim d'àmplica autonomia.

Nota

 • Per exemple, les universitats públiques catalanes o l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
Administració institucional Administració institucional

Organització administrativa

 • ca  Administració institucional, n f
 • es  Administración institucional, n f

Organització administrativa

Definició
Conjunt d'entitats de dret públic, que depenen d'una administració territorial o hi estan vinculades, creades per a donar més eficàcia a l'actuació de l'Administració pública en un àmbit material concret.

Nota

 • En l'àmbit de la Generalitat de Catalunya i de l'Administració local, la major part de les entitats que formen l'Administració institucional s'anomenen organismes autònoms.
Administració local Administració local

Organització administrativa

 • ca  Administració local, n f
 • es  Administración local, n f

Organització administrativa

Definició
Conjunt d'entitats amb personalitat jurídica pròpia que tenen la consideració d'administració pública, que exerceixen les seves competències i gestionen els seus interessos en un àmbit territorial de caràcter local.
Administració perifèrica Administració perifèrica

Organització administrativa

 • ca  Administració perifèrica, n f
 • es  Administración periférica, n f

Organització administrativa

Definició
Administració pública integrada per un conjunt d'òrgans de l'Administració de l'Estat o de l'Administració de la Generalitat de Catalunya que exerceixen les seves competències en un àmbit territorial concret.
Administració pública Administració pública

Dret administratiu general

 • ca  Administració pública, n f
 • es  Administración pública, n f

Dret administratiu general

Definició
Organització dotada de personalitat jurídica única sota la dependència d'un govern, que ha d'actuar amb submissió plena a la llei i al dret, que té atribuïdes les potestats administratives i els mitjans necessaris per a assolir finalitats d'interès públic, i l'actuació de la qual està subjecta a control jurisdiccional.

Nota

 • 1. Cada llei, en regular qüestions relacionades amb el seu règim jurídic, defineix què considera administració pública amb relació a l'àmbit d'aplicació de la disposició general.
 • 2. L'Administració pública neix pròpiament després de la Revolució Francesa.