Back to top

Diccionari d'enginyeria civil

Presentació
junta junta

Enginyeria de la construcció

 • ca  junt, n m
 • ca  junta, n f sin. compl.
 • es  junta estructural
 • en  structural joint

Enginyeria de la construcció

Definició
Pla que separa dues parts d'una mateixa construcció, especialment en el cas d'un pont, d'un edifici o d'obres de tipus lineal, per a independitzar-ne els moviments o les deformacions.

Se'n distingeixen els tipus següents: junt de construcció, quan s'ha format per a permetre la interrupció momentània del procés constructiu; junt de contracció, si es preveu per a permetre la lliure retracció inicial del formigó; junt de dilatació, quan té com a objecte l'absorció dels moviments de dilatació o d'escurçament induïts per les variacions de temperatura, i junt d'assentament, quan es disposa per a permetre l'assentament lliure de les parts o les estructures en contacte.

Els junts de caràcter defininiu (de dilatació o d'assentament) sovint es tracten amb algun material estanc o bé amb algun dispositiu especial d'acabat per a evitar els inconvenients que la interrupció material pugui causar sobre la utilització de l'element o de estructura afectat.
junta junta

Enginyeria del terreny i cartogràfica

 • ca  discontinuïtat, n f
 • ca  junta, n f sin. compl.
 • es  discontinuidad
 • es  junta
 • en  joint
 • en  rock discontinuity

Enginyeria del terreny i cartogràfica

Definició
Superfície que representa un trencament o una interrupció de la roca dins d'un ^massís rocós^.

El conjunt de les discontinuïtats delimita la ^roca matriu^. Els llavis de la discontinuïtat poden estar en contacte, separats o omplerts per un altre material diferent, com ara reble. Les discontinuïtats poden ser de naturalesa diversa, com ara plans d'estratificació, esquistositat, falla, o diàclasi.

Dins del camp de la mecànica de roques, les propietats resistents i de tensió i deformació de les discontinuïtats marquen fortament el comportament conjunt del massís rocós.
junta de dilatació junta de dilatació

Enginyeria hidràulica

 • ca  junta de dilatació, n f
 • es  junta de dilatación
 • en  movement joint

Enginyeria hidràulica

Definició
Element d'unió entre dos tubs, dues barres, etc., que és capaç d'absorbir els esforços que apareixen amb les variacions de longitud degudes a variacions de la temperatura.
juntura juntura

Enginyeria del transport

 • ca  juntura, n f
 • es  junta
 • en  joint

Enginyeria del transport

Definició
Discontinuïtat de les lloses de formigó dels ^ferms^ rígids provocada per evitar l'aparició aleatòria de fissures al ^paviment^ degudes a la retracció inicial del formigó i a les variacions de volum termohigromètriques, i que facilita la guerxesa de les lloses causada pels gradients tèrmics.

Es distingeix entre juntures longitudinals, de guerxesa o de formigonatge, disposades generalment entre carrils de circulació i sempre que l'amplada de formigonatge sigui superior a 5 m, i juntures transversals, en general de contracció (encara que n'hi pot haver de dilatació i de formigonatge).

Poden fer-se en fresc o, generalment, per serratge, i se'n recomana el segellament posterior.
juntura de sola i caixer juntura de sola i caixer

Enginyeria hidràulica

 • ca  juntura de sola i caixer, n f
 • es  junta de solera y cajero

Enginyeria hidràulica

Definició
Junta que es col·loca a la sola d'un canal i als seus caixers en sentit transversal, amb l'objectiu d'impermeabilitzar la secció d'unió de dos trams diferents.