Back to top
paella paella

Enginyeria del transport

 • ca  paella, n f
 • es  horquilla
 • en  hairpin bend

Enginyeria del transport

Definició
Revolt de petit radi que gira prop d'uns 200 graus centesimals situat en un tram de carretera de forta inclinació de rasant que transcorre principalment a ^mig vessant^ a fi de superar un ^port de muntanya^ o un desnivell pronunciat.

Requereix ^sobreamples^ grans i una disminució de la inclinació de la rasant.
pal d'auxili pal d'auxili

Enginyeria del transport

 • ca  pal SOS, n m
 • ca  pal d'auxili, n m sin. compl.
 • es  poste de socorro
 • es  poste SOS
 • en  highway emergency telephone

Enginyeria del transport

Definició
Element d'assistència a l'usuari situat en uns intervals determinats tot al llarg d'una carretera o d'un túnel viari i dotat d'elements d'intercomunicació amb un centre de control perquè l'usuari que ha tingut una incidència o una emergència pugui sol·licitar l'assistència sanitària o mecànica que necessiti.
pal SOS pal SOS

Enginyeria del transport

 • ca  pal SOS, n m
 • ca  pal d'auxili, n m sin. compl.
 • es  poste de socorro
 • es  poste SOS
 • en  highway emergency telephone

Enginyeria del transport

Definició
Element d'assistència a l'usuari situat en uns intervals determinats tot al llarg d'una carretera o d'un túnel viari i dotat d'elements d'intercomunicació amb un centre de control perquè l'usuari que ha tingut una incidència o una emergència pugui sol·licitar l'assistència sanitària o mecànica que necessiti.
pala pala

Enginyeria de la construcció

 • ca  cullera, n f
 • ca  pala, n f sin. compl.
 • es  cuchara
 • es  pala

Enginyeria de la construcció

Definició
Accessori metàl·lic en forma de recipient còncau obert, reforçat eventualment amb unes pues a la part frontal, emprat principalment en les màquines excavadores i en les pales carregadores per a treballs d'excavació i moviment de terres.

N'hi ha de formes i mides diferents, adequades a cada tipus de treball. La cullera autoprensora consta de dues mandíbules que s'obren i es tanquen automàticament, i s'empra com a accessori de grues o d'altres aparells d'elevació per a la càrrega i descàrrega de materials granulosos, pulverulents o semifluids. S'aconsegueix l'accionament de les mandíbules per les mateixes cadenes o cables de l'aparell d'elevació. Hi ha també un sistema amb motor instal·lat a la cullera, el qual en provoca l'obertura o el tancament a qualsevol altura. S'utilitza als ports, als parcs, en les indústries siderometal·lúrgiques, etc., per a la manutenció de carbons, de minerals, d'escòries, etc. També té aplicació en els treballs d'excavació, de dragatge o de moviment de terres, generalment suspesa d'una grua mòbil o semimòbil.
pala carregadora pala carregadora

Enginyeria de la construcció

 • ca  pala carregadora, n f
 • es  pala cargadora
 • en  front end loader
 • en  front loader
 • en  loader

Enginyeria de la construcció

Definició
Màquina destinada a moure materials solts, com ara sorra, pedra i carbó, tot i que, eventualment, també pot fer treballs d'excavació i d'enderroc lleugers, consistent bàsicament en un xassís automotor, rígid o articulat, muntat damunt pneumàtics o erugues i proveïda, al davant, d'una cullera, muntada sobre uns braços articulats, moguts mitjançant sengles cilindres hidràulics, que permeten d'abaixar i d'alçar successivament el caire de la cullera per omplir-la de material, alçar-la un cop plena i, després que el vehicle hagi efectuat el desplaçament fins al lloc de la descàrrega, trabucar-la per tal de buidar-ne el contingut, generalment dins d'un camió.

Les pales carregadores també es fan servir en tasques de manteniment de pistes d'obra, en abocadors, etc., a part de les tasques d'obra que els són pròpies.
pala excavadora pala excavadora

Enginyeria del terreny i cartogràfica

 • ca  pala excavadora, n f
 • es  pala excavadora
 • en  bulldozer
 • en  face shovel

Enginyeria del terreny i cartogràfica

Definició
Màquina destinada a moure materials solts, com ara sorra, pedra i carbó, i que, eventualment, també pot fer treballs d'excavació i d'enderroc.
palanca palanca

Enginyeria marítima

 • ca  palanca, n f
 • es  palanca
 • en  finger

Enginyeria marítima

Definició
Instal·lació permanent que consta d'una passarel·la feta de taulons que facilita l'amarratge d'embarcacions de punta, tant en un ^port^ com en indrets arrecerats de la costa.
paleta paleta

Enginyeria hidràulica

 • ca  àlep, n m
 • ca  paleta, n f sin. compl.
 • es  álabe
 • en  runner vane

Enginyeria hidràulica

Definició
Qualsevol de les culleres, de forma plana, còncava, guerxada o helicoidal, situades en la perifèria d'una roda i que, impulsades per l'energia cinètica d'un fluid, la fan giravoltar en les ^turbines^ o en els molins d'aigua, o bé, a l'inrevés, mogudes per la roda, transmeten energia cinètica al fluid en les ^bombes^ centrífugues o en els vaixells moguts per roda de pales.
paleta paleta

Enginyeria de la construcció

 • ca  paleta, n m, f
 • es  albañil
 • en  mason

Enginyeria de la construcció

Definició
Treballador del sector de la construcció que s'encarrega de tasques com ara la construcció d'obres de maó, de pedra, de calç, de guix, etc.
palissada de captació de sorra palissada de captació de sorra

Enginyeria marítima

 • ca  palissada de captació de sorra, n f
 • es  empalizada de captación de arena
 • en  sand fence

Enginyeria marítima

Definició
Conjunt d'obstacles verticals fets amb troncs o amb taulons per a retenir sediment submergit o emergit.